Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 4.5.2012 klo 10:00-12:51

13§ OIKAUSUVAATIMUS

Kannuksen kaupunki on toimittanut Maaseutulautakunnalle sähköpostitse 4.4.2012 ja kirjallisena 11.4.2012 Oikaisuvaatimuksen koskien Maaseutulautakunnan päätöstä 9.3.2012 §9 Johtava viranhaltija:

Kannuksen kaupunki on 29.3.2012 saanut tiedoksi Lestijärven kunnanvaltuuston 21.12.2011 perustaman yhteislautakuntana toimivan maaseutulautakunnan 9.3.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joten emme voineet pitää pöytäkirjaa kunnallislain edellyttämällä tavalla nähtävänä. Osin tarkastamaton pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaustisen seutukunnan toimistossa 23.3.2012. Pyynnöstä olemme 2.4.2012 saaneet pöytäkirjaan liitetyn muutoksenhakuohjeen, jossa oikaisuviranomaiseksi on ilmoitettu Kaustisen seutukunnan seutuvaltuusto. Toimittanette hallintolain mukaisesti oikaisuvaatimuksemme oikealle toimielimelle.

Vaadimme oikaisua maaseutulautakunnan 9.3.2012 päätöksen § 9 Johtava viranhaltija. Päätöksen tulee olla kuntalain, viranhaltijalain, hallintolain ja hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti valmisteltu ja tehty.
---

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella. Tämä ei käy ilmi Kannuksen kaupungin oikaisuvaatimuksesta. Kannuksen kaupungille on lähetetty sähköpostilla 4.4.2012 täydennyspyyntö, jossa pyydetään tarkentamaan miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella.

Kannuksen kaupunki on täydentänyt oikaisuvaatimusta suullisesti ja sähköpostilla ja vaatii §9 kumoamista ja asian ottamista uudelleen valmisteluun.

Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta hyväksyy Kannuksen kaupungin oikaisuvaatimuksen, kumoaa §9 Johtava viranhaltija päätöksen ja ottaa asian uuteen valmisteluun. 

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---
Helena Poranen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10:44.
---


© Kasesoft Oy