Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 28.9.2012 klo 10:00-12:20

30§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

Maaseutuhallinnon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaan Maaseutulautakunta hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman:
Maaseutulautakunnan on määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi suunnittelukaudeksi.

Yhteistoiminnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopimuskunnille varattava tilaisuus esitysten tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Maaseutulautakunta neuvottelee tuotettavista palveluista kaikkien peruskuntien kanssa talousarvion laadinnan yhteydessä.

Esitys lautakunnan talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi kunakin kalenterivuonna 30.9. mennessä.

Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tehtävät, tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopimuskuntien maksuosuuksilla ja muilla mahdollisilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion ja -suunnitelman pohjana valmistelussa on käytetty apuna sopimuskuntien maaseutuhallinnon  vuoden 2012 talousarviota. Palkkasumman on arvioitu kasvavan yleiskorotuksen seurauksena 1,46%:a. Yhteistoimintasopimuksen mukaan palkkojen harmonisointi on suoritettava viimeistään 30.6.2013. Palkkojen harmonisoinnin seurauksena on arvioitu palkkasumman kasvavan n. 5%.

Kirjallinen osio on laadittu Lestijärven kunnan talousarvio- ja suunnitelmapohjaan.

Johtava maaseutuasiamies 

Lautakunta keskustelee talousarviosta ja suunnitelmasta. Lautakunnan esitys on laadittava valmiiksi ennen 30.9.2012.

Maaseutulautakunta

Merkittiin tiedoksi.
--- ------------------------- §30/2012Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015, antaa tiedoksi sopimuskunnille ja esittää sen Lestijärven kunnahallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 6 A ja B.
---


© Kasesoft Oy