Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10-12.42

2§ MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2013 JA 2014

Lestijärven kunnan Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. 

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastuksesta ole määrätty johtosäännössä.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.


Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta päättää, että
- Lautakunta kokoontuu tarpeen mukaan
- Kokouspaikka kiertää sopimuskunnissa aakkosjärjestyksessä. Kokousaika on pääsääntöisesti klo 10:00.
- Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokousta jäsenille, varajäsenille ja sopimuskuntien kunnanhallituksille sähköpostilla.
- Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua lautakunnan jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävilläolopäivää.
- Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututoimistossa ja Kaustisen seutukunnan internet kotisivuilla.

-Pöytäkirjan kopio lähetetään sopimuskunnille. 

Maaseutulautakunta
 Hyväksyttiin päätösesitys lisäyksellä, että kokouskutsu lähetetään myös kirjallisena varsinaisille lautakunnan jäsenille.

-

Mika Kivimaa saapui paikalle klo 10.26.© Kasesoft Oy