Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 19.2.2014 klo 10-12.59

2§ PALKKOJEN HARMONISOINTI

Kuntien hyväksymän maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen liitteen 4. kohdan 2. momentin mukaan henkilöstö siirtyy Lestijärven kunnan palvelukseen siirtymisajankohdan mukaisella palkalla käsittäen kaikki palkantekijät.  Palkkojen harmonisointi suoritetaan viimeistään 30.06.2013 mennessä pitäen perusteena tehtävän vaativuutta kuitenkin siten, että loppupalkkoja ei alenneta.
 
Palkkojen harmonisointiin ei ole olemassa yleispätevää mallia vaan jokaisen yksikön on sovellettava oma malli. Maaseutuyksikkö KaseKan palkkojen harmonisoinnissa käytetään apuna kuntatyönantajien oppaita ja KVTES:iä. Valmistelussa on käyty keskusteluja Lestijärven kunnan palkanlaskijan Jarmo Kannisen kanssa. Asiaa on esitelty yksikön toiminta-alueen kunnanjohtajille. Keskeinen valmistelija asiassa on maaseutuyksikön johtaja Jukka Hautamäki. Asiasta on käyty myös alustava keskustelu maaseutuyksikön työntekijöiden kanssa. Keskustelua jatketaan työntekijöiden kanssa. Asia viedään maaseutulautakuntaan helmikuun lopussa 2014.
 
Henkilöstön palkkojen harmonisoinnin lähtökohtana on maksaa samasta työstä sama palkka. Palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden arviointiin uudessa kunnassa. Harmonisointi tehdään tehtäväkohtaisiin palkkoihin yleisimmän palkkatason mukaan siten, että alapuoliset palkat nostetaan ylöspäin ja yläpuoliset palkat säilytetään.
 
KVTES 2012–2013:iin on lisätty soveltamisohje (KVTES 2. luku, 6 §), joka koskee työnantajan muutostilanteita ja palkkausjärjestelmiä. Ohjeen mukaan uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät.
Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteen sovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.
 
Palkkojen yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin mitä uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on nostaa palkat asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle.
 
Tehtäväkohtainen palkka on vähimmäispalkka, mutta voi olla korkeampikin, jos tehtävien vaativuuden arviointi näin osoittaa.  Jokaiselle maaseutuviranomaiselle on laadittu tehtävänkuvaukset joulukuussa 2012.
 
Kelpoisuusvaatimukset
 
Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, tehtäväkohtainen palkka voi kuitenkin olla tietyissä palkkahinnoittelukohdissa enintään 10 % alempi kuin mitä palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää. Tehtäväkohtaisen palkan taso jää näin ollen työnantajan harkintaan. Tehtäväkohtaisen palkan tasoa on hyvä säännöllisesti arvioida, esim. uutta työsopimusta tehtäessä tai tehtävän kehittyessä tekijänsä mukana.

Epäpätevysalennuksen tekeminen ei pitäisi olla automatiikkaa. Palkkahinnoittelussa mainittu pätevyys ei ole viran tai toimen kelpoisuusehto vaan palkkausperuste.
 
Kelpoisuusvaatimukset on määrätty tapauksesta riippuen laissa, asetuksessa, johtosäännössä tai ao. viranomaisen päätöksessä. Kuntien sopimuksessa on maininta, että kaikki täyttävät kelpoisuusvaatimukset
 
KVTES:N SOVELTAMISOHJEIDEN VAATIVUUSTEKIJÄT
 
Vaativuustekijät on kirjattu kunkin työntekijän tehtävänkuvauslomakkeeseen. Vaativuustekijöiden arvioinnin perusteella havaitaan että tehtävät ovat maaseutuyksikkö KaseKan osalta osittain samankaltaisia vaativuudeltaan. Työ edellyttää maatalouden tukimuotojen ja lainsäädännön tuntemusta. Työ sisältää toimistotyötä jossa neuvotaan, vastaanotetaan ja käsitellään tukihakemuksia. Työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Työt ovat luonteeltaan toistuvia ja tarkkuutta vaativia tehtäviä. Lisäksi kausiluonteisuus ja lainsäädännön jatkuva muuttuminen aiheuttaa kuormitusta. Joidenkin tehtävien hoitaminen edellyttää maataloudellisen koulutuksen ja kokemuksen tuomaa asiantuntijuutta.

MAASEUTUYKSIKÖN TEHTÄVIEN VAATIVUUSRYHMITTELY
Taso Tason kuvaus
maaseutuasiamiesten vaativuusryhmät Vaativuusryhmät eivät sisällä johtavaa maaseutuasiamiestä
taso 1     vähimmäispalkka 2500 €/kk -tukihakemusten käsittelyyn liittyvät asiat ja/tai
-kirjanpitotehtäviä ja/tai
-muita maataloushallinnon toimistotehtäviä
-tehtävään sopii merkonomin tai vastaavat tiedot sisältävä koulutus
taso 2     vähimmäispalkka 2700 €/kk edellä mainitun lisäksi sisältää:
-elinkeinotoimen tehtäviä ja/tai
-hankkeiden hallinnointia ja/tai
-muita kuntakohtaisia kehittämishankkeiden tehtäviä ja/tai
-arviointitehtäviä ja/tai
-koulutustehtäviä ja/tai
-maatalouden/maaseudun asiantuntijatehtäviä
-tehtävään sopii agrologin tai vastaavat tiedot sisältävä koulutus
taso 3     vähimmäispalkka 2900 €/kk edellä mainitun lisäksi sisältää:
-johtavan viranhaltijan viransijaisuudet ja/tai
-maaseutuyksikön hankintoihin ja/tai
-tietotekniikkaan liittyvät tehtävät ja/tai
-ohjausvastuuta ja/tai
-konsultointivastuuta ja/tai
-koulutusvastuuta ja/tai
-kehittämisvastuuta
-tehtävään sopii agrologin tai vastaavat tiedot sisältävä koulutus

YKSIKÖN TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA JA SIJOITTUMINEN UUTEEN TEHTÄVIEN VAATIVUUSRYHMITTELYYN
 
 Harmonisointi tehdään tehtäväkohtaisiin palkkoihin yleisimmän palkkatason mukaan siten, että alapuoliset palkat nostetaan ylöspäin ja yläpuoliset palkat säilytetään.

MÄÄRÄRAHOJEN BUDJETOINTI
 
Vuoden 2014 budjetoinnin osalta on varauduttu palkkojen harmonisointiin n. 17 000 euron määrärahalla. Palkkojen korottaminen em. tavalla korottaa palkkakustannuksia 15 000 eurolla vuonna 2014. Lisäksi on huomioitavaa että kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan palkkojen harmonisointi olisi pitänyt tehdä 30.6.2013 mennessä, joten palkkakustannukset kasvavat myös vuoden 2013 osalta 7000 eurolla vuonna 2014. Kustannusvaikutus palkkojen harmonisoinnilla on vuonna 2014 n. 22 000 euroa.

Johtava maaseutuasiamies
Sijoitetaan maaseutuyksikön henkilöstö liitteen 1-6 mukaisiin vaativuustasoihin. Liitteet esitellään kokouksessa.

Maaseutulautakunta
Marketta Similä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.  Peruste:Hallintolaki 28 §, 1. mom. 3. kohta.

Valittiin pöytäkirjan pitäjäksi Jukka Hautamäki pykälän käsittelyn ajaksi.

Mika Kiivmaa teki eriävän esityksen palkkojen harmonisoimiseksi, mutta sitä ei kannatettu.

Päätettiin hyväksyä johtavan maaseutuasiamiehen esitys henkilöstön sijoittamiseksi liitteen 1-6 mukaisiin vaativuustasoihin takautuvasti 1.7.2013 lukien.  Maaseutulautakunta antoi johtavalle maaseutuasiamiehelle valtuudet neuvotella 1.7.2013 lähtien takautuvasta palkkojen harmonisoinista johtuvista palkkojen maksun aikataulusta.

Mika Kivimaa jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.


© Kasesoft Oy