Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 4.5.2012 klo 10:00-12:51

12§ KOKOUKSEN 9.3.2012 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Kokouksen 9.3.2012 esityslistan mukaan pöytäkirjan olisi pitänyt olla nähtänä 23.3.2012. Pöytäkirjan viimeinen tarkastaja on päivännyt tarkastuksensa 26.3.2012 ja pöytäkirja on ollut Kaustisen seutukunnan toimistolla 28.3.2012.

Kuntalain 63§:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Lestijärven kunnan hallintosäännön 15§:n 2mom mukaan Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja pai-kassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Maaseutulautakunta on päättänyt 8.2.2012 2§, että 
- Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua lautakunnan jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävilläolopäivää.
- Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututoimistossa ja seutukunnan internet kotisivuilla. 


Kehittämisjohtaja

Maaseutulautakunta päättää, että kokouksen 9.3.2012 pöytäkirja on nähtävänä 7.5.2012 Kaustisen seutukunnan toimistolla.

Maaseutulautakunta

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---


© Kasesoft Oy