Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 28.9.2012 klo 10:00-12:20

29§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Maaseutuasiamies Jukka Hautamäki esittelee valmisteltua Maaseutuyksikkö KaseKan johtosääntöä. 

Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta keskustelee johtosäännön sisällöstä ja tekee tarvittavat muutokset.

Maaseutulautakunta

Lautakunta teki muutoksia ja lisäyksiä, mm: tehtäviin lisätään viranomaistehtävät, sihteerin valinta, puheenjohtajan esittelyoikeus. Johtosääntöön tulee lisätä kohta esityslistan lähettämisestä sopimuskunnille ja pöytäkirjan nähtävänäolosta sopimuskunnissa. Pöytäkirjan liite nro 3.

Lautakunta lähettää johtosäännön lausunnolle sopimuskuntiin ja pyytää kuntia vaikuttamaan johtosäännön sisältöön.
--- ------------------------- §24/2012

Maaseutulautakunnan johtosääntö on ollut sopimuskunnissa lausunnolla 22.8.2012 saakka. Määräaikaan mennessä johtosääntöön on saatu lausuntoja Toholammilta, Lestijärveltä, Kaustiselta, Vetelistä ja Kannuksesta. Perhosta ja Halsualta ei lausuntoja ole saapunut määräaikaan mennessä. Liitteenä on kuntien antamat lausunnot.

Johtosääntöä on käsitelty maaseututiimin kokouksissa 30.5.2012, 26.6.2012 ja 14.8.2012. Johtosääntöä on tarkennettu kehittämisjohtajan, seutusihteerin, johtavan maaseutuasiamiehen ja Lestijärven toimistosihteerin välisessä palaverissa 9.8.2012. 

Johtosääntöä on muokattu kuntien antamien lausuntojen perusteella.


Johtava maaseutuasiamies

Siirretään asian käsittely, jotta saadaan Perhon ja Halsuan kuntien lausunnot.

Maaseutulautakunta


Maaseutulautakunta päätti muuttaa seuraavia kohtia:
9§ maaseutulautakunnan ratkaisuvalta:
- maaseutulautakunta päättää valitsemiensa viran- ja toimenhaltijoiden palkkauksesta.
Johtavan viranhaltijan ratkaisuvalta:
- johtava viranhaltija päättää valitsemiensa työntekijöiden palkkauksesta ja koko henkilöstön työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista.

Maaseutulautakunta päätti lisätä johtosääntöön Lestijärven kunnanhallitukselle otto-oikeuden, jos se on mahdollista.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--- ------------------------- §29/2012

Maaseutulautakunta siirsi johtosäännön käsittelyä, koska Halsualta ja Perhosta ei ollut määräaikaan mennessä tullut lausuntoa.

Maaseutulautakunta päätti lisätä johtosääntöön Lestijärven kunnanhallitukselle otto-oikeuden, jos se on mahdollista. Asiaa on selvitelty ja tultu siihen tulokseen, että otto-oikeutta ei voida lisätä johtosääntöön. Perusteluna on kuntalain 51§:n viimeisen momentin 3 kohta, joka kuuluu näin: Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 77 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Maaseutulautakunta päätti muuttaa seuraavia kohtia:
9§ maaseutulautakunnan ratkaisuvalta:
- maaseutulautakunta päättää valitsemiensa viran- ja toimenhaltijoiden palkkauksesta.
Johtavan viranhaltijan ratkaisuvalta:
- johtava viranhaltija päättää valitsemiensa työntekijöiden palkkauksesta ja koko henkilöstön työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista.

Palkkaukseen tehdyt muutokset on huomioitu johtosäännössä.

Johtava maaseutuasiamies

Maaseutulautakunta esittää liitteenä olevan johtosäännön hyväksyttäväksi Lestijärven kunnahallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 5.
---


© Kasesoft Oy