Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 16.6.2017 klo 10:00-12:05

8§ MAASEUTUASIAMIEHEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN

Maaseutulautakunta § 9 15.4.2016

Maaseutulautakunta päättää johtosäännön 9 §:n mukaan valitsemiensa viran- ja toimenhaltijoiden harkinnanvaraisista palkantarkistuksista. Maaseutuasiamies Mervi Vähäsöyrinki on esittänyt että hänen palkkaansa tarkistettaisiin vastaamaan työnvaativuuden nousua.

KVTES luvun II 9 § mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteen on ensisijaisesti hänen tehtävien vaativuus. KVTES luvun II 10 § mukaan jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti kasvaa vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkastetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi.

Mervi Vähäsöyringille on muotoutunut pääasiallinen kouluttajan rooli viljelijätukikoulutuksien pitämisessä ja materiaan tuottamisessa. Lisäksi tiedottamisen osalta hänellä on vastuu yksikön nettisivujen ja niihin liittyvien tiedotteiden laatimisessa.

Maaseutuyksikön tehtävissä on vaativuusryhmittely (liite 1).

Johtava maaseutuasiamies:
Käydään läpi kokouksessa tehtävänkuvaus ja keskustellaan periaatteista liittyen palkan tarkistukseen. Esitys annetaan kokouksessa.

Maaseutulautakunta:
Päätettiin että tehtäväkuvat ja osaamisalueet tarkistetaan henkilöittäin. Päätettiin, että asiaa käsitellään ensin tiimikokouksessa ja tuodaan sitten uudelleen maaseutulautakunnan käsiteltäväksi ja mitä mahdolliset palkkamuutokset vaikuttavat kuntakohtaisesti.
 
Maaseutulautakunta § 8 16.6.2017

Tehtävänkuvaukset käytiin läpi syksyllä 2016 pidetyissä kehityskeskusteluissa. Tehtävänkuvauksiin tehtiin pieniä tarkistuksia ja niitä täydennettiin puuttuvilta osin.
 
Maaseutuasiamiesten tehtäväkohtaiset palkat toukokuussa 2017 yhteistoiminta-alueilla tehdyn selvityksen mukaan ovat keskimäärin 2669 €/kk vaihteluvälin ollessa 2083 eurosta 3041 euroon/kk.

Johtava maaseutuasiamies:
Esitellään kokouksessa erillisellä liitteellä (liite 2) ehdotukset palkkojen tarkistamiseksi perusteluineen ja päätetään mahdollisista korotuksista.

Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin. Lähetetään päätökset tiedoksi asianosaisille.


© Kasesoft Oy