Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 4.5.2012 klo 10:00-12:51

14§ JOHTAVA VIRANHALTIJA

Maaseutuhallinnon yhteistyösopimuksessa sanotaan, että:
Maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä maaseutuyksikkö KaseKa. Maaseutuyksikköön nimetään johtava viranhaltija, joka johtaa yksikköä ja vastaa sen toiminnasta.

Maaseutuyksikkö KaseKassa on seitsemän maaseutuasiamiestä. Johtavan viranhaltijan tehtävät ovat osa-aikaisia esimies- ja hallintotehtäviä. Tehtävät määritellään tarkemmin toiminnan käynnistämisen valmistelun ja mm. johtosäännön laadinnan yhteydessä.

Johtava viranhaltija valitaan sisäisellä haulla ilmoitusmenettelyllä. Johtavan viranhaltijan viran hakijan tulee ilmoittaa halukkuudestaan maaseutulautakunnalle torstaihin 1.3.2012 klo 15:30 mennessä. Ilmoitukseen tulee liittää ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan osaamisesta ja työkokemuksesta.

Johtavan viranhaltijan valintakriteerit määrittelee maaseutulautakunta.


Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta julistaa johtavan viranhaltijan viran haettavaksi sisäiseen hakuun torstaihin 1.3.2012 klo 15:30 mennessä.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---
------------------------- §9/2012

Virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Hautamäki Jukka, Siirilä Pekka, Similä Marketta ja Vähäsöyrinki Mervi.

Haastattelut alkaen klo 10.15

Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta valitsee hakijoista maaseutuyksikön johtavan viranhaltijan.

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta haastatteli hakijat seuraavasti:
klo 10:15-10:45 Jukka Hautamäki
klo 10:55-11:25 Mervi Vähäsöyrinki
klo 11:35-12:05 Marketta Similä
klo 12:20-12:50 Pekka Siirilä
----
Helena Poranen saapui kokoukseen Jukka Hautamäen haastattelun aikana klo 10:20.
----

Maaseutulautakunta suoritti johtavan viranhaltijan vaalin, jossa kaikki hakijat olivat mukana. 
Mika Kellokoski esitti, että vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Vaalissa annettiin 12 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Jukka Hautamäki 6 ääntä, Pekka Siirilä 3 ääntä ja Marketta Similä 3 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että johtavan viranhaltijan virkaan on valittu Jukka Hautamäki.

Maaseutulautakunta päätti, että Jukka Hautamäelle maksetaan palkanlisää 300 euroa kuukaudessa ajalla 1.5. - 31.12.2012 johtavan viranhaltijan viran hoidosta.

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 yhteenveto hakijoista ja nro 2 vaaliliput.
---- ------------------------- §14/2012

Kuntien välinen maaseutuhallinnon uudistuksen ohjausryhmä on kokouksessaan 5.10.2011 §13 päättänyt esittää Lestijärven kunnalle, että Maaseutulautakunta käynnistää johtavan viranhaltijan sisäisen hakuprosessin heti valintansa jälkeen ja johtava viranhaltija aloittaa virassa oman toimensa ohella viimeistään 1.5.2012. Johtava viranhaltija valmistelee maaseutulautakunnan ohjauksessa maaseutuhallinnon järjestämisen siten, että toiminta voidaan aloittaa 1.1.2013. Maaseutulautakunta on käynnistänyt ohjausryhmän päätöksen mukaisen hakuprosessin heti toimintansa aloitettuaan. 

Johtavan viranhaltijan tehtävää hakeneet henkilöt toimivat kaikki tällä hetkellä virkasuhteissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. 

Valittava johtava viranhaltija toimii vuoden 2012 ajan oman kuntansa virassa, koska yhteistoiminta-alueen virkoja ei ole vielä perustettu eikä työsuhteita solmittu Lestijärven kuntaan. Valittava henkilö hoitaa siten yhteistoiminta-alueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä oman virkansa ohella. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan johtava viranhaltija toimii maaseutulautakunnan esittelijänä, joten johtavaksi viranhaltijaksi valittava henkilö toimii oman virkansa ohella maaseutulautakunnan esittelijänä ajalla 1.5.-31.12.2012.

Lestijärven kunta perustaa yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiesten ja johtavan viranhaltijan virat maaseutulautakunnan esityksestä syksyllä 2012.  Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnissa toimivat maaseutuasiamiehet siirtyvät perustettaviin uusiin virkoihin ja Lestijärven kunnan palvelukseen1.1.2013 alkaen  (liite).  

Pöytäkirjan allekirjoituksen ja tarkastuksen jälkeen on huomattu, että lautakunta on päätöksessään 9.3.2012  §9 valinnut henkilön johtavan viranhaltijan virkaan, vaikka kyseistä virkaa ei ole vielä perustettu. Päätöksessä olisi pitänyt todeta, että maaseutulautakunta valitsee osa-aikaisen, oman virkansa ohella toimivan henkilön hoitamaan yhteistoiminta-alueen sopimuksessa mainitun johtavan viranhahaltijan tehtäviä ajalle 1.5.-31.12.2012.


Kehittämisjohtaja

Koska maaseutulautakunta edellisessä pykälässä 13 kumosi § 9 päätöksen, maaseutulautakunta ottaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---
Jukka Hautamäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi 11:09-11:21.
---© Kasesoft Oy