Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 7.3.2018 klo 10-12.15

8§ TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtajat tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
- lain ja asetuksen mukaista lupaa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä
- yksikköön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
 
Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
 
Kokouksessa esitellään johtavan maaseutuasiamiehen viranhaltijapäätökset § 18-27/2017 ja § 1-9/2018
 
 
Johtava maaseutuasiamies:
Merkitään tietoon saatetuksi.
 
Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy