Kaustisen seutukunta
HankkeetTulostettu 22.06.2018
EU-ohjelmakausi 2007-2013 - Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite
1 Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013
1.1 Yritystoiminnan edistäminen
e-Business2013
e-Business2013; Elinkeinoelämän kehittäminen tietoyhteiskunnassa e-liiketoiminta -konseptilla.

Elinkeinoelämän kehittäminen tietoyhteiskunnassa –hankkeen tarkoitus on seuraavan kolmen vuoden aikana parantaa keskipohjanmaalaisten yritysten toiminnan tuloksellisuutta ja työelämän laatua edistämällä henkilöstön ja johdon osaamista ja innovatiivisia toimintatapoja työpaikalla. Tavoitteena on nostaa tietotekniikan hyödyntämistasoa sekä luoda maakuntaan uusia työpaikkoja.
Hanke jakautuu neljään osioon:
1. e-setelin ja alueen hanketoiminnan avulla palvelu- ja hankeohjaus yritysrajapinnassa
2. Esiselvityksellä yritysverkostojen ja yhteiskehityshankkeiden ”kokoon juokseminen”
3. Yrityskehitystoiminta (toteuttaa yritykset ja organisaatiot, johon asiakas kohdentaa e-setelin.)
4. Liiketoiminnan suunnittelupalvelut: jotka kohdennetaan pääasiassa potentiaalisille kasvuyrityksille.

Hankkeen tavoitteena on esitellä Keski-Pohjanmaalla toimiville pk-yrityksille uusia liiketoimintasovelluksia, joista yrittäjää opastetaan valitsemaan omaan ydinosaamistaan tukevia e-sovelluksia. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää malleja, joiden avulla yrityksille voidaan rakentaa toimintasuunnitelma tai askelmittain etenevä ohjelma, jonka pohjalta sähköisen liiketoiminnan vaatima toimintaympäristö ja sovellukset otetaan käyttöön.

Sovellusten käyttöönotto sisältää mm. lähtötilanteen kartoituksen, sovellusten parametroinnin, käyttöoikeuksien määrittelemisen ja käyttäjien kouluttamisen. Sovellusten käyttöönotosta syntyy yritykselle kirjallinen ohjeistus.

Hankkeen toteuttamisalue Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat.
Toteutusaika: 01.10.2007 - 30.09.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Jukka Nikkarikoski
PL 567, 67101 Kokkola
040 7216 975
jukka.nikkarikoski@chydenius.fi

FEENIKS Lestijärvi
FEENIKS LESTIJÄRVI LESTIJÄRVEN TEOLLISUUDEN RAKENNEMUUTOKSEN KOORDINOINTIHANKE 

Kesäkuulla 2007 huonekaluja ja niiden osia valmistavan Incup Furnituren Lestijärven tehtaan tulipalo ja Hirviset Oy:n tuotannon lopettamispäätöksen vuoksi on työ- ja elinkeinoministeriöltä anottu rakennerahastovaroja käytettäväksi Kaustisen seutukuntaan.
Työ-ja elinkeinoministeriö on myöntänyt ja jakanut äkillisen rakennemuutoksen lieventämiseen Keski-Pohjanmaan liitolle 120 043 € (EAKR ja valtio yhteensä) käytettäväksi Kaustisen seutukuntaan.

FEENIKS Lestijärvi -hankkeen tehtävänä on koordinoida Lestijärven seudun teollisuuden rakennemuutokseen liittyvää kehittämistyötä. Hanke toteutetaan käytännönläheisellä tavalla käyttämällä parhaita käytettävissä olevia asian-tuntijoita. Toteutus edellyttää erittäin ripeää toimintaa, jotta työntekijät pystyvät muutosturvavaiheen aikana saamaan pysyvät, kestävään liiketoimintaan perustuvat työpaikat. Hankkeen toteutuskoordinointi: 
1. Uuden yritystoiminnan käynnistäminen alueelle
2. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden käynnistämisen edistäminen
3. Yritysten investointihankkeiden tukeminen
Hankkeen tavoitteet:
1. Incup furniture Oy:n tehtaan tulipalon jälkeen työttömäksi jääneiden työntekijöiden uudelleen työllistyminen
2. Uuden yritystoiminnan käynnistymisen selventäminen ja käynnistämishankkeiden koordinointi
Toiminnan kuvaus 2008-2009
1. Uuden yritystoiminnan käynnistämisen selvittäminen
2. Investointisuunnitelmien laatiminen
3. Yrityshankkeiden suunnittelu ja käynnistäminen
4. Kehittämis- ja koulutushankkeiden käynnistäminen
5. seuranta ja organisointi
6. toteutus ja tuki 
Toteutusaika: 21.04.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunnan Yhteisökehitys Oy
Marketta Similä
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
044 5242 462
marketta.simila@lestijarvi.fi

Feeniks Verkostokehitys
Incap Furniture Oy:n Lestijärven tehdas paloi kesäkuussa 2007. Tilalle pyritään synnyttämään uutta yritystoimintaa, jonka tavoitteena on uusien työpaikkojen syntyminen ja työttömäksi jääneiden huonekalutehtaan työntekijöiden työllistäminen. Lisäksi lomautuksia ja työpaikkojen vähentymisiä on tulossa monissa alueen yrityksissä laman seurauksena.

Tällä hankkeella kehitetään uusien ja toimivien yritysten, erityisesti puu-alan kilpailukykyä siten, että uusien ja entisten työpaikkojen pysyvyys ja vakiinnuttaminen voidaan turvata ostamalla asiantuntijapalveluita mm. myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen, testaukseen, tuotannon suunnitteluun, yhteistyöneuvotteluihin, uusien tuotteiden ja mahdollisuuksien etsintään, tieto- ja markkinointijärjestelmien kehittämiseen ja kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joihin alkavat ja toimivat yritykset tarvitsevat ulkopuolista asiantuntijatukea.

Hanke liittyy Feeniks -hankekokonaisuuteen, johon kuuluu koulutus-, kehittämis- ja investointihankkeita.

Feeniks verkostokehitys -hankkeen tavoitteena on käynnistää 2-5 uutta yritystä Lestijärvelle ja lähiseudulle. Uusien ja toimivien yritysten, eri-tyisesti puualan yritysten, kilpailukykyä kehitetään siten, että uusien työpaikkojen (20) pysyvyys ja vakiintuminen voidaan turvata. Lisäksi säilytetään 40 olemassa olevaa työpaikkaa.

Projektin toteutusaika on 20.11.2008-30.4.2010 ja kokonaiskustannukset 350.000 euroa.
Toteutusaika: 20.11.2008 - 30.04.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy
Marketta Similä
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
06-8889203
marketta.simila@lestijarvi.fi

KASE YRITYSKEHITYS
Projektissa etsitään Kaustisen seutukunnan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehitetään yrityksiä ja yritysten välisiä verkostoja siten, että yritysten toiminta turvataan ja ne kehittyvät vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yleisinä tavoitteina ovat yritysten kilpailukyvyn kehittyminen ja selviytyminen taantumatilanteessa.

Kehittämistoimien tavoitteena on:
1) Yritysten liiketoiminnan turvaaminen ja säilyminen
2) Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen
3) Yritysten liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen sekä tuotannon kehittäminen vastaamaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia
4) Yritysten yhteistyön kehittäminen ja siten uusien liiketoimintamallien sekä palvelukonseptien löytäminen verkostoitumisen avulla.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat:
- Kaustisen seutukunnan mikro- ja pk-yritykset toimialasta riippumatta
Painopisteenä erityisesti ovat seutukunnan teolliset sekä muut potentiaaliset toimialat: puualan, rakentamisen, metallialan, bioenergian ja kaivostoiminta-klusterin toimialat
- Toimintaansa kehittävät ja laajentavat pk-yritykset

Projektin toimenpiteet ovat tiivistetysti seuraavat:
1) Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen
2) Kehittämissuunnitelmien laatiminen yrityksille ja yritysten välisille yhteistyöverkostoille
3) Asiantuntijapalvelut yrityksille
4) Yritysten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
5) Yritysten yhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen ulkopuolisen asiantuntijan ohjauksessa
6) Aktivointi ja ohjaus muihin asiantuntija- ja yrityspalveluihin, hankkeisiin ja osaamisen kehittämispalveluihin
7) Tiedottaminen
8) Projektihallinto
Toteutusaika: 01.01.2010 - 31.05.2013
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Jarmo Finnilä
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
044 5612 153
jarmo.finnila@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/kase_yk/kase_yk.php3
KASKU kannattavuus- ja kustannuslaskentaprojekti
KASKU-projekti tarjoaa sisäisen laskennan kehittämistä. palveluna maakunnan yritykselle ja yhteisöille. Vankka kokemus ja monipuolinen osaaminen antavat meille hyvät valmiudet kartoittaa yritysten sisäisen laskennan ja laskentajärjestelmien ongelmakohtia, käyttöönottaa tai kehittää tarvittaessa toiminnanohjausjärjestelmiä tukemaan sisäistä laskentaa, rakentaa pilottimalleja ja kokonaisia järjestelmiä kannattavuus- ja kustannuslaskentaan sekä kouluttaa yritysten henkilöstöä sisäisen laskennan ammattilaisiksi. Palvelumme on luotettavaa ja tarvittaessa yksilöllisesti räätälöityä.

Kehittämistyö on toimiala- ja tuote/palveluriippumatonta, mutta kohderyhmänä ovat varsinkin pk-yritykset sekä julkisen sektorin toimijat. Erityispainopisteet ovat uusilla ja voimakkaasti kasvavilla toimialoilla, kuten veneenrakennus-, metalli- ja konepajateollisuus ja elintarviketeollisuus. Julkisella sektorilla, kuten kunnissa tai kuntayhtymissä, voimme suorittaa laskentaa palveluiden kilpailuttamista ja hinnoittelua varten, esim. terveydenhuollon palveluille.

Toimintatapojamme voi kuitenkin hyödyntää lähes mille tahansa alalle, tuotteelle tai palvelulle. KASKU-toimintakonseptia tullaankin kehittämään projektin aikana entistä tehokkaammaksi kokemusten ja palautteiden perusteella.

Projektin toimintatapoihin kuuluu nykyisen laskentatilanteen kartoitus kohdeyrityksessä, ensisijaisten tarpeiden selvittäminen ja tarvittavien toimenpiteiden ehdottaminen ja toteuttaminen. Toimenpiteitä voivat olla:
-toiminnanohjaus- tai tiedonkeruujärjestelmien käyttöönotto tai kehittäminen
-tuotekannattavuus- ja/tai kustannuslaskentapilottimallin rakentaminen
-tuotekannattavuus- ja/tai kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen
-hinnoittelumallit
-henkilökunnan kouluttaminen
-sisäisen laskennan muut innovatiiviset ratkaisut

Tavoitteemme on kehittää sisäistä laskentaa vähintään 20 alueen yritykseen ja 2 organisaatioon. Pyrimme siihen, että yrityksiin juurtuu sisäisen laskennan kulttuuri ja henkilökuntaan tarttuu koulutuksen ja osaamisen myötä kipinä ylläpitää ja kehittää itsenäisesti yrityksen laskentaa. Lisäksi käytännönläheiset ja yrityskohtaisesti sorvatut ratkaisut ovat helppoja ylläpitää ja tuottavat juuri sellaista dataa, mitä yritykset tarvitsevat. Tämä vahvistaa yritysten liiketoimintaympäristöä, parantaa kilpailukykyä ja antaa mahdollisuudet kasvuun. Kannattavuus- ja kustannustietous pitää myös pk-yritysten taloudenhallinnan kontrollissa ja sitä kautta maakunnan monipuolinen ja vireä yrityskenttä säilyy elinvoimaisena.

Kehittämistyöstä saatu hyöty ja kokemukset siirtyvät suoraan ammattikorkeakoulun opetukseen ja koulutustarjontaan. Nain kehittyvä opetus tuottaa entistä osaavampia työntekijöitä. yrityselämän käyttöön. Yrityksiltä saatu vastakaiku myös otetaan huomioon koulutuksen kehittämisessä.

Toteutusaika: 01.08.2008 - 30.06.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu CENTRIA tutkimus ja kehi
Marjo Somero
Talonpojankatu 4, 67100 KOKKOLA
044 7250 408
marjo.somero2@cou.fi
http://www.centira.fi/kasku
KASVUINNO

KASVUINNO-projektin tavoitteet ovat:

Keskipohjalaisten yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen lisääminen

Uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien löytyminen alueen yrityksille,

Käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamallin luominen Keski-Pohjanmaalle,

Yrityksille suunnattujen kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen kehittäminen.Projektia toteutetaan koko Keski-Pohjanmaan alueella yhteishankkeena Kokkolan seudun Kehitys Oy:n ja Kannuksen kaupungin kanssa. Projektin hallinnoijan toimii Kaustisen seutukunta.Projektipäällikkö:

Essi Myllylä

puh 044 474 5224

essi.myllyla@kannus.fi

Toteutusaika: 01.06.2013 - 30.06.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kaustisen seutukunta
Kaustisen seutukunta
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
050 500 2102
minna.kauppinen@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/kasvuinno/kasvuinno.php3
KESPUU KLUSTERI
KESPUU KLUSTERI -hankkeen tavoitteena on syvällisen verkosto- ja klusterikehitystyön keinoin nostaa Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuus kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi verkostoitumisestaan tunnetuksi osaamiskeskittymäksi.
Tavoitteisiin pyritään:
- Nostamalla tuotteiden innovatiivisuutta ja asiakaslähtöisyyttä hyödyntämällä uusia keksintöjä ja menetelmiä uusissa ja perinteisissä tuotteissa. Tämä on mahdollista lisäämällä yritysten välistä avoimuutta ja kaikkien osapuolten hyötymistarpeet tunnustavaa kehittämisotetta.
- Laajentamalla markkinayhteyksiä ja yhteistyötä kansainvälisille markkinoille, alkuvaiheessa erityisesti Itämeren ympäristön ja Keski-Euroopan markkinoille. Erityisesti Puolan Ala-Sleesian alueelle syntynyt yhteistyöverkosto antaa pohjan kansainvälisen toiminnan laajentumiselle.
- Nostamalla voimaantuvat ja "lämpimät" verkostot, arvostamisen ja elämänilon kulttuuri sekä pitkäjänteinen ja kestävä tuottavuuden kehittäminen tunnusomaiseksi tavaksi toimia.
- Edistamällä yritysten, kehittäjien, rahoittajien ja muiden toimijoiden luottamuksellisen ja avoimen yhteistyön rakentamista. Tämä on mahdollista jakamalla vastuualueet ja ottamalla puutuotealan yritykset yhteisiksi kumppaneiksi eri toimijoiden kesken.
- Koordinoimalla puutuotealan kehitystä laajasti yritys- ja klusteritasolla.
- Ohjaamalla puutuotealan yritys-, verkosto- ja klusterikohtaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden valmistelutyötä, hankkeiden nopeaa käynnistymistä ja rahoituksen tehokasta allokointia.
- Laatimalla tarvittavia toimialaselvityksiä maakunnan puutuotealasta ja hankkimalla yritysten käyttöön laajempia toimiala- ja markkinaselvityksiä.
- Selvittämällä yrityslähtöisen maakunnallisen toimialayhteisön perustamisen ja käynnistämisen mahdollisuuksia.

KESPUU KLUSTERI yhdessä KESPUU TIIMI -hankkeen kanssa muodostaa selkeän toimialakohtaisen KESPUU -ohjelman, jonka tavoitteena on nostaa Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuus kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi osaamiskeskittymäksi, joka tunnetaan innovatiivisista tuotekokonaisuuksista ja voimaantuvista, monitasoisista verkostoista.
Toteutusaika: 01.04.2008 - 31.01.2009
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Petri Jylhä
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
(06) 8887 200, 050 551 3030
petri.jylha@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/kespuu/kespuuklu.php3
MOBILEPOINT
Paikantamis- ja tunnistusteknologiat mahdollistavat monenlaisia sovelluksia liike-elämän toiminnan tehostamiseen. Paikantamiseen liittyy kohteen sijainnin määritys (GPS) ja tunnistamiseen taas RFID. Mobiilisovellukset ja lyhyen kantaman verkot tehostavat organisaatioiden toimintaa monin tavoin. Hankkeessa tutkitaan kaikkia paikkatietojärjestelmiin, paikantamiseen, tunnistamiseen ja mobiilimaailmaan liittyviä teknologioita ja laaditaan hyödyntämisproseduureja erilaisille liike-elämän alueille. Hankkeessa kehitetään sovellusten kehittämistä tukeva laboratorio, joka tarjoaa palveluja alueen yrityksille ja muille organisaatioille. Hankkeen aikana saadaan konkreettista tietotaitoa ja referenssejä palvelutoimintaan pilottiprojektien avulla. Hankkeen tuloksena syntyy myös oppimisympäristö aihealueelta.
Toiminnalla etsitään uusia, dynaamisia toimintakonsepteja, joilla tuetaan yrityksiä uuden teknologian hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Tavoitteena on tukea teknologian siirtoa yrityksiin. Samalla vahvistetaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysympäristöä ja osaamista. Hanke lisää myös ammattikorkeakoulun ja yritysten tutkimus- ja kehitysverkostoa ja vahvistaa alueen toimintaa. 

Mobilepoint-hankkeen toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta vuodelle 2008
Tietotekniikan kehitys on nopeaa ja siihen liittyvät teknologiat uudistuvat kasvavalla vauhdilla ja uusia teknologioita syntyy koko ajan. Jotta organisaatiot voivat ottaa uutta teknologiaa käyttöönsä, tarvitaan tukea ja neuvontaa. Laboratoriossa voidaan testata uusia teknologioita ja demonstroida niiden hyödyntämistä. 

Projektissa kehitetään tukikeskus, joka auttaa organisaatioita ottamaan käyttöön uusia teknologioita. Projektissa keskitytään paikkatietojärjestelmiin, tunnistamisteknologioihin sekä mobiilisovelluksiin ja lyhyen kantaman verkkoihin. Paikannus- ja tunnistusteknologiat mahdollistavat monenlaisia sovelluksia liike-elämän toiminnan tehostamiseen. Paikantamiseen liittyy kohteen sijainnin määritys (GPS), tunnistamiseen taas RFID. Mobiilisovellukset ja lyhyen kantaman verkot tehostavat organisaatioiden toimintaa monin tavoin. Hankkeessa tutkitaan kaikkia paikkatietojärjestelmiin, paikantamiseen, tunnistamiseen ja mobiilimaailmaan liittyviä teknologioita ja laaditaan hyödyntämisproseduureja erilaisille liike-elämän alueille. Hankkeessa kehitetään sovellusten kehittämistä tukeva laboratorio, joka tarjoaa palveluja alueen yrityksille ja muille organisaatioille. Hankkeen aikana saadaan konkreettista tietotaitoa ja referenssejä palvelutoimintaan pilottiprojektien avulla. Hankkeen tuloksena syntyy myös oppimisympäristö aihealueelta.
Toteutusaika: 01.04.2008 - 31.08.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Petri Saviranta
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
044 725 0843
petri.saviranta@cou.fi

Palvelualojen liiketoimintojen uudistamishanke
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2008-31.12.2010 ja toteutusalue on Keski-Pohjanmaan maakunta, johon kuuluvat Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat.
K-P:n liiton suosituksesta toimenpiteet suunnataan seuraaville palvelualoille: kauppaan, majoitukseen, kuljetukseen sekä asiantuntijapalveluihin, joihin luetaan perinteiset asiantuntijapalvelut (esim. suunnittelu- ja kiinteistöpalvelut), uudet tietointensiiviset alat (KIBS-alat) ja luovat alat. Projektin aikana yrityskäynnit ja aktivointitapahtumat ulotetaan väh. 20 %.iin eli 400 yritykseen. Toimenpiteissä mukana Kaustisen sk:sta 100 ja Kokkolan sk:sta 300 yritystä.

Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys
Tilastokeskuksen (-04) mukaan palvelualojen osuus Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenteesta on lähes 2/3. K-P:n vajaasta 30 000 työllisestä toiseksi suurin osuus (yli 8000 henkilöä) työskentelee yksityisellä palvelusektorilla. Maakuntamme noin 3500 yrityksestä yksityisissä palveluissa toimivien yritysten määrä on Kaustisen sk:ssa vajaat 500 kpl ja Kokkolan sk:ssa yli runsaat 1600 kpl.

Keski-Pohjanmaan liiton valmistelurahoituksella toteutetussa kartoituksessa on todettu, että palvelualan yrityksille suunnattua liiketoimintojen uudistamiseen ja innovaatioiden luomiseen, arviointiin, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen liittyvää hanketoimintaa ei ole juurikaan vielä toteutettu.

Hankkeen tavoitteet
1. Aktivoida ja vauhdittaa kohdeyritysten liiketoimintojen uusiutumisprosesseja ja palveluinnovaatioita.
2. Tukea uusien palvelutuotteiden ja tuotekonseptien tuotteistamista ja kaupallistamista sekä
edistää Tekesin Serve-, Liito-, Tykes- ym. rahoitusten hyödyntämistä em. kehittämistyössä.
3. Luoda palveluyrityksiä palveleva innovaatioasiantuntijoiden ja viranomaisten yhteistyöverkosto ja
tehdä arvio em.verkoston ja sen asiantuntijuuden ja yritysten tarpeiden yhtenevyydestä
4. Luoda perustaa palvelualojen maakunnalliselle innovaatioympäristölle

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset
Toimenpiteet:
1. Yritysten liiketoimintojen uusiutumisprosessien ja palveluinnovaatioiden luomisen aktivoiminen
2. Konsultointi ja ohjaustyö yrityksissä
3. Asiantuntijaverkostojen ja palvelumallin kehittämistyö
4. Maakunnallisen innovaatioympäristön mallintamistyö

Hanke on resursoitu osa-aikaiselle projektipäällikölle, projektisihteerille ja osa-aikaiselle projektityöntekijälle. (Yhteensä noin yhden henkilön työpanos). Kaustisen sk:ssa työtä voidaan tehdä joko osa-aikaisesti palkatun työntekijän toimesta tai ostopalveluna. Vuosittain jaettu aikataulutus ja seutukuntakohtaiset toimenpiteet sekä toteutusmäärät on kirjattu hakemukseen.

Tulokset:
1. Uudistamisprosessit sekä uudet liiketoiminta- ja ansaintamallit, palvelutuotteet ja -konseptit yrityksissä.
2. Innovaatioasiantuntijoiden verkosto ja yritysten innovaatiotarpeiden ja -tarjonnan selvitys.
3. Palveluyritysten innovaatioiden edistämisen palvelumalli sekä perusta paikalliselle innovaatioympäristölle.

Hankkeen vaikutukset
Maakunnallisen palveluyritysten innovaatioympäristön perusta luotu ja palvelumalli pilotoitu (vaihe I).

http://www.kpakk.fi/projektit/       palvelualojen liiketoimintojen uusitamishanke
Toteutusaika: 01.04.2008 - 31.12.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Ulla Kauppila
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 853
ulla.kauppila@kpakk.fi

PETO
Peto; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius alueen perinteisten toimialojen ja ICT-alan pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä

Hallinnoija: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektin tavoitteena on parantaa tieto- ja viestintäteknologioiden soveltamista alueen pk-yrityksissä. Tavoitteena on myös auttaa yritysten t&k-toimintaa tarjoamalla ICT-teknologian alalta asiantuntija-apua ohjelmistojen tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa sekä edistää yritysten verkostomaista toimintaa.
Suurin osa projektin tavoitteista on suunnattu sekä perinteisen toimialan että ICT-alan yrityksille. Listauksen loppupään tavoitteet koskevat kuitenkin enemmän ICT-alan yrityksiä.

• Parantaa tieto- ja viestintäteknologioiden soveltamista laajemmissa kokonaisuuksisa p-k yrityksissä.
• Tutkimus- ja koulutusyksikköjen, kehittämisorganisaatioiden ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön vahvistaminen. Yritykset verkottuvat alueen muiden toimijoiden kanssa. (Esimerkiksi ostopalveluyri-tykset, ohjelmistoyritykset, perinteisemmän toimialojen yritykset alueen tutkimus- ja opetusyksiköt)
• Saada alueen pienet yritykset tuntemaan ja hyödyntämään alueen tutkimus- ja koulutusyksikköjen osaamista.
• Uuden liiketoiminnan synnyttäminen.
• Kasvattaa Kokkolan yliopistokeskuksen Chydeniuksen osaamista ja roolia alueen yritysten välisen yhteistyön kasvattajana ja kompetenssin kehittäjänä.
• Suorittaa t&k toimintaa.
• Helpottaa pienten yritysten innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista sekä auttaa ohjelmistoyrityksiä ohjelmistojen tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa.
• Lisätä innovaatioita sekä panostusta yrityksen sisäiseen t&k toimintaan.
• Ohjelmistotuotantoon liittyvien toimivien käytänteiden ja prosessien sisään ajamista pieniin ohjelmistotuotantotehtäviä toteuttaviin yrityksiin tai perinteisen toimialan yritysten ohjelmistoyksikköihin, jolla saadaan uskottavuutta toimia kansallisesti sekä kansainvälisesti partnerina muiden alan yritysten kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2007-30.9.2010 ja hanketta toteutetaan Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa.
Toteutusaika: 01.10.2007 - 30.04.2011
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus (ent. yritysosasto)
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Veli-Matti Tornikoski
PL 567, 67101 Kokkola
0400 753 860
veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

TUTE 2015
Projektin tavoitteena on alueen tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden, tehokkuden ja laatutason kottaminen:

1. Edistämällä ja tukemalla yritysten sähköisen 3D-tuotantoketjun/tiedonsiirtoketjun rakentamista

2. Hyödyntämällä aiemmissa hankkeissa rakennettua 3D -mittauksen-/mallinuksen, robotiikan- ja CNC -työstön oppimis- ja kehittämisympäristöjä osana em. kehittämisprosessia

3. Tuottamalla ja hankkimalla em. liittyviä asiantuntijapalveluita alueen yrityksille

4. Arvioimalla pilottiyritysten kanssa yhdessä saavutettuja tuloksia

5. Verkottamalla alueen yrityksiä teeman kehittämis- ja tutkimusorganisaatioihin

6. Esittelemällä saatuja tuloksia alueella ja aktivoimalla muita yrityksiä vastaavaan kehittämistyöhön mukaanHankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

1. Yritysten aktivointi kehittämistoimintaan

2. Käytännön toimenpiteiden toteuttaminen

3. Arviointi ja johtopäätökset yhteistyössä pilottiyritysten kanssa

4. Kokemusten jatkuva kerääminen, hyvien käytäntöjen ja toimintakonseptien avaaminen ja esittely alueella ja alueen muille yrityksille

5. Asiantuntija- ja palveluverkostojen laajentaminen, uuden tiedon hankintaHankkeella pyritään/hankkeen vaikutukset ovat:

1. pk-yritysten aktivoituminen kehittämään teknologiaa ja osaamista

2. pk-yritysten aktivoituminen kehittämistyöhön (osallistujamäärä, pilottiyritykset) ja ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttämiseen (yhteistyöverkostot palveluntuottajien kanssa)

3. pk-yritysten lisääntynyt tieto ja osaaminen julkisten rahoituslähteiden hyödyntämiseen kehittämistoiminnassaan

4. pk-yritysten (tuotanto)teknologisen tason nousu

5. toimijoiden osaamisen kehittyminen kokemusten, osaamisen hankkimisen ja keskinäisen benchmarking -toiminnan myötä, asiantuntijaverkostojen laajeneminen

6. pk-yrityksen kilpailukyvyn parantaminenProjektin toteutusaika on 1.5.2011-31.12.2013 ja sitä toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa.
Toteutusaika: 02.05.2011 - 28.02.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Toni Uunila (valmistelu)
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 892
toni.uunila@kpakk.fi

Vakaa kasvu
Vakaa kasvu - Pk-yritysten vakaan kasvun kehittämisohjelma on kasvuhakuisten pk-yritysten kehittämisohjelma. Ohjelma ohjaa, kehittää ja tukee yrityksiä, joilla on kasvuhalua ja -potentiaalia. Ohjelma tukee yritystä yrityksen sen hetkisistä tarpeista ja kasvun haasteista lähtien. Ohjelmassa painotetaan erityisesti pk-yrityksen kannattavaa, taloudellisesti tervettä ja kestävää kasvua. Tavoitteet ja tulokset Mukaan valittaville yrityksille laaditaan ohjelman alussa kasvua ja sen hallintaa tukeva kehittämissuunnitelma. Ohjelmalla tuetaan kunkin yrityksen kehitystä sen itse valitsemalla kasvupolulla. Ohjelma rohkaisee ja sparraa kasvuyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan kasvusuunnitelmansa. Ohjelma tukee ja kehittää sekä yrityksen sisäisiä että yritysten välisiä verkostoja, osaamisen jakamista ja yhdessä oppimista. Lisaksi ohjelma tarjoaa kasvua tukevia uusia näkökulmia, johtamismenetelmiä sekä räätälöityä yrityskohtaista ohjausta. Kehittämisprosessin jälkeen yrityksillä on kokonaisvaltainen käsitys kasvavan liiketoiminnan rakentamisesta ja avaimet kasvun hallintaan, vahvistamiseen ja toteuttamiseen. Kasvuyritysten tehokas kehittämispalvelu edistää alueellista hyvinvointia synnyttämällä uusia työpaikkoja ja positiivista kassavirtaa alueelle. Vakaa kasvu -kehittämisohjelman tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden mallia yritysten kasvua tukevaan kehittämistoimintaan Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoiteltu toteutusalue käsittää Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. Kehittämisohjelma kohdistuu keskimääräistä nopeammin kasvaviin mikro- ja pk-yrityksiin. Hankkeessa ei ole toimialarajoitusta. Ohjelmaan otetaan 10 yritystä. Osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan kasvuedellytyksiä eli kasvukykyä ja motivaatiota, halua jakaa omaa osaamista ja vastaanottaa tukea kasvuhaasteisiin. Valintakriteerit tarkastetaan ohjelman alussa rahoittajan ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Lisäksi ohjelmaan on mahdollista ottaa mukaan 5 yritystä yksittäiseen lyhytkestoiseen kehittämisprosessiin. Nämä prosessit painottuvat teemaltaan myyntiin ja markkinointiin. Vakaa kasvu -kehittämisohjelman toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti ja Centria ammattikorkeakoulu. Projektin arvioitu toteutusaika on 1.6.2013-30.4.2015
Toteutusaika: 01.06.2013 - 30.04.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Harald Mari
PL 567, 97701 Kokkola
040 837 2368
mari.harald@chydenius.fi

Ympäristöystävällisen materiaalitekniikkaosaamisen
Ympäristöystävällisen materiaalitekniikkaosaamisen ja verkostojen kehittäminen -projekti

Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen seutukunnan erikoistunut osaaminen ja voimat yhdistämällä luoda uutta korkean teknologian teollista toimintaa. Alueen kemian, vene-, konepaja ja tulevaisuudessa kaivosteollisuuden osaamiset yhdistämällä voidaan luoda kansainvälisesti kilpailukykyistä korkean teknologian ympäristöystävällistä osaamista, joilla seutukunnan kilpailukykyä voidaan oleellisesti tukea ja vahvistaa.

Hankkeella selvitetään kaivostuotteiden jatkojalostusmahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla, sekä kartoitetaan niiden taloudellisia ja elinkeinorakenteellisia vaikutuksia. Hankkeen tuloksena Keski-Pohjanmaalle kehitetään edellytykset korkean jalostusarvon teolliselle tuotannolle.

Tuloksena syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja ympäristöystävälliselle alalle.

Hanke vahvistaa alueen elinkeinorakennetta tarjoamalla riskin hajauttamisen mahdollisuuden jo toimiville yrityksille ja uuden liiketoimintamahdollisuuden uusille yrityksille. Pitkällä aikavälillä projekti onnistuessaan luo alueen vene- ja metalliteollisuudelle toisen tukijalan uudelta toimialalta ja kohentaa alueen mainetta ympäristöystävällisen teknologian alueena.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset ympäristöön ovat merkittävät. Onnistuessaan projekti osaltaan mahdollistaa ympäristöystävällisen liikkumiseen ja vähentää arkielämän ympäristökuormaa merkittävästi.

Hanke toteutetaan vaiheistetun prosessin mukaisesti:
1. Tutkimusvaihe
2. Markkinavaatimusten konkretisointi tuote- ja palvelukonseptiksi
3. Tuotekehitys- ja muotoilusuunnittelu

Tavoitteena on luoda alueen yrityksistä klusteri, joka toteuttaa konseptin. Hajauttamalla osaaminen alueen eri yrityksiin ja täydentämällä sitä ulkoisella osaamisella voidaan varmistaa projektin tulosten pysyvä jalkauttamien alueelle.
Toteutusaika: 01.09.2009 - 31.08.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
Timo Sivula
Korpintie 8, 67100 Kokkola
044 279 8192
timo.sivula@finngrowth.com

1.2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen
Biolaakso-esiselvityshanke

EU:ssa biotalous on jo 2000 miljardin bisnes ja Suomessa pelkästään metsäenergian lasketaan tuovan töitä 4 000-5 000 hengelle vuonna 2020. Biotalouden rahat pysyvät aluetaloudessa ja tukevat työllisyyden ohella alueen elinvoimaa yleisesti. Metsäenergian korjuu edistää myös hyvää metsänhoitoa. Erityisesti  ensiharvennusten tekeminen oikeaan aikaan on hyvän teollisuuden jalostukseen kelpaavan ainespuun tuottamisen perusedellytys.Euroopan komission tuore biotalousstrategia tarjoaa Suomelle monta mahdollisuutta eurooppalaisessa biotalouskentässä. Tarvitaan kuitenkin perinteisten sektorien uudistumista, joka taas edellyttää uudenlaisia kumppanuuksia.Biolaakso- valmisteluhanke etsii näitä alueellisia uusia kumppanuuksia alan tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten ja eri sidosryhmäorganisaatioiden välillä. Biolaakso-valmisteluhankkeen tavoitteena on selvittää Keski-Pohjanmaan vahvuudet, valmiudet ja olemassa oleva toimintaympäristö uudenlaisen yhteistoimintamuodon muodostamiseksi.Valmisteluhanke haastattelee, selvittää ja raportoi eri tahojen kiinnostuksen ja sitoutumismahdollisuudet. Tuloksena syntyy esitys uudenlaisen tutkimus- ja kehittämisyksikön toimintamallista, rahoitusmahdollisuuksista sekä potentiaalisista kumppaneista.

Toteutusaika: 01.02.2013 - 30.06.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kannuksen kaupunki
Anne Pesola
PL 42, 69100 Kannus
044 4745 237
anne.pesola@kannus.fi

COPRA

COPRA - Alueellisen IPR-osaamisen vahvistaminen ja palvelutoimintamallin luonti. Avoimen lähdekoodin eri lisenssien vaikutus ja käyttö yrityksen liiketoiminnassa. Keksintöjen ja innovaatioiden käsittely (prosessi) yrityksen sisällä.Tavoitteena on immateriaalitoikeuksiin liittyvän osaamisen lisääminen projektin kohdealueen yrityksissä, yritysneuvojien keskuudessa sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ja Centria ammattikorkeakoulussa. Projektissa selvitetään alueen IPR-osaamiseen (=Intellectual Property Rights. Suomessa puhutaan usein immateriaalioikeuksista tai aineettomista oikeuksista) liittyvän tarpeen laajuus ja vaativuus sekä luodaan tarpeiden pohjalta palvelutoimintamalli immateriaalioikeuksista neuvontaan.Tavoitteena on myös isoimpien pk-yritysten sekä keskisuurten yritysten auttaminen innovaatio-/keksintöprosessin sekä IPR-strategian luomisessa ja erilaisten tekijän- ja teollisoikeuksien merkitysten hahmottamisessa omassa liiketoiminnassa.Projektin tavoitteena on myös yritysten kannustaminen avoimen lähdekoorin alustojen käyttöön, oman lähdekoodinsa avaamiseen sekä uusien innovatiivisten mallien käyttöönottoon liiketoiminnan rakentamisessa niiden päälle.Tavoitteena on tuottaa projektissa vertailumenetelmä ja kriteerit, joita käyttäen voidaan vertailla avoimen lähdekoodin ohjelmaistoja; a) omien ohjelmistojen liiketoiminnan perustaksi, b) työkaluiksi yrityksen/yhteisön omaan tarpeeseen.Projektissa on tavoitteena testata palvelutoimintamallia sekä vertailumenetelmiä soveltamalla niitä 2-5 eri yritykseen. Lisäksi vertailumenetelmiä sovelletaan olemassa olevaan ohjelmistoon ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen luomalla avoin LGPL-lisenssiin perustuva sensoriverkkoprotokolla-alusta.

Toteutusaika: 01.03.2013 - 30.04.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Timo Hongell
PL 567, Talonpojankatu 2B, 67101 Kokkola
040 480 2715
timo.hongell@chydenius.fi

ePakki
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Projektin kohderyhmänä ovat Aikuisopiston sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän palveluksessa olevat opettajat, kouluttajat, aikuiskouluttajat ja muut asiantuntijat.

Hankkeen päämääränä on kehittää työelämäläheistä verkkopedagogista ja henkilökohtaistettua ammatillista aikuiskoulutusta ja näin luoda edellytyksiä ja perustaa ammatillisen aikuiskoulutuksen työelämäläheiselle ja kokonaisvaltaiselle verkkopohjaiselle koulutus- ja palveluympäristölle.
Tavoitteena projektissa on:
1. mallintaa työelämäläheistä verkko-oppimisympäristöä sekä työssä olevien
ammatillista osaamista ja että alueen yrittäjyyttä tukemaan
2. kehittää aikuisten ammattitutkintojen näyttöjen ohjaus- ja suoritusjärjestelmää verkkoavusteiseksi (pilottitutkinnot)
3. kartoittaa työssä olevien sekä työnantajan näkemykset/tarpeet ja mahdollisuudet oman
työpaikan oppimisympäristön kehittämisessä tukemaan verkkopedagogisten koulutus- ja
kehittämispalveluiden toteuttamista.
4. laajentaa ja levittää saavutettuja hyviä käytänteitä aikuiskoulutuksen eri ammattisektoreille

Toimenpiteet kohdennetaan:
1. Aikuisten täsmä- ja räätälöityjen amm. ja yrittäjyyttä tukevien koulutusten kehittämiseen
2. Aikuisten perus-, ammatti- ja yrittäjätutkintoon valmistavien koulutusten monimuoto-?
3. Verkkopedagogisten ohjaus- ja tukimallien kehittämiseen
4. Sähköisten työkalujen kehittämiseen (suunnittelu, henkilökohtaistaminen, toteuttaminen)
5. Yritysten näkemysten ja mahdollisuuksien kartoittamiseen
6. Saatujen mallien ja kokemusten arviointiin
7.Hyvien toimintamallien ja käytänteiden levittämiseen sekä tiedotukseen aikuiskoulutuksen eri
ammattisektoreille

Uudet tuotteet:
1. verkkopedagogiset mallit
a) pilotoituihin työelämäläheisiin aikuisten ammatillisiin ja yrittäjyyttä tukeviin täsmä- ja
räätälöityihin koulutuksiin
b) pilotoituihin aikuisten ammatillisiin tutkintotavoitteisiin koulutuksiin
2. verkkopedagogiset ohjaus- ja tukimallit
- verkkoalusta työssä olevan opiskelijan ja perustutkintojen työssäoppimisen ohjaukseen
- näyttötutkintojen verkkototeutusmalli ja ohjeistus
3. Muut sähköiset työkalut
4. verkkotietopaketti
a) ohjeita koulutusten rakentajille ja malliratkaisuja kouluttajille em. toteuttamiseen
b) ohjeistukset kouluttajille ja ohjaajille, arvioijille sekä koulutuksiin osallistuville
c) verkkotietopaketti pilotoinneissa käytetyistä malleista
d) opiskelijoiden kokemukset ja palautteet sekä niiden analysointi käytettävien pedagogisten menetelmien valintaan verkko-opetuksessa/ohjauksessa.
5. Tiedon levittäminen eri koulutusaloille, kokemusten esittelyjen/seminaarien kautta. Kokemusten jakaminen koulutusten kautta uusille verkko-opetusta laativille henkilöille.

Projektia toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa ajalla 1.11.2008 -31.12.2011. Hankkeen kustannukset ovat 448 000 euroa. 

http://www.kpakk.fi    projektit
Toteutusaika: 01.11.2008 - 30.06.2012
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Mika Väisälä
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 832
mika.vaisala@kpakk.fi

e-Solutions; Yritysten liiketoiminnan kehittäminen
Projektin tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaa eri ICT-alan osa-alueet huomioon ottaen. Projektin tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy erityisesti yritysten tietojärjestelmiin ja tietoteknisiin palveluihin, toiminta- ja tuotekehitysprosesseihin sekä niiden määrittämiseen soveltuvien menetelmien kehittämiseen ja parantamiseen. Kehittämiskohteiden kartoitusta varten on kehitetty oma RISP-menetelmä, jonka avulla pyritään nopeasti ja luotettavasti löytämään yrityksen toiminnan kannalta tärkeäksi kokemat kehittämiskohteet. Tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä tukea alueen yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistää toiminnan laatua ja tuottavuutta. Alueen yritysten ja toimialojen tarpeita tarkastellaan laaja-alaisissa ja monipuolisissa kokonaisuuksissa.Projekti tulee tarjoamaan oman asiantuntijuutensa kautta puolueetonta, henkilökohtaista ja edullista asiantuntijapalvelua ja -työtä yrityksille, jotka haluavat kartoittaa ja toteuttaa yrityksen nykyiseen ja tulevaan toimintaan soveltuvia teknologisia ratkaisuja.Toimenpiteet projektissa ovat seuraavat:

WP1. Yritysten liiketoiminnan edistämispalvelut

WP2. Toimintaprosessit ja käytänteet urakoiden ja toimeksiantojen hallintaan

WP3. Teknologisten ratkaisujen toteuttamisen puitteet

WP4. Hyväksi koettujen menetelmien, käytänteiden ja prosessimallien hyödyntäminen yrityksessä

WP5. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen yritysten alusta- ja sovelluskehysratkaisuissa.

WP6. Reaaliaikainen ja ajantasainen kohdetietoTulokset projektissa ovat seuraavat:

Luodaan uusi palvelu yritysten ja organisaatioiden kokonaisvaltaiseen ja pitkäaikaiseen kehittämiseen.

Yritysten liiketoimintamahdollisuudet ja toimintaedellytykset kasvavat ja ne voivat suoraan hyödyntää projektin osaamista ja palvelutarjontaa toiminnassaan.

Alueelle syntyy uutta t&k-toimintaa, innovaatioita sekä aluetta hyödyttäviä tieto- ja viestintäpalveluja.

Yritykset verkottuvat vahvasti alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin sekä yrityksiin, joilta ostetaan projektin mukaisia palveluja.

Mahdollistetaan kokonaisjärjestelmien toimittaminen yritysten ja toimialojen välisellä osaamisen yhdistämisellä ja verkostojen luomisella.

Kehitetään ICT-yritysten lopputuotteita sekä niiden kehittämisen kannalta kriittisiä ohjelmiston kehitysmalleja ja projektinhallinnan malleja.

Alueelle syntyy kansallista ja kansainväistä osaamista, varsinkin kohdetietoratkaisujen osalta.

Uusien menetelmien ja teknologioiden hyödyntäminen ja käyttöönotto alueen mikro- ja pk-yrityksissä kasvaa, kun projektin kautta yritykset löytävät heille parhaan tavan käyttää kyseistä uutta teknologiaa.

Alueen yliopistotasoisen liiketoimintaan liittyvän teknologisen osaamisen tietämys ja hyväksikäyttö kasvavat. Projektissa panostetaan erityisesti osaamisen markkinointiin.
Toteutusaika: 01.01.2011 - 30.09.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Jyväskylän yo Kokkolan yok Chydenius
Veli-Mati Tornikoski
PL 567, 67701 Kokkola
040 075 3860
veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

Hyvinvointi framille
Projektin tavoitteena on edistää verkostoitumista sosiaali- ja terveysalan julkisen sektorin, hyvinvointiyritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Verkostomaisen toiminnan ja jatkuvan vuoropuhelun avulla mahdollistetaan myös uusien palvelumuotojen syntyminen. Projektin aikana keskitytään edistämään hyvinvointialan yritysten kehittymistä, verkostoitumista ja kasvua. Projektissa tullaan hyödyntämään kansallisten Aluekehitysohjelman linjauksia. 

Projektin toteuttamissuunnitelma 2008-2010
2008
Yhteistyö ja verkostoituminen
Projektin esittely sekä yhteistyökumppaneiden etsiminen ja sitouttaminen
Projektin aloitusseminaarin järjestäminen
Yhteistyö ja verkostoituminen keskipohjalaisten hyvinvointialan yritysten välillä
Selvitys asiakas- ja sidosryhmien tarpeista
Järjestetään verkostoitumismahdollisuuksia/ yritystapaamisia eri teemojen ympärillä
Aloitetaan kotisivujen suunnittelu ja valmistus
Liiketoimintaosaaminen
Aiemmin tehtyjen kartoitustulosten arviointi ja tulosten hyödyntäminen
Yritysten kehittämisprosessin suunnittelu ja niiden käynnistäminen
2009
Yhteistyö ja verkostoituminen
Projektin kotisivuja hyödynnetään verkostoitumisessa esim. keskustelualustalla
Aloitetaan uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelutyö ja käynnistetään jo suunnitellut yhteistyömuodot, esim. yhteinen ajanvaraus
Jatketaan verkostotapaamisia edelleen eri teemojen ympärillä
Liiketoimintaosaaminen
Kotisivuihin liitetään hyvinvointialaan liittyvät tarjouspyynnöt sekä tarjouspyyntöjen ja vastaamisen työkalu
Teemaseminaarien sisältöjä täsmennetään jatkuvasti yrityksiltä ja julkiselta sektorilta saatujen toiveiden pohjalta
Yrityksille suunniteltujen ja kohdistettujen kehittämisohjelmien jatkaminen
2010
Liiketoimintaosaaminen
Yrityskohtaisen laatukonsultointi- ja kannattavuusanalyysityön jatkaminen
Yrityskohtaisen laatukonsultointi- ja kannattavuusanalyysityön tulosten arviointi yrityksen toiminnan kehittymisen näkökulmasta
Yrityskehittämis-toiminnan vakiinnuttaminen, projektin jälkeen yritysten kehittämistä jatketaan KPAMK:n säännöllisenä ja jatkuvana palvelutoimintana, siihen on kehitetty tuotteistetut ja hinnoitellut palvelupaketit, joita voidaan hyödyntää tutkintoon johtavassa koulutuksessa
Toteutusaika: 01.04.2008 - 31.12.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: K-P:n ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala
Sauli Kekäläinen
Terveystie 1, 67200 Kokkola
044 7250 578
sauli.kekalainen@cou.fi

Hyvinvoiva työikäinen
Toiminta-alue ja kohderyhmät: Kokkola-Kaustinen-Kannus; työterveys, työikäiset työyhteisöineen ja työnantajineen, täydentävien hoitomuotojen yrittäjät, Kosek, Kase sekä alueelliset yhteistyöklusterit

Tarkoituksena on yhteistoimintamallin ja asiakaslähtöisten toimintaprosessien avulla löytää keinoja edistää työikäisten terveyttä, toimintakykyä ja työssä jaksamista sekä edistää täydentävien hoitomuotojen taitajien yrittäjyyttä.

Tavoitteena on laatia yhteistyössä toimintamalli ja palveluohjaus työikäisten terveyden edistämiseen alueellisena vahvuutena; hyödyntäen aikaisempaa tietoa, tutkimusta ja alueellista täydentävien perinteistä vahvaa osaamista. Täydentävät hoitomuodot ja yrittäjät nostetaan näkyväksi ja mahdolliseksi osaksi työikäisten terveyttä tuottamalla asiallista tietoa, tutkimusta ja yhteistyöseminaareja. Alueellista yhteistyömuotoa markkinoidaan alueen imagon esille nostamiseksi. Kansanlääkinnän ja jäsenkorjauksen vahvuudeksi alueella nousevat myös muut täydentävät hoitomuodot osana työikäisten hyvinvointia.

Hankkeen aikana mallinnetaan työikäisten palveluohjaus ja yhteistoiminta sekä kehittämisseminaarien avulla luodaan työikäisten terveyden ylläpidon ja terveyden edistämisen malli. Uudenlaisen mallintamisen keskeisenä tekijänä on täydentävien hoitomuotojen mukaanotto ja tutkiminen työikäisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä uudenlaisen yrittäjyyden esiin nosto alueellisena vahvuutena.

Täydentävien hoitomuotojen käyttäjäkunta lisääntyy kaiken aikaa. Riittävä, oikeanlainen tieto ja näyttö täydentävien vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on edelleen puutteellista. Tämän hankkeen aikana nostetaan tutkimuksellisesti esiin tuki- ja liikuntaelimistön kivuista kärsivät työntekijät ja heidän saamansa apu täydentävistä hoitomuodoista vaivojensa lievittämiseksi, elämänlaadun parantamiseksi ja työkyvyn säilyttämiseksi. Tiedon taltiointi ja esille tuonti sekä alueellinen vaikuttavuus nousee esille yhteistyömuotojen kautta. Valtakunnallinen vaikuttavuus nousee esille erityisesti monialaisten seminaaripäivien ansioista. Markkinointi hankkeen aikana nostaa esiin hankkeen keskeiset toimenpiteet ja tulokset.

Tuloksena työikäisten palveluohjaus on laadukasta ja asiakaslähtöistä sekä valinnanmahdollisuuksia antava asiakkaan saamaan tietoon perustuen. Työikäisten toimintakyky, elämänlaatu ja työssä jaksaminen paranevat. Monialainen yhteistyö on toimivaa, luonteva osa työikäisten hyvinvointia. Työikäisten hyvinvointi alueellisena vahvuutena nousee esille, tietoisuus lisääntynyt alueellisesti ja valtakunnallisesti. Täydentävien hoitomuotojen taitajien koulutus, osaaminen ja täydennyskoulutus mahdollistetaan amk:ssa yhteistyössä muiden kouluttajien kanssa ja täten saadaan osaavia yrittäjiä alueen väestön käyttöön. Yrittäjyys lisääntyy. Tuotettu toimintamalli on siirrettävissä myös muiden ikäluokkien käyttöön.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2009-30.4.2011 ja kokonaiskustannukset 122.269 euroa.

Toteutusaika: 01.05.2009 - 30.04.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Tuula Huhta
Terveystie 1, 67200 Kokkola
044 725 0593
tuula.huhta@cou.fi

Idealeipomo

IDEALEIPOMO hankkeen tavoitteena on synnyttää Keski-Pohjanmaalle toimintamalli joka mahdollistaa hyvien ideoiden jatkojalostamisen siten että niistä kehittyy uutta liiketoimintaa, uusia palveluita tai tuotteita alueelle. Idealeipomo leirin tavoite on tarjota mahdollisuus niin yrityksille kuin yksityishenkilöille kehittää ideastaan liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Luomalla innovaatioalusta, jossa kohtaavat ihmiset kukin omalla osaamisella ja taustalla, luodaan edellytykset idean jatkojalostamiselle. Sen lisäksi työtä on tukemassa eri alojen asiantuntijat kuten pääomasijoittajat, lakimiehet, rahoittajat ja yrityskummit. Idealeipomo toteutetaan 48h leirinä.

Toteutusaika: 01.03.2013 - 31.12.2013
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan seudun Kehitys Oy KOSEK
Timo Viitala
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
044 7809 241
timo.viitala@kosek.fi

KASEn hyötyverkko
KASEn hyötyverkko -projekti laajentaa Maakuntaverkko -projektilla käynnistettyä seudullisen runkoverkon rakentamista. Maakuntaverkko -projektia on hallinnoinut Osuuskunta Keskikaista ja Kaustisen seutukunta on ollut projektissa osatoteuttajana. Haettavana oleva projekti on kokonaisuudessaan Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoima, kohdistuen yksinomaan Kaustisen seutukunnan kuntien alueelle.Projektia on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja KaseNetin kanssa sekä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Seutuvaltuusto on kokouksessaan 18.11.2010 §31 käsittelyn yhteydessä keskustellut tietoverkon laajentamisesta ja hyväksynyt sen Kaustisen seutukunnan talousarvioon vuodelle 2011.Alkuvuoden 2011 aikana on laadittu uudet kustannuslaskelmat seutuverkon laajentamisesta kaikkiin kuntiin huomioiden nykyisen projektin resurssit ja toteutuneet todelliset yksikkökustannukset. Käynnissä olevan Maakuntaverkko -projektin resurssit ovat pääosin käytetty ja tarve lisärahoitukselle on merkittävästi suurempi kuin marraskuussa 2010 oli ennakoitu. Kustannuslaskelmia ja jatkosuunnitelmia on käsitelty 10.2.2011 kuntien ja KaseNetin yhteisessä palaverissa, jossa päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua ja rahoitusneuvotteluja siten, että seutuverkkoa voidaan suunnitellusti laajentaa.Kaustisen seutukunta käy neuvottelut Keski-Pohjanmaan liiton kanssa projektiin kohdistettavasta EU- ja valtion rahoituksesta 11.3.2011. Kokoukseen toimitetaan neuvottelujen tulosten mukaiset hakemukset sekä kustannus- ja rahoituslaskelmat.

Neuvottelujen tuloksena valokuituverkon rakentaminen toteutetaan kahtena eri projektina: Kaustisen seudun seutuverkko, jossa on valokuidun auraus, hitsaus ja tarvikkeet ja KASEn hyötyverkko, jossa on suunnittelun, valvonnan ja dokumentoinnin henkilökustannukset.Projektien suunnittelussa on otettu huomioon aikaisemmin rakennettu Kaustisen seutukunnan runkoverkko kyläverkkoineen sekä sen laajentaminen Maakuntaverkko -projektilla vuonna 2010. Maakuntaverkko -projektissa runkoverkkoa laajennettiin mm. Kaustisella ja Toholammilla.Tavoitteet

- Laajennetaan seudullista ja maakunnallista tietoverkkoa

- Turvataan ja parannetaan tietoliikenneyhteyksiä seutukunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle

- Turvataan ja luodaan edellytyksiä asukkaille ja yrityksille sähköisten palveluiden käyttämiseen maaseudulla ja haja-asutusalueilla

- Luodaan edellytyksiä kuntien sekä yksityisen ja julkisen sektorin sähköisten palveluiden, toimintojen ja yhteistyön kehittämiselle

- Parannetaan kuntien ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kykyä vastata tuleviin tietoliikennettä ja -järjestelmiä koskeviin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiinVälilliset tavoitteet ja tulokset:

- Tietoliikenneyhteyksien ja palveluiden saatavuuden tuloksena alueen vetovoima säilyy ja kasvaa asumisen ja elinkeinoelämän näkökulmasta

- Tietoverkko vähentää harvaan asutun maaseudun pitkien etäisyyksien haittoja ja parantaa maaseudun asukkaiden ja yritysten mahdollisuuksia käyttää sähköisiä palveluita

- Julkisen sektorin (koulutus, sote, kuntien ja valtion hallinto) toimintaedellytykset ja -kyvyt parantuvat maaseudulla

- Asukkaiden ja yritysten mahdollisuus käyttää internet-pohjaisia koulutus-, kehittämis- ja hallintopalveluja säilyy ja paranee

- Maaseudun asukkaiden ja yritysten tasa-arvo tietoyhteiskunnassa kohentuuProjektin toteutusaika on 1.4.-2011-31.3.2015 ja toteutusalue Kaustisen seutukunta.
Toteutusaika: 15.04.2011 - 30.04.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Marko Muhonen
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
050 3759 444, 06-8887 223
marko.muhonen@kasenet.fi
http://mastah.kase.fi/kase/verkko/verkko.php3
Konepaja 2010
KONEPAJA 2010: Konepajatuotannon valmistusteknologioiden kehittäminen

Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 

Tavoitteena on luoda konepajateknologian ja tuotantoautomaation oppimisympäristö. Oppimisympäristön koulutetaan opiskelijoita mI. yritysten henkilöstö robotiikkaan, CNC -työstötekniikan sekä robotiikan ja työstötekniikan off-line simulointiin sekä tuotetaan yrityspalvelua alan kehitystarpeisiin.
Toimenpiteet:
1. Konepajateknologian ja tuotantoautomaation oppimisympäristön rakentaminen robotiikkaan, CNC –työstötekniikkaan ja robotiikan off-line simulointiin
2. Koulutusorganisaatioiden osaamisen lisääminen kehittyneen konepajateknologian, tuotantoautomaation ja 3D-tekniikan alalIa.
3. Kehittäjä- ja asiantuntijaverkoston laajentaminen teknologisesti kehittyneiden valmistusmenetelmien (robotiikka ja lastuava työstö) osa-alueille
4. Teknologisesti kehittyneiden menetelmien ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen alueen yrityksille
5. Koulutusten järjestäminen robotiikasta ja tehokkaasta lastuavasta työstämisestä (koulutusten rahoitus muista projekteista)

Hanke toteuttaa omalta osaltaan KONEPAJA2010- Keski-Pohjanmaan kone- ja metallituoteteollisuudelle suunnattujen palveluiden kehittämisohjelmaa.

Hanketta toteutetaan Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa ajalla 1.10.2008-31.12.2011. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 998 800 euroa. 

http://www.kpakk.fi   projektit
Toteutusaika: 01.10.2008 - 31.12.2012
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Toni Uunila
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 892
toni.uunila@kpakk.fi

LITIUM - Litiumin jatkojalostus

Kokkolan suurteollisuusalueella toimii Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä. Yhdessä alueelle suunnitteilla olevan litiumkaivoksen kanssa se mahdollistaisi uusien, litiumarvoketjuun pohjautuvien, high-tech kemikaalien tuotannon ja jatkojalostamisen alueella.Tässä hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia uusien litiumkemikaalien ja litiumioniakkukemikaalien valmistamiseksi spodumeeniraaka-aineesta. Lähtökohtana tutkimuksessa on litiumioniakkukemian sovellukset ja niihin soveltuvat litiumkemikaalit. Hankkeessa tehdään myös teknologia- ja kaupallistamisselvityksiä. Projekti vahvistaa litiumklusteri -innovaatioympäristön tutkimus- ja toimintaedellytyksiä ja parantaa kansainvälisesti korkeatasoisen tieteellisen tutkuksen edellytyksiä. Projektin päättyessä alueen yritysten tutkimustarpeisiin voidaan paremmin vastata ja yrityksille voidaan jatkossa tarjota osaamista ja tutkimuspalveluja. Tutkimuksen kautta saavutetut tulokset lisäävät Keski-Pohjanmaan ja erityisesti litiumklusterin tunnettavuutta kansainvälisesti.Hankkeen toteuttavat Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Centria ammattikorkeakoulu Oy.

Toteutusaika: 01.03.2013 - 30.04.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Ulla Lassi
PL 567, Talonpojankatu 2B, 67101 Kokkola
0400 294 090
ulla.lassi@chydenius.fi

LuTek2013
LuTek2013 Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristön rakentaminen perustuu aluekeskusohjelmassa, osaamiskeskusohjelmassa ja maakuntaohjelmassa valittujen painopistealojen (kemia, ICT, laser sekä muovit ja komposiitit) ympärille. Projektin tavoitteena on vahvistaa alueellisesti valittujen
painopistealojen tutkimusta ja luoda edellytykset kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle tutkimus- tuotekehitystoiminnalle ja siten lisätä mm. TEKES:n ja muiden tutkimusta ja T&K-toimintaa rahoittavien tahojen rahoitusta alueella.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tekniikan ja luonnontieteiden aloilla toimivien yliopistojen (Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto) sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n kanssa. Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristöä kehittämällä luodaan toimiva tutkimusverkosto alueellisesti tärkeille painopistealoille, kootaan tehokkaasti yhteen olemassa olevat resurssit ja infrastruktuuri sekä vahvistetaan alueellista osaamista ja tutkimuksen vaikuttavuutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisellä tavalla.

Tutkimusympäristön vahvistamiseksi resurssoidaan jokaiselle painopistealueelle vanhempi tutkija/tutkijoita kehittämään ja ohjaamaan tutkimustoimintaa yhdessä alan professorin kanssa sekä vahvistamaan tutkimusryhmää osaamisellaan.

Projekti vahvistaa Torkinmäen kampusalueen asemaa alueen innovaatiotoiminnan keskuksena ja vahvistaa yrityksiä hyödyttäviä innovaatioympäristöjä ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.
Toteutusaika: 01.08.2008 - 30.06.2012
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tommi Viitasaari
PL 567, 67101 Kokkola
040 508 4571
tommi.viitasaari@chydenius.fi

Maakunnallinen palveluseteli kotihoitoon
Projektin tavoitteet:
1. palvelusetelijärjestelmän laajentaminen koskemaan kotisairaanhoitoa. Samalla edistetään yritysten mahdollisuuksia tarjota näitä palveluja kuluttajille.

Palvelusetelijärjestelmää kehitetään kuntien, terveyskeskusten ja yritysten yhteistyönä, aktivoidaan jo olemassa olevia yrityksiä kehittämään toimintaansa sekä yrittäjiksi aikovia hakemaan palvelusetelituottajarekisteriin. Perustettavaan työryhmään tulee mukaan ammattikorkeakoulun, kuntien, terveyskeskusten, palveluntuottajien ja -käyttäjien edustajia.

2. saada aikaan palvelusetelin käyttöön yhtenäinen toimintamalli koko maakunnan alueelle. Tällöin hankkeeseen tulevat mukaan myös Kaustisen seutukunnan alueella olevat kunnat sekä alueen terveyskeskukset.

Palvelusetelin käyttöä laajennetaan siten, että jokainen järjestelmässä mukana oleva asiakas saa tasapuolisesti samalla setelillä jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun sekä lyhytaikaisen kotipalvelun (ja näihin liittyvien tukipalvelujen) ohella myös pelkästään lyhytaikaista tai jatkuvaa kotisairaanhoitoa, asuinkunnastaan riippumatta. Projektin aikana järjestetään yrittäjille kaksi avointa hakua palvelusetelijärjestelmään sekä palveluseteliin liittyviä informaatiotilaisuuksia ja koulutuksia. Kuntia kannustetaan ottamaan maakunnallinen palvelusetelijärjestelmä yhtäaikaisesti käyttöön. Käyttötarkoituksen laajentaminen on myös kannattavan yritystoiminnan kannalta välttämätöntä.

3. maakunnallisen palvelusetelijärjestelmän luominen. Tähän liittyen toteutetaan tasavertaista maakunnallista yhteistyötä kuntien, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken ns.
kumppanuusperiaatemallin mukaisesti.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen tulee tehdä kunnan sisällä ja kuntien rajat ylittävää yhteistyötä palveluntuottajien lisäämiseksi. Asiakkaan valinnanvapautta päättää saamansa palvelun sisällöllisistä yksityiskohdista tulee lisätä. Kunnan vastuuta asiakkaan palvelutarpeen seuraamisesta on täsmennettävä ja sovittava selkeästi kumppanuuteen liittyvistä saannoista palveluntuottajan ja kunnan välillä.

Projektin tuloksena oheiset kirjalliset dokumentit uusitaan sisällöllisesti siten, että ne koskevat myös kotisairaanhoitoa:
- Asiakkaan palveluseteliopas
- Palveluntuottajan ja viranomaisen palveluseteliopas
- Palveluntuottajan hakemus -lomake (siten, että se käsittää myös Kaustisen seutukunnan)
- Sopimus kotipalveluun liittyvien palveluiden ostamisesta palvelusetelillä (sisältö muutetaan niin, että se koskee myös kotisairaanhoitoa)
- Työraportti-lomake uusitaan asiakasystävällisemmäksi
- Palveluseteli-tuottajarekisteri uusitaan käyttäjäystävällisemmäksi.

Edellä mainitut dokumentit käännetään lisäksi ruotsin kielelle.

Järjestelmän laajentuessa palveluntuottajien määrä kasvaa ja uusia palveluseteliyrittäjiä tulee alalle. Samalla asiakkaiden määrä lisääntyy ja palveluseteleitä myönnetään aiempaa monipuolisempiin tarkoituksiin.
Toteutusaika: 01.08.2008 - 30.04.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Sauli Kekäläinen
Terveystie 1, 67200 Kokkola
044 7250 578
sauli.kekalainen@cou.fi

Mediakeskus LIME
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto hallinnoi projektia Mediakeskus Lime - alueellinen osaamis- ja innovaatioympäristö.Mediakeskus LIME:n ympärille on tarkoitus rakentaa informaatio-, viestintä- ja media-alan toimijat ja yritykset yhdistävä alueellinen innovaatio- ja osaamisympäristö.Tavoitteet:

1. Luoda alueelle uutta vetovoimaa, kilpailukykyä ja näkyvyyttä olemassa olevia rakenteita hyödyntäen.

2. Luoda alueelle verkostomaisesti toimiva innovaatio- ja osaamisympäristön (LIME) koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyönä.

3. Mediaklusteri alueellisten viestintä- ja ict-palveluita tuottavien yritysten ja muiden toimijoiden kesken.

4. Viestintäprosesseihin liittyvien uusien palveluiden ja innovaatioiden tuottaminen olemassa olevia rakenteita hyödyntäen.

5. Yhteistyönä syntyneiden tulosten ja kehittämistoimenpiteiden hyödyntäminen alueen ja sen elinkeinoelämän tukena.

6. Rahoitusmallien kartoittaminen ja ansaintalogiikat.Tulokset:

1. Kartoitus joka antaa perusteet ja lähtökohdat palveluyhteistyölle.

2. Toimijaklusterit, joiden avulla tuotetaan monipuolisempia media-alan palveluita.

3. Toimintaedellytykset alan uusyrittäjyydelle sekä liiketoiminnalle.

4. Olemassa oleva osaaminen ja oppimisympäristö muodostuvat yrityksiä palvelevaksi innovaatio- ja osaamisympäristöksi (Mediakeskus LIME).

5. Brändi, joka perustuu luodulle yhteistyölle ja edistää alueen vetovoimaisuutta ja kansainvälistymistä.Projektin suunniteltu toteutusaika: 1.9.2013-31.12.2014.
Toteutusaika: 01.09.2013 - 31.03.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Janne Erkkilä
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 725 0834
janne.erkkila@kpakk.fi

Minepolis
Kaustisen seutukunnassa valmistellaan kaivostoiminnan käynnistämiseen tähtääviä hankkeita. Keliber Resources Ltd Oy on keskittynyt selvittärnään alueen litium-varantojen hyödyntämistä ja Endomines Oy (Kalvinit Oy) ilmeniitin hyödyntämistä.

Kaivostoiminnan käynnistymisellä, rakentamisvaiheella ja tuotannolla on merkittäviä vaikutuksia sekä alueen yksityiselle että julkiselle sektorille. Rakentamisvaiheessa korostuvat esimerkiksi maanrakennuksen ja teräsrakentamisen toiminnot, tuotantovaiheessa louhinta, kuljetukset ja prosessitekniikkaan liittyvät toiminnot. Chydenius-Instituutin laatiman kaivostoiminnan selvityksen (Rosenqvist 2005) mukaan työllisyysvaikutukset ovat laskentamallista riippuen 250-350 työpaikkaa. Kaivosten työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan välittömään kaivos-, rikastamo- ja energiantuotantotoimintaan sekä välilliseen toimintaan, kuten kunnossapitoon ja logistiikkaan. Muut vaikutukset kohdistuvat mm. kauppaan, asuntoihin, tiestöön, hyvinvointipalveluihin.

Alueella on tarve valmistautua kaivostoiminnan käynnistymiseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esimerkiksi Chydenius-Instituutin selvityksen mukaan on tarvetta muun muassa yritysten verkostoitumisen edistämiseen (kuljetus, kunnossapito): muutoin vaarana, että toiminta luisuu alueen ulkopuolelle. Yritykset kaipaavat lisää tietoa kaivosten antamista mahdollisuuksista. Julkinen sektori voi toimia kaivosyhtiöiden ja paikallisten yritysten taustatukena, yhteen saattajana, kontaktien välittäjänä tai katalysaattorina. Tämä hyödyttää suoraan Keski-Pohjanmaan alueen kehitystä ja yritystoimintaa.

Keski-Pohjanmaalle on mahdollista luoda kaivostoiminnan käynnistymisen yhteydessä kaivosalaa joustavasti palvelevien julkissektorin toimijoiden yhteinen toimintamalli. Esimerkiksi aikuisopisto on keskeinen valtakunnallinen kaivosalan rikastamoiden kouluttaja ja on mukana lähes kaikissa merkittävissä kaivoshankkeissa Suomessa. Lisäksi alueen kemian osaaminen ja siihen liittyvä prosessiteollisuus on merkittävä mahdollisuus ja tukijalka kaivostoiminnan osaamisen kehittämiselle.

Esiselvitys -projektin ensisijaisina kohderyhminä ovat:
1) Alueen pk-yritykset
2) Alueen julkisen sektorin toimijat (erityisesti kunnat ja kunnalliset päätöksentekoelimet)
3) Alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatiot.

Esiselvitys -projektin tavoitteina ovat:
1. Toimialalle soveltuvan alueellisen toiminta- ja palvelumallin kehittäminen (julkisorganisaatiot)
2. Suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä, yhteistyömuodoista ja jatkohankkeesta
3. Kaivostoiminnan käynnistämisen edistämiseksi ja tukemiseksi tarvittavan julkissektorin toimijoiden verkoston syntyminen, erityisesti kehittämis- ja koulutusorganisaatiot
4. Alueellisten yritysverkostojen muodostuminen kaivostoiminnan yhteyteen
5. Alueen kaivostoimintaosaamisen ja tietämyksen lisääminen

http://www.mine.kpakk.fi
Toteutusaika: 01.05.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Jarmo Finnilä
Pelimannintie 4, 69600 Kaustinen
044 7250 838
jarmo.finnila@kpakk.fi

Mittavan käynnissäpidon kehittämishanke3, KUPI 3
Keski-Pohjanmaana ammattikorkeakoulu toteutti vuoden 2007 aikana EAKR-rahoitteisen Mittaavan käynnissäpidon -hankkeen. Hankkeessa amk:uun rakennettiin mittaavan käynnissäpidon laboratorio, jossa voidaan perehtyä värähtely- ja lämpökameramittausten käyttöön teollisuuden kunnossapitokohteissa.

Uusi hanke on jatke Mittaava käynnissäpito -projektille. Hankkeen ja hankkeeseen osallistuvien koulutusorganisaatioiden (Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto sekä Kokkolan ammattiopisto) yhteisenä tavoitteena on kehittää pysyvä, korkeatasoinen mittaavan käynnissäpidon t&k- ja oppimiskeskus, joka palvelee alan koulutuksen kehittämistä ja t&k-toimintaa ja jota sekä yritykset että opiskelijat voivat hyödyntää. Teoriaopetuksen yhteydessä opittuja asioita syvennetään teollisuuden esimerkeillä, jotka saadaan aikaan laitteistoilla, koulutusympäristöillä ja yhä useammin simulointi järjestelmillä. Projektissa rakennetaan teollisuuden kunnossapitotehtäviin liittyviä
laiteympäristöjä, joiden avulla voidaan opettaa ongelmien ratkaisumenetelmiä. Pysyvä mittaavan käynnissäpidon oppimiskeskuksen lisäksi yhteistä on myös teollisuuden kanssa kehitetyt oppimispaketit. Oulun yliopisto tutkii aihealueeseen liittyvää prosessidiagnostiikan ja kunnonvalvonnan yhdistämistä ja syntyvä tieto siirretään sekä teollisuuden että koulutusorganisaatioiden tietoon ja käyttöön.

Hankkeessa täydennetään ensimmäisessä osassa rakennettua ympäristöä, jossa teoriaa sovelletaan käytännön ongelmiin. Välillisenä tavoitteena on nostaa pk-yritysten kunnossapito-osaamisen tasoa ja sitä kautta yritystoiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta soveltamalla suurteollisuudessa olemassa olevaa kunnonvalvonnan osaamista ja koeteltuja menetelmiä toiminta-alueen pk-yritysten käyttöön. Hankkeessa mukana oleva pk-yritys siirtää osaltaan hankkeessa syntyvää kunnonvalvontamittausosaamista muihin pk-yrityksiin. Näin kasvavan osaamisen kautta kaikkien verkostossa olevien pk-yritysten osaaminen paranee.

Laboratoriomittausten ja teollisuuspilottien avulla käynnissäpito-osaaminen syvenee kaikissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakoulun ja teollisuuden henkilöstöllä sekä opiskelijoilla. Hanke vahvistaa amk:n, ammatillisten oppilaitosten ja alueen teollisten yritysten yhteistyötä ja tuo kaikkien käyttöön uutta osaamista, joka tehostaa kunnossapitotoimintaa ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä.

Hanke parantaa myös valmistuvien insinöörien soveltuvuutta teollisuuden kunnossapidon tehtäviin, sillä hankkeen seurauksena insinöörikoulutukseen sisällytetään syvällinen kunnossapito-osio. Varsinaisten kunnossapidosta vastaavien lisäksi asia on tärkeä myös mm. niille valmistuville insinööreille, jotka sijoittuvat teollisuuden suunnittelijoiksi, tuotantoon, kone- ja laitehankinnoista vastaaviksi, jne. Myös ammatillisten oppilaitosten kunnossapidon koulutus kehittyy. Hanke tiivistää koulutusorganisaatioiden yhteistyötä.

Projektin toteutusaika on 1.12.2009-30.11.2012. Projektia toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa.
Toteutusaika: 01.12.2009 - 31.12.2013
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: K-P:n ammattikorkeakoulu CENTRIA tutkimus ja kehitys
Mikko Aunio
Talonpojankatu 4, 67100 Kokkola
044 7250 300
mikko.aunio@cou.fi

Multipolis
Multipois-toiminnan laajentaminen Keski-Pohjanmaalla ICT alalta muille teknologisille painopistealueille.

Multipolis on vuonna 2000 toimintansa aloittanut pohjoisen Suomen teknologiakeskusten/polisten (osaamiskeskittymien), yritysten ja aluekehittäjien yhteistyöverkostoa, joka on saanut tunnustetun aseman osana pohjoisen Suomen innovaatiojärjestelmässä.
Kokkolan teknologiset painopistealat ovat ICT, metalli/laser, vene ja kemia. Näiden perinteisten teknologia-alojen näkyvyyttä on tarvetta lisätä kehityksen ja työpaikkojen kasvun turvaamiseksi.

Projektissa lisätään alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä toimijoiden ja yritysten yhteistyötä, sekä yhteistyötä ja näkyvyyttä alueellisesti, kansallisesti ja osin kansainvälisesti. Projektissa yhtenäistetään alueen teknologia- ja osaamisintensiivisten alueiden toimintatapoja ja näkyvyyttä. Tässä työssä käytetään hyväksi Multipolis-verkostoa ja imagoa.

Projektilla on neljä tavoitetta:
Tavoite 1: Yritysklusterin näkyvyyden lisääminen yhteistyön avulla
Lisätä alueen painopistealojen yritysklustereiden näkyvyyttä sekä alueen tunnettuutta yhteisin toimenpitein mediassa, lehdistössä ja messuilla.

Tavoite 2: Multipolis-yhteistyön avulla käynnistää yrityshankkeita ja verkostoitua
Multipolis-yhteistyön avulla käynnistää yritystenvälisiä hankkeita Multipolis-alueella ja verkostoitua pohjoisessa olevien kansallisten ja pohjoismaisten toimijoiden kanssa.

Tavoite 3: Alojen välisen yhteistyön lisääminen ja teknologiasiirto verkostojen avulla mm. veneteollisuuden, kemianteollisuuden ja ICT:n vahva linkittäminen muiden alojen tutkimus- ja tuotekehitykseen poljoissuomen alueella.

Tavoite 4:Netpolis-brändin palvelut
Netpolis-brändin alla (tai valittavan uuden polis-nimen) kootusti tarjota tietoa yrityksille alueen palveluista
Toteutusaika: 01.10.2008 - 30.09.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
Pekka Erkkilä
Korpintie 8, 67100 Kokkola
044 7250 231
pekka.erkkila@ketek.fi

R&D Wood
R&D Wood Puutuoteteollisuuden tutkimus ja kehitys Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Puutuoteteollisuudessa Pohjois-Pohjanmaa on poikkeuksellinen alue Suomessa, koska maakunnan puutuoteteollisuusyritykset ovat kasvattaneet jalostusarvoaan nopeimmin koko maassa. Projektin tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä ja kasvattaa puutuoteteollisuuden jalostusarvoa edelleen. Projekti haastaa ja aktivoi yrityksiä panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, jotta suotuisa kehitys voisi jatkua. Projektin yrityskohtainen toteutustapa antaa mahdollisuuden toteuttaa konkreettisia pilottihankkeita yrityksissä ja lisäksi projektin avulla käynnistetään yrityskohtaisia laajempia tutkimushankkeita. Projekti tukee myös maakuntien puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehittämisympäristön osaamisen vahvistumista. Keski-Pohjanmaan maakunnassa puutuoteteollisuusyritysten kehittämistarpeet ovat yhteneväiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan nähden. Projektin laajentamisella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien yhteiseksi projektiksi saavutetaan lisää tehokkuutta toteuttamiseen. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun toiminta-alue ulottuu molempiin maakuntiin. R&D Wood -hankkeen toteuttaminen ylimaakunnallisena projektina tukee ammattikorkeakoulun alueellisen kehittämisen tavoitteita.
Hanke koostuu kahdesta pääosiosta, Kehittämisympäristö (KEHY)-osaamisesta sekä yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä. KEHY-osaamisen resursseilla hankitaan huippuosaamista kehittämisympäristöön yritysten käyttöön. Panostuksen kohteina ovat jo olemassa olevien osaamisalueiden (mm. pintakäsittelyteknologia) vahvistaminen ja lisäksi uutena osaamisalueena panostetaan monimateriaaliosaamiseen. Vuosibudjetti on 100 000 euroa. Yrityskohtaisen kehittämistoiminnan resurssi on 108 henkilötyökuukautta ja lisäksi erityisasiantuntijoita. Yrityskohtaisia kehittämispalveluita tarjotaan kahden maakunnan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kehittämistoimenpiteiden vuosibudjetti on noin 300 000 euroa. Hankkeella voidaan toteuttaa yrityksiin vuosittain esimerkiksi 20 kappaletta 8 000 euron suuruista kehittämistoimenpidettä tai laajempia, usean yrityksen yhteisiä kehittämistoimenpiteitä. Yrityksiin suunnatuilla kehittämistoimenpiteillä kootaan R&D Wood -hankkeen yritysrahoitusosuus (241000€). Kehittämistoimenpiteillä on tarkoitus aktivoida yrityksiä hyödyntämään mm. TEKES:n avulla toteutettavia suurempia yrityskohtaisia projekteja. Projektin tuella, soveltuvilta osin, toteutetaan vuotuinen, syksyllä järjestettävä puutuotealan asiantuntijaseminaari (PUISTA BISNESTÄ). 

Projektia toteutetaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kaikkien kuntien alueella. 

http://www.ylivieska.centria.fi/rdwood
Toteutusaika: 01.01.2008 - 31.12.2011
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: K-P:n amk CENTRIA Tutkimus ja Kehitys
Vesa Martinkauppi
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska
044 4492 707
vesa.martinkauppi@centria.fi
http://www.ylivieska.centria.fi/rdwood
TEKILA - Turvallinen ja energiatehokas..
TEKILA - turvallinen ja energiatehokas kiinteistö langattomalla anturiverkollaProjektin tavoitteena on soveltaa langatonta anturiverkkoteknologiaa kiinteistöjen energian kulutuksen monitoroinnissa ja laskemisessa, sekä auttaa kuntia energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa ja niiden raportoinnissa. Anturiverkkojen avulla voidaan kiinteistöjen LVI-tekniikkaa monitoroida ja mitata tehokkaasti. Jotta energiansäästöt saavutetaan, täytyy anturiverkolle rakentaa liityntä kiinteistöautomaatioon. Uuden tekniikan käyttöönottoon liittyy aina riskejä ja testaukset on hyvä tehdä aluksi erillään olevassa kehitysympäristössä, jonka rakentaminen on välttämätöntä projektin toteutuksen kannalta. Luotettavat testit teknologian toimivuudesta kehitysympäristössä luovat pohjan pilottien onnistumiselle oikeissa toimintaympäristöissä.Kiinteistöjen energiankulutuksen monitoroinnissa käytettävä langaton tekniikka on laajennettavissa myös turvallisen ympäristön monitorointimallin toteutukseen. Kehitettävää turvallista monitorointimallia voidaan muokata eri sovelluskohteisiin, esim. hoitolaitoksiin ja kouluihin. Langattoman anturiverkon avulla ympäristön monitorointi voidaan suorittaa näkymättömästi loukkaamatta kiinteistöissä olevien henkilöiden yksityisyyttä. Monitorointimallin suunnittelussa huomioidaan liityntä kiinteistöautomaatioon.Projektin toimenpiteet ovat:

WP1: Rakentaa langattomaan kiinteistö- ja teollisuusautomaatioon keskittyvä kehitysympäristö, joka integroidaan osaksi olemassa oleviin yliopistokeskuksen standardin IEEE802.15.4 mukaiseen CiNet-verkkoon ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kenttäväyläympäristöön

WP2: Toteuttaa kehitysympäristössä yksi tai useampi energiankulutuksen seurantaan sopiva

kustannustehokas monitorointimalli julkisen sektorin tarpeista lahtien (Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivi 2006/32/EY).

WP3: Toteuttaa energiankulutuksen seuranta käytännön toimintaympäristössä. Auttaa alueen kuntia ja yrityksiä energiatehokkuuden saavuttamisessa ja toteuttamisessa, jossa kunnat myötavaikuttavat Suomen kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteisiin

WP4: Pienentää kiinteistöjen energiankulutusta ja kasvattaa niiden turvallisuutta. Yhdistämällä

energiankulutuksen seurantaan tehty sovellus kiinteistöjen monitorointimallin kanssa, kehitetään toimintamalli turvallisen toimintaympäristön monitorointiin.Edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvien, nopeasti kehittyvään langattomien anturiverkko- ja

automaatiojärjestelmien aihealueeseen keskittyvä toiminta edellyttää jatkuvaa alan kehittymisen seuraamista ja oman osaamisen täydentämistä. Valmiita ratkaisuja projektissa tehtäviin sovelluksiin on harvoin saatavilla. Projektissa saatuja tutkimustuloksia julkaistaan kansainvälisillä foorumeilla.
Toteutusaika: 01.01.2011 - 30.09.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Jyväskylän yo Kokkolan yok Chydenius
Ilkka Kivelä
PL 567, 67701 Kokkola
040 771 0482
ilkka.kivela@chydenius.fi

Teknologiansiirto2014

Teknologiansiirto 2014 (Teknologiansiirtopalveluympäristön ja sen toimintakonseptin kehittäminen Keski-Pohjanmaan tuotannollisille yrityksille)Hankkeessa kehitetään Teknologiakeskus KETEK Oy:lle tuotannollisten yritysten kehittämiseen liittyvä palvelukonsepti, jolla tuetaan ja mahdollistetaan kasvuhakusten yritysten teknologia- ja/tai markkinalähtöinen nopea ja kustannustehokas kasvu ja siihen liittyvien riskien hallinta. Tavoitteena on myös kasvattaa yrtityksille uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä kehittämällä uusia tuotteita ja käyttöönottamalla kehittyneempiä tuotantoteknologioita sekä materiaalitekniikkaa.Tavoitteet jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen:- Teknologiansiirto- ja kehityspalvelukonseptin luominen- Tuotannollisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen ja liiketoiminnan kasvun tukeminen- Yritysten kansallisen ja kansainvälisen osaajaverkoston rakentaminen ja vahvistaminen.Projektin suunniteltu toteuttamisaika on 15.4.2013-30.4.2015                  

Toteutusaika: 15.04.2013 - 30.08.2015
Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
Jouni Vähäsöyrinki
Korpintie 29, 67100 Kokkola
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

Tulevaisuuden eOppia
Tulevaisuuden eOppia -projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja, tukipalveluja ja tiedonhallintakäytänteitä hyödyntäen tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa teknisestä ja didaktisesta näkökulmasta. Tavoitteena on parantaa verkko-opetuksen laatua, työelämälähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Projekti pyrkii myös vahvistamaan korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä verkko-opetuksen kontekstissa.

Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden, verkkomentoroinnin ja työpajojen avulla syvennetään tietämystä sovellettavien koulutusratkaisujen mahdollisuuksista ja mielekkyydestä niin korkeakoulutoimijoiden kuin työelämäedustajienkin näkökulmasta. Samalla hankkeen kautta syntynyttä osaamista tuotetaan eri toimijoiden käyttöön osana verkostoitunutta oppimiskeskusta ja valtakunnallisia verkostoja. Hankkeessa tehdään esiselvitys ja benchmarking-prosessi tulevaisuuden opetusteknologioista ja sosiaalisen median työvälineistä ja niiden käytössä tarvittavista tukipalveluista, ja miten mediat soveltuvat korkeakoulutuksen ja työelämän koulutustarpeisiin. Esiselvityksessä saatuihin tuloksiin pohjautuen projektin media- ja työpajoilla luodaan ja mallinnetaan mielekkäitä verkko-opintojen tuottamisen ja ohjauksen toimintatapoja, ns. verkkokasikirjoituksia ja tukipalveluja, joissa hyödynnetään tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa innovatiivisella tavalla. Verkkokäsikirjoitukset tuotetaan yhteistyössä projektin opetusteknologia-asiantuntijoiden, opettajien ja verkkomentoreina toimivien työelämäedustajien kanssa. Projektissa perustetaan medialaboratrio ja tätä varten hankitaan tarvittavat työvälineet ja laitteet ja teknologiat, ja niiden mahdollisuuksiin perehdytään yksityiskohtaisesti. Kehitettyjä koulutusratkaisuja ja valittuja teknologioita pilotoidaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun koordinoiman AVERKOn verkko-opintojaksoilla yhdessä hankkeen opettajien, opiskelijoiden ja verkkomentoreiden kanssa. Hankkeen puitteissa järjestetään työpajoja sekä tulevaisuuden verkko-opetuksen tuuliin perustuva seminaari. Tulevaisuuden opetusteknologiaa ja sosiaalista mediaa hyödyntävät verkko-opetuksen käytänteet ja työkalut voivat projektin kautta tulla luontevaksi osaksi korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden työkalupakkia. Medialaboratorio palvelee jatkossa AVEKO-kurssien tuottamisessa ja kehittämisessä.

Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisu tiedonhallintakäytänteiden ja sähköisen asioinnin tehostamiseksi. Kehittelyn kohteena on erilaisten portaalien vuorovaikutus sekä hallinnollisiin toimenpiteisiin liittyvät käytänteet AVERKOssa. Uusien ratkaisujen soveltaminen on erityisen tärkeää verkostoituneissa ja opiskelijavolyymiltaan laajoissa organisaatioissa, jotka tarjoavat palveluitaan useissa eri portaalissa ja kohtaavat sen myötä monien järjestelmien hallintoon luomia haasteita. Tarkoituksena on myös tältä osin luoda uusia sähköiseen asiointiin liittyviä toimintatapoja ja käytänteitä, joita koulutusorganisaatiot laajemminkin voivat hyödyntää vastaavassa kehitystyössään.

Projektin toteutusaika on 1.11.2008-31.10.2011 ja sitä toteutetaan Kokkolan, Kaustisen, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnissa. Hankkeen kustannusarvio on 455.204 euroa.
Toteutusaika: 01.11.2008 - 31.05.2012
Rahoittaja: Länsi-suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: K-P:n ammattikorkeakoulu CENTRIA
Markus Maunula 8.9.2009 alkaen
Talonpojankatu 4, 67100 Kokkola
040 8085 103
markus.maunula@cou.fi

Tuotekehitys 2012
Projektin tavoitteena on Keski-Pohjanmaan alueen metalli-, puu ja muovi- ja venealan yrityksiä palvelevan tuotekehitysyksikön luominen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Konkreettisena tavoitteena on siirtää tuotekehitysosaamista ja toteuttaa eri laajuisia tuotekehitysprojekteja Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien yrityksille. Tavoiteena on myös saada seutukunnan yrityksille valmisteltua ja toteutettua erillisrahoitettuja (TEKES- tai TE-keskus) kehittämishanketta projektin aikana.

Projektissa luodaan Keski-Pohjanmaan alueelle tuotannollisia yrityksiä palveleva tuotekehitysyksikkö ja toimintakonsepti yritysten kehittämistoimintaan ja sen rahoittamiseen. Hankkeessa nostetaan yritysten tuotteiden ja tuotekehitysosaamisen tasoa käytännön kehittämistyön yhteydessä, sekä synnytetään tuotteiden kehittämiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja.

Projektin tuloksena alueelle on syntynyt yritysvetoinen markkinalähtöisen teollisen tuotekehityksen palvelutoiminta, jonka hyödyt alueen yritykset ovat konkreettisesti todenneet ja palvelujen hyödyntäminen on vakiintunut. Yritysten liiketoiminta on kasvanut ja sitä on kehitetty uusien tuotteiden ja julkisia rahoituspalveluja hyödyntävien projektien avulla.

Projektin toteutusaika on 1.11.2009-31.10.2013. Projektia toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien alueella.
Toteutusaika: 01.11.2009 - 31.10.2013
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
Jouni Vähäsöyrinki
Korpintie 8, 67100 Kokkola
044 7250 251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

Tuotos 2015
Projektin tavoitteen on uuden tuotantotekniika käyttöönoton ja soveltamisen edustäminen ja kehittäminen alueen tuotanollisissa pk-yrityksissä tuotantotekniikan osaamis- ja oppimisympäristön kautta.Ympäristön toteutuminen edesauttaa mm.

- venetuotannon modernisointia vastaamaan nykyajan vaatimuksia

- sellaista kappaletuotantoon nojaavaa pk- teollisuutta (muovi, ohutlevy), jonka tuotannon kilpailukyky nojaa vahvasti tuotanto-automaatioon ja tuotannonohjaukseen

- alueen puutuotealan ja puunjalostuksen tuotantoketjun uudistumista ja jatkojalostusta alan murroksessaTavoitteeseen pyritään/keskeinen sisältö:

1.rakentamalla uusiin automaattisiin tuotantotekniikoihin liittyviä ympäristöjä kuten:

- tuotannonohjausjärjestelmät

- RTM-laitteisto lujitemuovitekniikkaan ja vakuumiympäristö

- linjat automaattiseen muotinvalmistukseen, automaattiseen tuotantokappaleiden viimeistelyyn sekä osien kasaamiseen ja pakkaamiseen

- pientuotantotila ja luokkahuone

.jyrsintekniikkaan perustuva ympäristö

.rakentamisen pienpuuelementtien kasaamis- ja testausympäristö

2.lisäämällä asiantuntijaosaamista alueella tukemaan tuotantotekniikan käyttöönottoa, hallintaa ja yrityskohtaista soveltamista

3.lisäämällä yritysten työntekijöiden osaamista em. osaamis- ja oppimisympäristön ja asiantuntijoiden kauttaToimenpiteet

1. Osaamis- ja oppimisympäristön rakentaminen 2011-2012.

Toteutus vaiheistetaan kolmeen vaiheeseen: Teknoboat vaihe 1, Teknoparts vaihe 2, Teknowood vaihe 3. Ensimmäiseksi rakennetaan ja pilotoidaan vaiheen 1-2 mukaiset ympäristöt ja toisessa vaiheessa Teknowood ympäristö.

2. Yhteistyötahojen kokoaminen, informointi ja sitouttaminen, asiantuntijuuden kartoitus 2011-2012

3. Yritysten aktivointi kehittämistoimintaan, pilottiyritysten valinta, sitouttaminen yhteistyön käynnistäminen sekä verkottaminen kehittämis- ja tukimusorganisaatioihin 2011-2013

4. Asiantuntijuuden kehittäminen ja sitä tukevat toimenpiteet 2012-2013

5. Yritysten avainhenkilöiden ja työtekijöiden valinta, sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen

6. Bencmarking -vierailut, muut tapaamiset, teema- ja asiantuntijaseminaarit 2011-2013

7. Testaukset ja koetuotanto 2012-2013

8. Toiminnan vakiinnuttaminen 2013

9. Jatkuva arviointi 2011-2013Hankkeen tulokset

1. Osaamis- ja oppimisympäristö Teknoboat, Teknoparts ja Teknowood

2. Proto-, testaus ja innovaatiotuki/-paja

- uudet innovaatiot, tuotteet ja osatuotteet esim. alihankinnat talotehtaille

- uudet tuotantomenetelmät

- koetuotanto, testi- ja koesarjat

3. Teknoparts: veneenosatuotanto ja muu vastaava alihankintatuotanto

- tuotannonohjaus, tuotannonohjausjärjestelmät, kappaleenkäsittelyautomaatio,

- tuotantotekniikat veneteollisuus, veneteollisuuden osavalmistus, kumi-, muovi ja komposiittimateriaalit tuotantotekniikat

4. Teknowood: tuotannonohjaus, tuotannonohjausjärjestelmät, mekaaninen puunjalostusautomaatio, puukerrostalo->-elementit->tuotantotekniikka, puuntestaus, uudet innovaatiot->kehityksessä auttaminen, puu- ja puukomposiittien tuotantotekniikat

5. Yritysten avainhenkilöiden ja työntekijöiden koulutuspalvelut ja tekniikkoihin liittyvät materiaalit

esim. RTM-light tekniikohin sis. materiaali mm. tuotantotekniikat, muotinvalmistus, vakuumihallinta, alipainehallinta, tiivistykset, sovellusalueet.Projektin toteutusaika on 1.5.2011-31.12.2013 ja sitä toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa.
Toteutusaika: 01.05.2011 - 31.12.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Kari Kalliokoskei (valmistelu)
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 869
kari.kalliokoski@kpakk.fi

Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttömahd..
Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttömahdollisuuksien kartoitus- jka pilotointihanke Keski-PohjanmaallaGEOENER hankkeen teemaan liittyen alueellisen hankkeen tavoitteena on

1. kartoittaa ja tunnistaa ne alueet Keski- Pohjanmaalla, jossa geoenergiaa voidaan hyödyntää joko yksinään tai hybridiratkaisuna jonkin toisen energiamuodon kanssa

2. valita 1- 3 kohdetta, joissa käytännössä voidaan pilotoida geoenergiaratkaisuja, joko laajempien alueiden tai yksittäisten suurempien rakennuskompleksien energian lähteenä lämmitykseen ja/tai viilennykseen

3. vähäpäästöisen energialiiketoiminnan edistäminen Keski-Pohjanmaan alueellaHanke toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Kohteiden esikartoitus tapahtuu 1.4.2010 -30.6.2010 välisenä aikana.

Tarkempi maaperätutkimus ja tuotantokenttien alustava mitoitus tehdään 1.5.2010 -20.10.2010 välisenä aikana.

Yritysten sitouttaminen ja pilottikohteiden suunnittelu tehdään 1.8.2010 -30.11.2010 välisenä aikana.

Loppuraportointi tapahtuu joulukuussa 2010.

Teknologiakeskus KETEK vastaa hankkeen toteuttamisesta. Koeporaukset sekä kenttien alustava mitoitus kilpailutetaan. Projektin toteutusaika on 1.4.-31.12.2010 ja kokonaiskustannusarvio 100.000 euroa.
Toteutusaika: 01.04.2010 - 31.12.2011
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ely-kesku, ympäristö
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
Tapio Härkönen
Korpintie 8, 67100 Kokkola
044 210 9560
tapio.harkonen@ketek.fi
http://www.ketek.fi
Verkko ja Media 2013
Hankkeen tavoitteena on saada laadullisesti ja määrällisesti alan asiantuntijuutta ja osaamista alueelle, vahvistaa toimialaa, toimialan työllistävyyttä, lisätä alan yrittäjyyttä alueella, sekä luoda alueelle uusia mahdollisuuksia vetovoiman, kilpailukyvyn sekä näkyvyyden lisäämiseksi.Konkreettisina tavoitteina ovat liikkuvan median tuotantotekniikkaan, jakeluun sekä sisältötuotantoon liittyvien oppimisympäristön kehittäminen, sekä audiovisuaaliseen viestintään liittyvän osaamisen vahvistaminen koulutuksessa Keski-Pohjanmaan alueella. Hankkeen myötä perustettavan oppimiskeskus LIME:n kautta on tarkoitus luoda erilaisia oppimisympäristöjä sekä toimintamalleja, jotka mahdollistavat teknisesti ja sisällöllisesti laadukkaiden digitaalisen median palveluiden tuottamisen tietoverkoihin ja muihin jakelukanaviin. Tämä tapahtuu tuotanto- ja jakelutekniikoiden rakentamisen avulla, tuotantoprosesseihin liittyvien toimintamallien luomisella sekä sisältötuotantoon liittyvien malliratkaisujen rakentamisella.Oppimiskeskus LIME:n on tarkoitus toimia myös liikkuvan median osaamista, koulutusta sekä verkostoitumista edistävänä projektina. Tarkoituksena on myös alueellisten toimijoiden ja yritysten verkostoitumisen edistäminen sekä alueellisten osaamisrakenteiden vahvistaminen toimintamallien avulla. Hankkeen vaikuttavuus kohdistuu ensisijaisesti viestintäalan koulutustoimintaan. Lisäksi hanke kehittää toimialakohtaista yritystoimintaa sekä luo uusia alueellisia palvelumalleja ja -muotoja tietoverkkoihin.

Välitön hyöty kohdistuu av-alan koulutusta tarjoaville oppilaitokselle. Käytössä olevaa tekniikkaa, toimintamalleja sekä sisältötuotantopilotteja voivat hyödyntää muut ICT- ja media-alan toimijat, palveluntarjoajat ja yritykset, julkisyhteisöt, oppilaitokset, elinkeinoelämä ja kuluttajat.Oppilaitokset voivat hyödyntää oppimisympäristöjä omassa opetustoiminnassa. Oppimisympäristö laajentaa oppilaitoksen olemassa olevaa ympäristöä ja mahdollistaa näin ollen koulutuksen monipuolistamisen ja varmistaa ajan tasaisuuden.Hankeen laadulliset vaikutukset voidaan määritellä seuraavasti:

a) Alueen osaaminen ja asiantuntijuus alalla kehittyy. Osaaminen ja yhteistyö opiskelijoiden, elinkeinoelämän, yritysten ja yhteisöjen välillä vahvistuu ja monipuolistuu.

b) Hanke tarjoaa kaikille alueen oppilaitoksille uudentyyppisiä mahdollisuuksia kehittää koulutusta ja opetussisältöjä.

c) Opiskelijat pääsevät osallistumaan työelämälähtöisiin tuotantoihin, hyödyntämään ajanmukaista liikkuvan median teknologiaa ja verkkoympäristöjä tuotantopilottien avulla, ja saavat näin tuotoksiaan myös julkiseen esitykseen.

d) Liikkuvan median tuotantoon ja jakeluun liittyvien toimintamallien ja palveluiden luomisen avulla voidaan kehittää alueellista jouk-koviestintää nyt ja tulevaisuudessa. Kehitystyö mahdollistaa uusien ja laadukkaiden palveluja tarjoamisen alueen joukkoviestinnässä, erityisesti tietoverkoissa.Liikkuvan median infrastruktuurin kehittäminen ja sisältötuotannon pilotoinnit, sekä toimijoiden verkostoituminen loisivat uusia, laadukkaampia jakelukanavia ja palveluita, joista hyötyvät ensisijaisesti alueen viestintä- ja taidealanoppilaitokset. Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimialaa, jolloin hankkeen vaikuttavuuden piiriin kuuluisivat myös muut alueen av-alan toimijat, yritykset, julkisyhteisöt ja viimekädessä myös kuluttajat.
Toteutusaika: 01.09.2009 - 30.06.2013
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: K-P koulutusyhtymä K-P:n aikuisopisto
Janne Erkkilä
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 834
janne.erkkila@kpakk.fi

Verkotut
Verkotut; Verkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi ja tvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta

Hallinnoija: Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hankekuvaus:
Yhä merkittävämpi osa koulutuksesta keskittyy lähivuosina aikuiskoulutukseen ja erityisesti työelämää tukeviin koulutusmalleihin, joita tullaan tukemaan tietoverkkojen käyttöön perustuvilla ratkaisuilla. Virtuaalisten opetus-, opiskelu- ja ohjaustilojen käyttö lisääntyy ja erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus verkostoissa tulee entistä merkittävämmäksi tekijäksi. Kun käytössämme oleva tekniikka lisäksi uudistuu, tarvitaan laajenevalle käyttäjäjoukolle monipuolisempia oppimisympäristötoteutuksia ja niihin liittyvää paikallista kehitystyötä

Yksittäisillä organisaatioilla ei ole taloudellisesti mahdollista ylläpitää laaja-alaista osaamista sisältävää sekä teknistä ja pedagogista tukiorganisaatioita että siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, minkä vuoksi tarvitaan yhteistyötä ja uudenlaista lähestymistapaa oppimiskeskusajatteluun. Tiivistyvä yhteistyö erityisesti Kokkolan kampusalueen työelämälähtöistä aikuiskoulutusta toteuttavien organisaatioiden ja yritysten välillä, luo mahdollisuuden kehittää ja levittää omaksuttuja käytänteitä yritysten ja muiden alueen oppilaitosten käyttöön. Yhteinen projektikokonaisuus KaVeri (Kampusalueen verkostoitunut oppimiskeskus) vahvistaa verkko-opetuksen osaamista kampusalueen organisaatioissa ja kokoaa toimijoiden palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen.

Tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa kukin työelämälähtöistä aikuiskoulutusta toteuttava organisaatio voi hankkia tarvitsemiaan tieto- ja viestintätekniikan palveluita tämän yhteisen verkoston kautta. Verkostomainen oppimiskeskus on siis hajautettu, eri organisaatioiden verkostomaisena yhteistyönä toimiva virtuaalinen oppimiskeskus, johon jokainen organisaatio tuottaa oman osaamisensa mukaisia palveluita omaan ja muiden käyttöön. Verkostomaisen oppimiskeskuksen palvelut tarjotaan tarkoitukseen luotavan portaalin/palvelumallin kautta.

Yliopistokeskuksella, ammattikorkeakoululla ja koulutusyhtymällä on omat erilliset osaprojektit, jotka kehittävät organisaatioiden omaa osaamista ja luovat edellytykset osaamisen tuotteistamiselle ja sen tarjoamiselle Verkotut-projektissa käynnistettävän yhteisen palvelun kautta. Osaprojektien avulla toteutetaan siis verkostomainen oppimiskeskus, joka ajan kuluessa täydentyy lisäpalveluilla.

Yliopistokeskuksen Verkotut-osaprojektin toiminta jakaantuu neljään suurempaan kokonaisuuteen:
Verkostomaisen oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen tavoitteena on verkostomaisesti toimivan oppimiskeskuksen toiminnan käynnistäminen sekä organisaatioiden välisen yhteistyön koordinointi käynnistysvaiheessa. Projektissa kehitetään myös palvelumallia eli sitä kuinka organisaatiot voivat saada tarvitsemaansa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät tekniset ja pedagogiset palvelut alueelta ja kuinka ne tilataan ja maksetaan.

Tietotekniikan työelämärelevanssiin ja joustaviin opiskelumuotojen osuudessa kehitetään työelämärelevanssia lisäävää ”Yliopistollisen oppisopimuskoulutuksen” mallia, jolla voidaan entistä paremmin ja nopeammin vastata alueiden yliopistollisen tietotekniikan osaamisen tarpeisiin. Tavoittena on myös kehittää työn ohessa tapahtuvan koulutuksen käytänteitä, jotka mahdollistavat ajan suhteen joustavamman opiskelun ja siten löytää aikuisopiskelijalle sopivia ratkaisuja opiskelun ja työelämän yhteensovittamiseksi.

TVT-palveluihin liittyvään tutkimus- ja kehitystoiminta tähtää verkostoituneeseen oppimiskeskukseen soveltuvan laatukriteeristön ja –mallin kehittämiseen sekä työelämärelevanssin huomioon ottavien palveluiden luomiseen ja arviontiin.

Videoteknologioihin ja -palveluihin liittyvien palvelin ja verkkoratkaisujen kehittämisen tavoitteena on toteuttaa web-alusta, joka mahdollistaa käyttöjärjestelmästä ja selaimesta riippumattoman videotiedostojen tuottamisen ja jakelun alueen julkisten toimijoiden ja yritysten tarpeisiin.

Projektin toteutusaika on 1.4.2008-31.3.2011 ja kustannusarvio 853 840 euroa.

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on jättänyt EAKR-hakemuksen Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosastolle hankkeesta Verkotut; Verkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi ja tvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta.

Hankekuvaus:
Yhä merkittävämpi osa koulutuksesta keskittyy lähivuosina aikuiskoulutukseen ja erityisesti työelämää tukeviin koulutusmalleihin, joita tullaan tukemaan tietoverkkojen käyttöön perustuvilla ratkaisuilla. Virtuaalisten opetus-, opiskelu- ja ohjaustilojen käyttö lisääntyy ja erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus verkostoissa tulee entistä merkittävämmäksi tekijäksi. Kun käytössämme oleva tekniikka lisäksi uudistuu, tarvitaan laajenevalle käyttäjäjoukolle monipuolisempia oppimisympäristötoteutuksia ja niihin liittyvää paikallista kehitystyötä

Yksittäisillä organisaatioilla ei ole taloudellisesti mahdollista ylläpitää laaja-alaista osaamista sisältävää sekä teknistä ja pedagogista tukiorganisaatioita että siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, minkä vuoksi tarvitaan yhteistyötä ja uudenlaista lähestymistapaa oppimiskeskusajatteluun. Tiivistyvä yhteistyö erityisesti Kokkolan kampusalueen työelämälähtöistä aikuiskoulutusta toteuttavien organisaatioiden ja yritysten välillä, luo mahdollisuuden kehittää ja levittää omaksuttuja käytänteitä yritysten ja muiden alueen oppilaitosten käyttöön. Yhteinen projektikokonaisuus KaVeri (Kampusalueen verkostoitunut oppimiskeskus) vahvistaa verkko-opetuksen osaamista kampusalueen organisaatioissa ja kokoaa toimijoiden palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen.

Tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa kukin työelämälähtöistä aikuiskoulutusta toteuttava organisaatio voi hankkia tarvitsemiaan tieto- ja viestintätekniikan palveluita tämän yhteisen verkoston kautta. Verkostomainen oppimiskeskus on siis hajautettu, eri organisaatioiden verkostomaisena yhteistyönä toimiva virtuaalinen oppimiskeskus, johon jokainen organisaatio tuottaa oman osaamisensa mukaisia palveluita omaan ja muiden käyttöön. Verkostomaisen oppimiskeskuksen palvelut tarjotaan tarkoitukseen luotavan portaalin/palvelumallin kautta.

Yliopistokeskuksella, ammattikorkeakoululla ja koulutusyhtymällä on omat erilliset osaprojektit, jotka kehittävät organisaatioiden omaa osaamista ja luovat edellytykset osaamisen tuotteistamiselle ja sen tarjoamiselle Verkotut-projektissa käynnistettävän yhteisen palvelun kautta. Osaprojektien avulla toteutetaan siis verkostomainen oppimiskeskus, joka ajan kuluessa täydentyy lisäpalveluilla.

Yliopistokeskuksen Verkotut-osaprojektin toiminta jakaantuu neljään suurempaan kokonaisuuteen:
Verkostomaisen oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen tavoitteena on verkostomaisesti toimivan oppimiskeskuksen toiminnan käynnistäminen sekä organisaatioiden välisen yhteistyön koordinointi käynnistysvaiheessa. Projektissa kehitetään myös palvelumallia eli sitä kuinka organisaatiot voivat saada tarvitsemaansa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät tekniset ja pedagogiset palvelut alueelta ja kuinka ne tilataan ja maksetaan.

Tietotekniikan työelämärelevanssiin ja joustaviin opiskelumuotojen osuudessa kehitetään työelämärelevanssia lisäävää ”Yliopistollisen oppisopimuskoulutuksen” mallia, jolla voidaan entistä paremmin ja nopeammin vastata alueiden yliopistollisen tietotekniikan osaamisen tarpeisiin. Tavoittena on myös kehittää työn ohessa tapahtuvan koulutuksen käytänteitä, jotka mahdollistavat ajan suhteen joustavamman opiskelun ja siten löytää aikuisopiskelijalle sopivia ratkaisuja opiskelun ja työelämän yhteensovittamiseksi.

TVT-palveluihin liittyvään tutkimus- ja kehitystoiminta tähtää verkostoituneeseen oppimiskeskukseen soveltuvan laatukriteeristön ja –mallin kehittämiseen sekä työelämärelevanssin huomioon ottavien palveluiden luomiseen ja arviontiin.

Videoteknologioihin ja -palveluihin liittyvien palvelin ja verkkoratkaisujen kehittämisen tavoitteena on toteuttaa web-alusta, joka mahdollistaa käyttöjärjestelmästä ja selaimesta riippumattoman videotiedostojen tuottamisen ja jakelun alueen julkisten toimijoiden ja yritysten tarpeisiin.

Projektin toteutusaika on 1.4.2008-31.3.2011 ja kustannusarvio 853 840 euroa. 

http://www.chydenius.fi/yksikot/informaatioteknologia/projektit/verkotut
Toteutusaika: 01.04.2008 - 30.08.2011
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Pentti Impiö
PL 567, 67101 Kokkola
040 5618 281
pentti.impio@chydenius.fi

WiMoTech
WiMoTech - Langattoman ja mobiilin teknologian t&k-ympäristö.

WiMoTech-projektin tavoitteet ovat:
• Synnyttää ja toteuttaa langattoman ja mobiilin teknologian tutkimusta ja kehittää tietoliikennelaboratoriosta tutkimukseen pohjautuva osaamisympäristö alueen eri toimijoiden tueksi.
• Edistää yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten verkostoitumista sekä yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta ja luoda laboratorion ympärille toimiva langattomaan ja mobiiliin teknologiaan painottuva t&k-ympäristö.
• Siirtää langattoman ja mobiilin teknologian uusia innovaatioita ja tutkimustietoa alueella toimivien yritysten käyttöön ja siten edistää uuden yritystoiminnan ja yritysten t&k toiminnan käynnistymistä alueella.
• Siirtää osa projektin tuloksista joko olemassa olevan pk-yrityksen uudeksi liiketoiminnaksi tai projektin yhteydessä syntyvän spin-off -yrityksen liiketoiminnaksi.
• Toimia sekä Kokkolan yliopistokeskuksen että KPAMK:n langattoman ja mobiilin teknologian koulutuksen ja t&k toiminnan tukena ja mahdollistaa alaan liittyvien lopputöiden tekemisen.

WiMoTech -projektissa tehtävä t&k-toiminta on yritysten tarpeista nousevaa, sovellusrajapinnassa olevaa kehitystyötä. T&k-toiminnassa painotutaan erityisesti langattomaan lyhyen kantaman tiedonsiirtoon. Toiminnassa korostetaan yhteistyötä yritysten, alueen oppilaitosten sekä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on verkottunut langattoman ja mobiilin teknologian innovaatioympäristö, jossa langattoman teknologian uusin tutkimustieto siirtyy tehokkaasti alueen yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön. Tehtävän t&k-toiminnan ja sitä seuraavan teknologian siirron avulla parannetaan langattoman tiedonsiirron sovellutuksia ja mobiileja teknologioita hyödyntävien yritysten tuottavuutta.

Hanketta toteutetaan Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa.
Toteutusaika: 01.10.2007 - 30.03.2011
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Ilkka Kivelä
PL 456, 67101 Kokkola
(06) 8294 277, 040 7710 482
ilkka.kivela@chydenius.fi

1.3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Haja-asutusalueiden viemäröinnin suunnittelu
Projektin avulla pyritään löytämään taloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti parhaat jätevesien käsittelymenetelmät vesiensuojelullisesti merkittäville haja-asutusalueille.

Vetelin ja Kaustisen kunnissa sijaitsee kyliä, joissa asutus sijaitsee vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueilla. Kylien asutus on rypäsmäistä tai nauhamaista, joten yhteisviemäröinnit voivat olla sekä taloudellisesti että ympäristönsuojelun kannalta kiinteistökohtaisten jäteveden puhdistusmenetelmiä parempia ratkaisuja.

Projektin tavoitteena on suunnitella taloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti kannattavimmat jätevesien käsittelymenetelmät kylille. Suunnittelussa selvitetään mille alueille tulisi rakentaa yhteisviemäröinti ja mille kiinteistökohtainen tai muutaman kiinteistön jätevesijärjestelmä.

Projektin tuloksena on suunnitelma, jonka avulla kiinteistöjen omistajat voivat toteuttaa jätevesien käsittelyn. Projektista hyötyvät kylien asukkaat ja mikäli asukkaat toteuttavat suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet, on projektilla positiivisia vesiensuojeluvaikutuksia.

Ohjausryhmä määrittelee suunnittelukohteet ja suunnittelutehtävät hankitaan ostopalveluna. Projektissa laaditaan seuraavat suunnitelmat ja selvitykset:
1. Ehdotus yhteisviemäröintialueista sekä näille alueille viemäröintisuunnitelmat
2. Suunnitelmat puhdistusmenetelmistä tai kunnalliseen verkostoon liittymisestä
3. Kustannusarvio viemäröintien sekä puhdistusjärjestelmien rakentamisesta sekä ylläpitämisestä
Toteutusaika: 01.06.2009 - 31.12.2010
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Kaustisen kunta
Kaustisen kunta
PL 10, 69601 Kaustinen
06-8886 111
kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Kaustinen CENTER

Kaustisen kunnan keskusta on alueensa kaupallinen palvelukeskus ja liikenteellinen solmukohta VT13 ja KT63 risteävällä alueella. Kaustinen on lisäksi vahva kansankulttuurin ja –perinteen kansallinen keskus. Hankkeen tavoitelähtökohdat liittyvät näiden vahvuuksien kehittämiseen ja hyödyntämiseen entistä paremmin kuntakeskuksen kehittämiseksi. Keskusta-alueen kehittämisessä tulisi yhdistyä mm. kaupan, palveluiden, kulttuurin, asumisen, virkistyksen ja matkailun näkökulmien muodostama ehjä kokonaisuus.Hankkeen tavoitteet ovat:

Kaustisen keskustaympäristön tason nostaminen sekä vetovoiman ja toiminnallisuuden lisääminen

Keskustaympäristön kehittäminen yhtenä kokonaisuutena matkailun, virkistyskäytön, kulttuurin, asumisen, palvelujen ja kaupallisen näkökulman huomioon ottaen

Uuden matkailupalveluja ja virkistystä palvelevan alueen ja sen toimintakonseptin kehittäminen

Uuden kaupallisia ja muita palveluita tarjoavan alueen ja sen toimintakonseptin kehittäminen

Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen tilan parantaminen ja vetovoiman lisääminenProjektin toteutusaika on 1.1.2013-31.8.2014

Toteutusaika: 01.01.2013 - 31.03.2015
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnoija: Kaustisen seutukunta
Jyrki Puuronen
PL 10 (Kappelintie 13), 69601 Kaustinen
0500 593 003
jyrki.puuronen@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/paatos.htm
Kaustisen kuntakeskuksen kehittämishanke
Hankkeella luodaan perusteet tuleville kaavoitus- ja rakentamishankkeille siten että keskustaajamaa voidaan kehittää entistä enemmän kokonaisuutena kaikkia väestöryhmiä palvelevaksi. Oleellisia kysymyksiä ovat keskustan rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaali-minen, rakentamisen tehokkuus ja taloudellisuus, elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, palvelujen saatavuus, kevytliikenneym-päristön kehittäminen ja näiden yhdessä muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Edistämällä kaikkien väestöryhmien omatoimista, aktiivista asioimista ja harrastustoimintaa on mahdollisuus parantaa keskustan elävyyttä ja toimivuutta, väestön elämänlaatua sekä kunnallisten palvelujen saatavuutta kilpailukykyiseen hintaan.Tämän hankkeen avulla haetaan vastausta siihen miten oman kuntakeskuksen vetovoimaisuutta voidaan parantaa ja millainen on kuntakeskuksen sydän. Kohteen ydinalue kehitetään viihtyisäksi kohtauspaikaksi asukkaille. 
Toteutusaika: 01.01.2008 - 30.06.2010
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Kaustisen kunta
Kaustisen kunta
PL 10, 69601 Kaustinen
(06) 8886 111


Kaustisen seudun litium-varannot (KaLi)
Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola esittää Kaustisen seutukunnalle kuntarahoitettavaksi projektia Kaustisen seudun litium-varannot - KALI.

Tausta ja perustelut: GTK:n meneillään olevan 3-vuotisen teollisuusmineraalien tutkimusohjelman perusteella (2008-2010) laaditaan valtausraportit TEM:lle Kaustisen Leviäkankaan ja Syväjärven Li-tutkimuksista, valmistuminen vuoden 2010 aikana. Alueella on useita muita lisäkairauksia edellyttäviä Li-kohteita, joita GTK:n supistetun tutkimusrahoituksen vuoksi ei nyt kuitenkaan voida viedä eteenpäin.

Tehostamisohjelma nopeuttaa kaivostoiminnalle soveltuvien malmivarantojen määrän kasvattamista, mikä antaa paremmat edellytykset kaivostoiminnan pikaiselle käynnistymiselle. Naiden uusien potentiaalisten Li-kohteiden inventointitutkimukset voidaan käynnistää jo keväällä ja toteuttaa tehokkaasti lisähenkilöstön ja -kairausten avulla nyt haettavana olevalla lisärahoituksella.

Toimenpiteet: Kartoitus, lohkare-etsintä ja moreeninäytteenotto uusilla kohteilla. Kairausta ja siihen liittyvää analytiikkaa kahdessa vaiheessa. Geofysiikan maastomittausten tarve arvioidaan työn kuluessa. Raportointi joko yhtenä laajana raporttina 2012 tai kohteittain hankkeen edistymisen mukaan.

Projektin toteutusaika on 1.4.2010 - 30.3.2012 ja arvioitu kokonaiskustannus 285.000 euroa.
Projektin toiminta-alue: Kattaa Kaustisen sekä osia Kokkolasta, Vetelistä ja Halsuasta.
Toteutusaika: 01.05.2010 - 31.12.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Silja Rahkola
Vaasantie 6, 67100 KOKKOLA
020 550 5202
silja.rahkola@gtk.fi

Kaustisen seudun Seutuverkko
Kaustisen seudun seutuverkko -projekti laajentaa Maakuntaverkko -projektilla käynnistettyä seudullisen runkoverkon rakentamista. Maakuntaverkko -projektia on hallinnoinut Osuuskunta Keskikaista ja Kaustisen seutukunta on ollut projektissa osatoteuttajana. Haettavana oleva projekti on kokonaisuudessaan Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoima, kohdistuen yksinomaan Kaustisen seutukunnan kuntien alueelle.

Projektia on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja KaseNetin kanssa sekä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Seutuvaltuusto on kokouksessaan 18.11.2010 §31 käsittelyn yhteydessä keskustellut tietoverkon laajentamisesta ja hyväksynyt sen Kaustisen seutukunnan talousarvioon vuodelle 2011.

Alkuvuoden 2011 aikana on laadittu uudet kustannuslaskelmat seutuverkon laajentamisesta kaikkiin kuntiin huomioiden nykyisen projektin resurssit ja toteutuneet todelliset yksikkökustannukset. Käynnissä olevan Maakuntaverkko -projektin resurssit ovat pääosin käytetty ja tarve lisärahoitukselle on merkittävästi suurempi kuin marraskuussa 2010 oli ennakoitu. Kustannuslaskelmia ja jatkosuunnitelmia on käsitelty 10.2.2011 kuntien ja KaseNetin yhteisessä palaverissa, jossa päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua ja rahoitusneuvotteluja siten, että seutuverkkoa voidaan suunnitellusti laajentaa.

Kaustisen seutukunta käy neuvottelut Keski-Pohjanmaan liiton kanssa projektiin kohdistettavasta EU- ja valtion rahoituksesta 11.3.2011. Kokoukseen toimitetaan neuvottelujen tulosten mukaiset hakemukset sekä kustannus- ja rahoituslaskelmat.


Neuvottelujen tuloksena valokuituverkon rakentaminen toteutetaan kahtena eri projektina: Kaustisen seudun seutuverkko, jossa on valokuidun auraus, hitsaus ja tarvikkeet ja KASEn hyötyverkko, jossa on suunnittelun, valvonnan ja dokumentoinnin henkilökustannukset.

Projektien suunnittelussa on otettu huomioon aikaisemmin rakennettu Kaustisen seutukunnan runkoverkko kyläverkkoineen sekä sen laajentaminen Maakuntaverkko -projektilla vuonna 2010. Maakuntaverkko -projektissa runkoverkkoa laajennettiin mm. Kaustisella ja Toholammilla.

Tavoitteet
- Laajennetaan seudullista ja maakunnallista tietoverkkoa
- Turvataan ja parannetaan tietoliikenneyhteyksiä seutukunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle
- Turvataan ja luodaan edellytyksiä asukkaille ja yrityksille sähköisten palveluiden käyttämiseen maaseudulla ja haja-asutusalueilla
- Luodaan edellytyksiä kuntien sekä yksityisen ja julkisen sektorin sähköisten palveluiden, toimintojen ja yhteistyön kehittämiselle
- Parannetaan kuntien ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kykyä vastata tuleviin tietoliikennettä ja -järjestelmiä koskeviin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin

Välilliset tavoitteet ja tulokset:
- Tietoliikenneyhteyksien ja palveluiden saatavuuden tuloksena alueen vetovoima säilyy ja kasvaa asumisen ja elinkeinoelämän näkökulmasta
- Tietoverkko vähentää harvaan asutun maaseudun pitkien etäisyyksien haittoja ja parantaa maaseudun asukkaiden ja yritysten mahdollisuuksia käyttää sähköisiä palveluita
- Julkisen sektorin (koulutus, sote, kuntien ja valtion hallinto) toimintaedellytykset ja -kyvyt parantuvat maaseudulla
- Asukkaiden ja yritysten mahdollisuus käyttää internet-pohjaisia koulutus-, kehittämis- ja hallintopalveluja säilyy ja paranee
- Maaseudun asukkaiden ja yritysten tasa-arvo tietoyhteiskunnassa kohentuu

Projektin toteutusaika on 1.4.2011-31.12.2013 ja toteutusalue Kaustisen seutukunta.

Toteutusaika: 15.04.2011 - 31.12.2013
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Marko Muhonen
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
050 3759 444, 06-8887223
marko.muhonen@kasenet.fi
http://mastah.kase.fi/kase/verkko/verkko.php3
Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko
Keski-Pohjanmaan laajakaistavisio 2010 linjaa, että Keski-Pohjanmaa on aitojen laajakaistayhteyksien saatavuudessa Suomen kärkimaakunta, jossa toimii avoin Open Acceess - periaatteella toimiva runko- ja siihen liitettynä kyläverkkoja. Suunnitelmassa esitetty maakuntaverkko on kapasiteetiltaan riittävä kehittämisalusta, joka toimii alueellisten, niin yksityisten kuin julkisten palveluiden kehittämisen alustana ja näin varmistaa sähköisten palveluiden saatavuuden joka kolkkaan sekä uusien toimintatapojen ja prosessien suunnittelun pohjautuen tähän tehokkaaseen tiedonvälitysalustaan. Tavoitteena on vuosien 2007-2010 aikana saata toteutettua alusta, jossa alueen kunnat, kuntayhtymät, oppilaitok-set, terveydenhoidon organisaation, yritykset sekä kotitaloudet ovat aktiivisina käyttäjinä ja palveluntarjoajina. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös kunnittaiset avoimet langattomat liityntäalueet vapaata tiedonvälitystä ja sähköisten palveluiden käyttöä varten tasa-arvoisuuden luomiseksi käyttäjien kesken. Kyseiset Hot-Spot alueet palvelevat myös matkailijoita ja osa-aika-asukkaita. Hankkeen toteuttaa osuuskunta Keskikaista, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka jäseneksi kaikki liittyjät liittyvät ja liittymämaksuilla katetaan verkon ylläpitokustannukset. Verkko on operaattoririippumaton ja avoin kaikille niin yksityisille kuin julkisille toimijoille, eikä sen rakentaminen näin vääristä kilpailua.

Projektissa suunnitellaan, toteutetaan ja dokumentoidaan palvelualusta sekä järjestetään ylläpito. Toteutusvaihe kestää syksystä 2007 alkaen vuoden 2010 syksyyn. Tämä aikana suoritetaan varsinaiset rakennus- ja asennustyöt sekä tarkennetaan toteutuksen edetessä alueelliset suunnitelmat. Olemassa olevaa julkisrahoitteista runkoverkkoa ja kyläverkkoja käytetään täysimääräisesti hyväksi ja rakentaminen kohdennetaan vain puuttuville alueille.

Toteutusaikana tehdään myös dokumentointi ja varmistetaan verkon toimivuus kokonaisuudessaan sekä määritellään tarvittavat yhteydet muihin verkkoihin ja palveluihin.
Projekti on mukana Pohjois-Suomen NorthRull LivingLab-verkostossa (osana Euroopan Living Lab verkostoa), jossa kärkiteemoina ovat ICT, hyvinvointi ja matkailu, tarjoten avoimen ja nopean testaus- ja palvelu-alustan tutkimus- ja kehityshankkeille. 

Hanke toteutetaan kahtena eri hankkeena: Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko - maakunnallinen palvelualusta ja Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko Investointiosa.
Toteutusaika: 01.07.2007 - 31.12.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Osuuskunta Keskikaista
Tuija Riukulehto
Korpintie 8, 67100 Kokkola
040 5410 774
tuija.riukulehto@keskikaista.fi
http://www.keskikaista.fi
Köyhäjoen kunnostussuunnitelman laatiminen
Hankkeen tavoitteena on parantaa vesistön ja luonnonympäristön tilaa ennallistamalla ruopattua jokiuomaa ja samalla parantaa joen vetovoimaisuutta alueellisena virkistyskohteena. Köyhäjokea on ruopattu aikoinaan ja nyt joen ongelmana on ajoittain alhainen vedenpinta. Hankkeen avulla pyritään löytämään ratkaisu vedenpinnan tason ongelmiin ja samalla pyritään parantamaan joen virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä ehkäisemään ympäristöriskejä mm. huomioimalla joen tulvasuojelu ja toisaalta poistamalla veden vähyydestä johtuvia ongelmia.Hankkeen aikana selvitetään kunnostusta vaativat jokiosuudet ja laaditaan niille kunnostussuunnitelma; tuloksena on suunnitelma, jonka avulla voidaan hakea lupaa kunnostustoimenpiteiden suorittamiseen.

Aloite joen kunnostamiseksi on tullut alueen asukkailta. Asiaa on käsitelty mm. Kaustisen kunnan teknisessä lautakunnassa. Budjettiin on varattu kuntarahaa hankkeen toteuttamista varten.
Toteutusaika: 07.01.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Kaustisen kunta
Kaustisen kunta
PL 10, 69601 Kaustinen
06-8886 111
kaustisen.kunta@kaustinen.fi

KultTour-hanke
KultTour-yritysyhteistyön toteuttaminen ympärivuotisessa matkailussa - projektin toteuttajana on Kansanmusiikkisäätiö. Kaustisen seutukunnan matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotista matkailua, johon tämä projekti vastaa. 

Projektin kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt sekä kaikki internetin käyttäjät, jotka tekevät työ- ja lomamatkoja sekä kannustematkoja. Kohderyhmänä ovat myös Kaustisen alueen ja laajemmin myös maakunnan matkailutoimijat. Hyödynsaajina ovat alueen matkailu- ja palveluyrittäjät siten, että yritysmatkailijat käyttävät niiden palveluja. Hyödynsaajina ovat myös alueen kunnat; markkinoinnin tuloksena alueen tunnettavuus matkailukohteena lisääntyy ja imago vahvistuu. Yritysmatkailu (työ-, virkistys- ja kannustematkat) on kasvava liiketoiminnan alue. 

Tuotepakettien rakentaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä alan yritysten kesken. Lisäksi asiakkuuksien hallinta edellyttää tehokkaita markkinoinnin ja sähköisen asioinnin välineitä. KultTour -projektissa kehitetään konkreettisia työkaluja ja keskitetään resursseja yritysmatkailun tehostamiseksi. 

Projektin tavoitteena on tehostaa alueen ympärivuotista matkailua, hankkia uusia asiakasryhmiä, kehittää moderniin tekniikkaan pohjautuvia työkaluja, edistää verkostoitumista työtapana ja perustaa alueellinen matkailutyöryhmä. 

Projektin tuloksena syntyy Kansanmusiikkijuhlat ja Kansantaiteenkeskus pilotteina tuotepohjainen matkailu- ja palveluyritysten tuotteistettu verkosto. Liiketoimintakonsepti
laajennetaan sitten alueen muihin tapahtumiin ja matkailukohteisiin. Projektissa tuotetaan informaatiota uutta varausjärjestelmää varten, aloitetaan matkailutyöryhmän toiminta. Projektin tuloksena alueen tunnettavuus lisääntyy, matkailutulot kasvavat ja matkailualan työpaikkamäärä kasvaa. 

Projektissa kehitetään markkinointi- ja myyntikonsepti, laaditaan tuotepaketit, luodaan asiakasyrityskontaktit, kehitetään yhteistyössä muiden projektien kanssa varausjärjestelmä, kohdennetaan markkinointia, levitetään toimintakonseptia, kehitetään mobiiliteknologian käyttöä, muutetaan alueen tunnettavuus asiakassuhteiksi ja käytetään tehokkaasti asiantuntijoita. 
Toteutusaika: 01.01.2008 - 31.12.2008
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kansanmusiikkisäätiö

PL 11 (Jyväskyläntie 3), 69601 Kaustinen
0207 291 1
folk.art@kaustinen.fi

Lestijärven ja Kinnulan yhteisvesihuoltosuunnitelma
Hankkeen tärkein motiivi löytyy Lestijärven jäteveden puhdistamon ka-pasiteetti- ja ikäongelmista. Kinnulan puhdistamon käyttämätön reservi on mahdollistanut neuvottelujen nopean käynnistämisen. Vesijohdot yhdistämällä molempien kuntien vesihuollon riskialttiutta voidaan lisäksi pienentää.Lähtötietojen pohjalta on käyty neuvotteluissa läpi Valkeisen alueen rakentaminen, kuntien vesihuollon suunnittelutarve, kunnallisten vesi- ja viemärijohtojen sekä pumppaamoiden ja tasausaltaiden rakennustarve, Kinnulan puhdistamon saneeraus- ja tehostustarve, Kinnulan puhdistamolla käsiteltävän jätevesimäärän lisääntymisestä aiheutuvat mahdolliset ympäristöongelmat, sekä eri vaihtoehtoja suunnittelun ja rakentamisen rahoitukseen.Lisäksi on keskusteltu myös pohjavesien suojelun huomioimisesta linjastojen rakentamisen yhteydessä, sekä haja-asutuksen jätevesilietteiden mahdollisista lisärasitteista.Suunnitteluhanke täsmentää neuvoteltua perusratkaisua jonka mukaan Lestijärven ja Kinnulan vesi- ja viemärilaitokset yhdistettäisiin. Kustannukset ja suunnittelutilanne täsmentyvät hankkeen myötä. Suunnitelmaan sisällytetään mm. vertailulaskelmat eri vaihtoehdoista, pitkän aikavälin käyttökustannusarviot, nykyisten linjastojen tarkistusmitoitukset, Kinnulan puhdistamon tarkistus / täydennys ja parannusehdotukset sekä vaihtoehtoisena kustannuksena Lestijärven puhdistamon saneerauksen / uusimisen kustannusarvio.Hanke parantaa alueen toimintaympäristöä yritysten ja yksityisten talouksien osalta.Hanke edistää Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian tavoitteita vesihuollon kehittämisen osalta. Strategian mukaan viemäröintiä pyritään keskittämään siirtoviemärihankkeilla. Lisäksi strategian tavoitteena on vesihuollon alueellisten suunnitelmien laadinta ja päivitys, joka on myös tämän hankkeen tavoitteena. 
Toteutusaika: 01.12.2007 - 30.06.2009
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Lestijärven kunta
Lestijärven kunta
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
(06) 888 9111


Moottoriurheilumatkailun kehittämishanke
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa moottoriurheiluun liittyvän matkailun kehittäminen ja uusien palvelujen luominen. Hanke tutkii investointien kannattavuutta ja suunnittelee uusia paIveluja perustuen arviointiin sekä taIoudeIlisista että yhteiskunnallisista näkokannoista. Hanke tuotteistaa ja markkinoi valitsemansa paIveIut ja toimii kiinteässä yhteistyössä Kemoran investointihankkeen kanssa.

- Markkinointitutkimuksin ja muiIIa toimenpiteillä selvitetään potentiaaliset asiakkaat.

- SuunniteIlaan tuotteet, palvelut ja suorituspaikat em. tutkimusten mukaisesti.

- Arvioidaan taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa suunnitellut palvelut.

- Tuotteistetaan ja markkinoidaan valitut palvelut.

- Verkostoidaan moottoriurheiluun perustuva matkailu osaksi alueen muita matkailupalveluja.
Toteutusaika: 03.06.2008 - 31.12.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Pitkäkoski Oy
Marko Reinikainen
Kemorantie 161, 69750 Sillanpää
(06) 8626 166, 040 545 0251
marko.reinikainen@kemora.fi

NYT TUU!
 NYT TUU, Nyt 2 Keski-Pohjanmaan viestintä ja markkinointihanke 

Projekti jatkaa toisessa vaiheessaan, ja tavoitteena on parantaa merkittä-västi mielikuvatutkimuksessa mitattuja tunnettuus- ja vetovoima-arvoja. Erityisesti tullaan kiinnittämään huomiota osaavan työvoima riittävyyteen ja saatavuuteen maakunnassa. Maakuntamarkkinointi tukee myös alueella tapahtuvaa kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista sekä jatkaa verkostoitumisen kautta saatavaa tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista kuntien viestinnässä ja markkinoinnissa. Maakuntamarkkinoinnin osalta NYT2-hanke panostaa erityisesti sähköisen markkinoinnin tehostamiseen sekä virtuaalisen palveluympäristön rakentamiseen maakuntaverkkoon. Hyvinvointiviestintä on keino alueen vetovoiman parantamisessa edistämällä työhyvinvointia ja pitkäaikaisterveyttä. Keskeisinä yhteistyökumppaneina on maakunnan peruspalvelupiirit. Alueen viestintä- ja markkinointistrategia tullaan päivittämään tavoite-kauden 2010 mennessä.

Tavoitteet ja toteutus

NYT 2-hanke tulee tekemään viestintä- ja markkinointitoimia, jotka voidaan jakaa neljään toimintalinjaan:
- yleinen tunnettuus
- rekrytointi
- matkailuviestinnän ja –markkinoinnin koordinointi
- sekä hyvinvointiviestintä.

Maakunnan yleisen tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi on edelleen jatkettava mahdollisimman laajaa mediamarkkinointia mutta entistä enemmän hyödynnettävä myös viestinnän keinon saatavaa tunnettuutta. Tätä tehdään mm. siten, että hankkeessa toimiva hanketiedottaja toimii maakunnan kuntien ja maakunnallisten toimijoiden tiedotustoiminnan tukena. Aktiivisella maakuntatiedottamisella pyritään lisäämään maakunnan uutistarjontaa eri medioihin

Rekrytointiviestinnän tavoitteena on maakunnan osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Ns. CV-pankki, jota ns. OSKU-hanke on ylläpitänyt, laajennetaan maakunnalliseksi rekrytoinnin välineeksi. Maakuntaportaalista kehitetään myös tämän palvelun markkinointikanava ja siihen lisäämällä muita muuttoa helpottavia palveluita, kuten tietoa asumisen vaihtoehdoista, luodaan sähköinen tulomuuttopalvelu.

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaa myös oppilaitosten opiskeli-jarekrytoinnin onnistuminen. Keski-Pohjanmaan ammatti- ja aikuisopiston, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa laaditaan opiskelurekrytointia palveleva toimintasuunnitelma kukin omista lähtökohdista käsin ja siten että ne tukevat mahdollisimman hyvin myös maakunnan kasvualojen osaajatarvetta.

Maakunnan tunnettuuden lisäämiseksi hanke tulee omalta osaltaan edistämään maakunnan matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä ja koordinoi-maan maakunnallista matkailuviestintää ja markkinointia Keski-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti.

Hyvinvointiviestinnän tarkoituksena on omalta osaltaan turvata osaavan henkilökunnan saatavuus lisäämällä työhyvinvointia ja pitkäaikaisterve-yttä alueen asukkaiden keskuudessa. Hyvinvointiviestinnän tavoitteena on myös terveystaloustieteen näkökulmasta lisätä päättäjien tietoa vai-kuttavuuden lisäämiseksi päätöksenteossa.

Toimenpiteiden luokitus kolmeen kategoriaan:

1. Rekrytointi-iskut, messut ja tapahtumamarkkinointi

Tulevan kolmen vuoden aikana tullaan tekemään yhteistyötä mm. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien, Messupromoottoreiden Asu, sisusta, rakenna -messujen kanssa sekä mm. valtakunnallisen Rock-Cirkuskiertuetapahtuman kanssa yhteistyössä . Lisäksi Rock Your Life -ammatinvalintamessut tullaan järjestämään vähintäänkin yhden kerran hankkeen aikana. NYT2 –hanke toimii ko. tapahtuman koordinaattorina laajassa verkostossa . Tiivistä yhteistyötä tullaan tekemään myös Kokko-lan asuntomessujen organisaation kanssa..

Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnallisten rekryhankkeiden ja erityisesti OSKU- cv-pankin kanssa.

2. Mediamarkkinointi ja sähköinen viestintä

Visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeistuksen käyttöönottoa edistetään ja tehostetaan kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Maakunnan kaikkia toimijoita ja yrityksiä rohkaistaan ja autetaan käyttämään yhtenäistä il-mettä omassa viestinnässä ja markkinoinnissa. Maakunnan markkinointi-portaalissa tulee olemaan koko ohjeistus ja materiaali, jonka maakunnalliset toimijat saavat käyttöönsä rekisteröitymällä palveluun ja hyväksymällä samalla käyttöohjeet.

Pitkäkestoinen mediamarkkinointi jatkuu edelleen lähialueille sekä valta-kunnallisesti kuin myös alueen sisällä valikoiduilla teemoilla. Mediamarkkinointia käytetään tapahtumarkkinoinnin yhteydessä ja tukena.

Hanke voi tarvittaessa koordinoida myös rekrytointi-ilmoittelua. Verkko- ja mobiilimarkkinointia tullaan tehostamaan erityisesti sisältö- ja palvelu-tuotantoa kehittämällä

Tavoitteena on saada läpi entistä enemmän maakunnan uutisointia ja pa-rantaa sekä kehittää mediasuhteita. Kansainvälisen markkinoinnin osalta hanke toimii yhteistyössä muiden maakunnan toimijoiden kanssa.

3. Kohdennettu markkinointi: seminaarit, koulutus, suhdetoiminta ja PR-työ, kumppanuustoiminta

Projekti tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Toteutusaika: 01.03.2008 - 31.12.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan liitto
Airi Hakala
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
06 860 5717, 040 580 4262
airi.hakala@keski-pohjanmaa.fi

Perhon kaatopaikan maisemointi
Hankkeella toteutetaan kaatopaikan sulkemista ja maisemointia koskevat suunnitelmat kaatopaikan ympäristölupamääräysten mukaisesti. Tavoitteena on sulkea ja maisemoida käytöstä poistettu kaa-topaikka niin, ettei kaatopaikasta ei aiheudu ympäristö eikä maisemahaittoja tulevaisuudessa.Toimenpiteet:

- Kunnostus- ja viimeistelytoimenpiteissä on tarkoitus keskittyä kaatopaikan pintarakenteisiin sekä vesienjohtamisen tehostamiseen. Toimenpiteillä poistetaan sade- ja pintavalumavesien ai-heuttamia huuhtoutumisvaikutuksia ja vähennetään kaatopaikan sisäisen veden määrää.

- Jätepenkereen luiskat loivennetaan puhtailla ylijäämämailla ja täytön pinta muotoillaan ja tasa-taan siten, että alueelle sateena tulevat vedet valuvat pois eikä täytön päälle kerry vettä kerääviä painanteita

- Tasatun ja muotoillun jätetäytön päälle rakennetaan riittävän paksu vesieristekerros huonosti vettä läpäisevästä maa-aineksista. Vesieristeen tehtävä on estää jätetäytön päälle satavan veden imeytyminen jätetäyttöön. Erityiskerroksen päälle rakennetaan 0, 3 metrin paksuinen kasvukerros ja lopuksi pinta nurmittaan. Kaatopaikan sulkeminen toteutetaan ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

- Toteutetaan muut ympäristöluvan mukaiset vaateetTyöt aloitetaan kesällä 2009 ja hanke saatetaan loppuun syksyllä 2010EI TOTEUTUNUT
Toteutusaika: 01.06.2009 - 30.09.2010
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Perhon kunta
Perhon kunta
PL 20, 69951 Perho
06-8883 111
perhon.kunta@perho.com

Perhon keskustan kehittämissuunnitelma
Hankkeella luodaan perusteet tuleville maankäyttö- ja rakentamishankkeille siten, että keskustaajamaa voidaan kehittää entistä enemmän kaikkia väestöryhmiä palvelevaksi. Ikärakenteesta johtuen Perhon kuntakeskuksen suunnittelussa korostuvat lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvät tarpeet.Hankkeen avulla haetaan vastausta siihen, miten oman kuntakeskuksen vetovoimaisuutta voidaan parantaa ja millainen on kuntakeskuksen sydän. Hankkeen tuloksia hyödynnetään tulevassa kaavoitustyössä.

Edistämällä kaikkien väestöryhmien omatoimista ja aktiivista asioimista ja harrastustoimintaa on mahdollista parantaa keskustan elävyyttä ja toimivuutta. Idealuonnosten onnistumista arvioidaan yleisötilaisuuksissa.Projektin kautta haetaan arkkitehtisuunnittelulla ratkaisuja Perhon keskustan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Projektin kautta tehtyjä luonnoksia käytetään hyväksi myöhemmässä maankäytön suunnittelussa.
Toteutusaika: 01.04.2008 - 31.10.2009
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Perhon kunta
Perhon kunta
PL 20, 69951 Perho
(06) 8883 111


Perhon koulukeskuksen ympäristön kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on koulualueelle laaditun toimintasuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteiden toteuttamisessa huomioidaan eri käyttäjäryhmien toiveet alueen kehittämisessä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueen rakentamiseen niin, että siinä huomioidaan terveydellisyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden vaatimukset. Hankkeen toteutumisen jälkeen koulukeskuksen alue on toiminnallinen piha-alue, joka antaa käyttäjäryhmilleen erilaisia virikkeitä. Toimintaan aktivoivat pihakalusteet ja varusteet, viihtyisä sekä turvallinen ympäristö luo hyvät edellytykset yhteisölliselle toiminnalle ja yksilön myönteiselle kehittymiselle.Hanke toteutetaan vuoden 2010 aikana.
Toteutusaika: 01.03.2010 - 31.12.2011
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ely-keskus
Hallinnoija: Perhon kunta
Osmo Jauhiainen
PL 20, 69951 Perho
0400 921 361
osmo.jauhiainen@perho.com
http://www.perho.com
Peuran polun ja Salamajärjen kansallisp infrastrukstuuri
Peuran polun ja Salamajärven kansallispuiston infrastruktuurin kunnostushankeTässä hankkeessa toteutetaan joitakin kiireellisimmistä reitistörakennetöistä ja varustetaan aluetta matkailijoiden vaatimilla varusteilla. Peuran polun reitistön kunnosta on tehty aiemmassa EAKR-hankkeessa selvitys, jossa kyseiset rakenteet on todettu huonokuntoisiksi. Lisäksi samassa hankkeessa laaditussa Valvatin pihapiirin kunnostussuunnitelmassa eh-dotetaan pihapiirin rakennusten uusimista ja uudelleensijoittamista.Hankkeella on positiivisia vaikutuksia reitistön laatuun ja sen käytettävyyteen. Hankkeen vaikutukset arvioidaan hankkeen päätyttyä loppuraportin yhteydessä. Mm. uusittavan käymälän aiheuttamat haittavaikutukset luontoon ovat pienemmät kuin nykyisellään. Uusittava infomateriaali mahdollistaa nykyistä paremmin ympäristökasvatuksen ja -valistuksen luonnossa. Hankkeen saamalla rahoituksella uusittavat reitistörakenteet ovat käytettävissä arviolta 5-10 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.Toimenpiteet:

- Kansallispuiston luontopolkujen infotaulujen uusiminen

- Salaudenjoen silta Peuran polulla Salamajärven koilliskulmalla

- Valvattiin vanhojen käymälän ja liiterin tilalle liiterikompostikäymälä yhdistelmä tai uudet erilliset rakenteet pihapiiriin laaditun entisöintisuunnitelman mukaisesti

- Muut palveluvarustuksen tasoon liittyvät työt

- Salamajärven luontopolkujen uudet infotaulut
Toteutusaika: 07.04.2008 - 30.12.2009
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Niina Pirttiniemi
PL 262, 65101 Vaasa
040 822 9344
niina.pirttiniemi@ymparisto.fi

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys
Projektin tarkoituksena on päivittää vuonna 1995 laadittu Oosinharjun ja Åsenin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Tietojen päivityksen avulla etsitään keinoja pohjavesien suojelun tehostamiseen Kaustisen kunnassa. Projektissa kartoitetaan pohjavesien suojelun riskitekijät ja etsitään ratkaisuja riskien poistamiseksi. Lisäksi projektin avulla pyritään tarkistamaan suoja-alueiden rajauksia ja samalla selkeyttämään kunnan kaavoitustoimintaa.

Projektin tavoitteet:

1. Saada päivitettyä tietoa pohjavesialueilla sijaitsevista pohjaveden laa-tua vaarantavista riskitekijöistä ja toimenpiteistä, joilla riskejä voidaan poistaa.

2. Selkeyttää kaavoitusta ja maankäyttöä suoja-alueiden rajausten tarkastelun avulla

3. Saada toimintaohjeet riskitilanteisiin.Projektin tuloksia hyödynnetään mm. ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja kaavoitustoiminnan viranomaistehtävissä. Lisäksi projektin tulokset antavat tietoa pohjavesien suojelusta ja riskitekijöiden poistami-sesta alueilla sijaitseville toiminnanharjoittajille ja maanomistajille. 
Toteutusaika: 07.01.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Kaustisen kunta
Kaustisen kunta
PL 10, 69601 Kaustinen
(06) 8886 111


POSKI
POSKI- KESKI-POHJANMAAN POHJAVESIEN JA KIVIAINESHUOLLON YHTEENSOVITTAMISPROJEKTI

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti eli POSKI-projekti Keski-Pohjanmaalla on laaja-alainen ja monivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa yhteistyötahoina ovat Keski-Pohjanmaan liitto, Geologian tutkimuskeskus ja Länsi-Suomen ympäristökeskus. Muita osallistujia ovat kaupungit, kunnat (seutukunnat) ja kiviainesalan yritykset sekä muut mahdolliset tahot. Rahoitusta projektille haetaan myös Euroopan yhteisön aluekehitysrahastosta. Projektia varten perustettavaan aluetyöryhmään kutsutaan edellä mainittujen lisäksi Infra ry:n (entisen Suomen Maarakentajien Keskusliiton) ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) edustus.

Projektissa kootaan ja täydennetään perustiedot sora- ja kallioalueiden kiviainesten määrästä ja laadusta, niiden geologisista, biologisista ja maisemallisista arvoista sekä soveltuvuudesta vedenhankintaan ja / tai kiviaineshuoltoon. Projektissa tehdään myös kiviainesten kulutusennusteet ja selvitetään tutkimusalueella olevat kiviainesta korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivilouhimoiden sivukivet sekä energiantuotantolaitosten tuhkat ja kuonat.

Projektissa noudatetaan valtakunnallisen POSKI-projektin periaatteita.

Tavoite
Kiviainestenoton, erityisesti harjusoran käytön ja pohjaveden suojelun välillä on ristiriitoja, jotka soravarojen vähentyessä ovat yhä kärjistyneet. Erityisesti Länsi-Suomen alueella on seutuja, joissa on pulaa sekä sorasta että kelvollisesta pohjavedestä. Ristiriitoja on mahdollista ennalta ehkäistä, vähentää ja sovittaa yhteen hyvällä alueidenkäytön suunnittelulla. Suunnittelu edellyttää kuitenkin riittävää tietoa alueen pohjavesistä ja kiviaineksista sekä ympäristöoloista. Suunnittelussa on oltava mukana sekä kiviainesvarojen, vedenhankinnan, pohjaveden suojelun, luonnonsuojelun että kiviaineshuollon asiantuntijoita.
Projektin tuloksena saadaan uutta tietoa ja ratkaisuja elinympäristön kehittämiseksi pitkällä aikavälillä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että maakuntakaavoituksessa on selvitettävä käyttökelpoiset pohjavesi- ja kiviainesvarat sekä niiden pitkän aikavälin kulutusennusteet. Pohjavedenhankintaan ja kiviainestenottoon osoitettavat alueet tulee lisäksi arvottaa luonnon- ja maisema-arvojen sekä toisaalta vesi- ja kiviaineshuollon soveltuvuuden perusteella. Selvitysten pohjalta alueille määritellään niiden pääasiallinen käyttötarkoitus. Alueet on osoitettava maakuntakaavoissa.

Projektin tutkimustulokset ovat suoraan hyödynnettävissä alueidenkäytön suunnittelussa sekä kaavatyön pohjana. Maa-ja kallioperään sekä pohjavesiin ja ympäristökysymyksiin liittyvän alueellisen tiedon

tuottaminen ja tietojen tallentaminen rekistereihin helpottaa oleellisella tavalla alueidenkäytön suunnittelua, palvelee maa-aineslain mukaista lupaharkintaa sekä vesihuoltoa. Kiviainesalan yritykset voivat hyödyntää projektin tuottamaa tietoaineistoa (käyttökelpoisten maa- ja kallioperän kiviainesesiintymien sijainti/määrä/laatutiedot) omiin tarpeisiinsa.

Liittyminen muihin hankkeisiin
Hanketta palvelevia, aiemmin tehtyjä tai tekeillä olevia selvityksiä ovat mm. seuraavat; "Kiviainekseltaan arvokkaiden kallion kiviainesalueiden inventointi"-, "Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden harjualueiden inventointi"- ja "Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventointi"-projektit, "Moreenimuodostumien valtakunnallinen inventointiprojekti (MORMI)", "Tuuli- ja rantamuodostumien inventointihanke (TUURA)" ja "Soranottoalueiden tila ja ympäristöriskit–hanke (SOKKA)" sekä erilaiset suojelualueet ja -ohjelmat sekä seutu/maakuntakaavat. ”Keski-Pohjanmaan kiviainekset ja luonnonkivet (2006-2008)” kartoitushanke on osa Keski-Pohjanmaan POSKI-hanketta.

Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoiman POSKI-projektiin osallistuvat muut yhteistyötahot ovat Geologian tutkimuskeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus, alueen kunnat (seutukunnat) ja mahdollisesti jotkut seuraavista yrityksistä; Lohja Rudus Oy, Lemminkäinen Oyj, JA-KO Betoni Oy ja Morenia Oy ja Tiehallinnon Vaasan tiepiiri. Muita mahdollisia tahoja ovat Infra ry (entinen Suomen Maarakentajien Keskusliitto) ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK). 
Toteutusaika: 02.01.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan liitto
Salla Valpola
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
050 3493 220
salla.valpola@gtk.fi

Rekrytointi ja tulomuuttopalvelu
Projektin tavoitteena on kehittää ja luoda edellytyksiä alueella toimivien yritysten sekä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja laajentumiselle alueelle lisäämällä yrittäjien rekrytointiosaamista ja kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja työvoimapulasta kärsivien yritysten ja toimialojen rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi. Projektin tavoitteena on myös lisätä työikäisen väestön paluumuuttoa alueelle lisäämällä heidän tietämystään alueemme ura- ja työmahdollisuuksista. Paluumuuttoa lisätään luomalla innovatiivinen toimintamalli tulomuuttopalvelulle ja tarjoamalla laadukkaita tulomuuttopalveluja alueesta kiinnostuneille. 

Hankkeen kohderyhmiä ovat toteutusalueella toimivat yritykset sekä muut työnantajat ja alueelle hakeutuvat työnhakijat, erityisesti paluumuuttajat ja työntekijöiden puolisot sekä alueelta poismuuttaneet opiskelijat. Työllistymisen näkökulmasta pyritään lähtökohtaisesti pääsemään käsiksi keskijohdon asiantuntemusta edellyttäviin työpaikkoihin, mikä tarkoittaa, että osaajapankin erityisen huomion kohteena ovat henkilöt, joilla on aikaisempaa työkokemusta ja ylemmän tason koulutus. Rekrytoinnin osalta kohderyhmät kuitenkin täsmentyvät yritysten konkreettisten osaajatarpeiden myötä, eikä niitä näin ollen ole rajattu. 

Toimenpiteet
Projektin toimintakokonaisuudet ovat rekrytointi ja tulomuuttopalvelu. Rekrytointi toimintakokonaisuus avustaa alueella toimivia yrityksiä uuden työvoiman rekrytoinnissa. Alueen avoimia työmahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti ja maakunnallista osaajapankkia hyödynnetään sopivien työntekijöiden etsimisessä. Projekti tarjoaa alueemme yrityksille rekrytointineuvontaa ja kartoitetaan alueellinen koulutustarve yrityksien rekrytointiosaamisen lisäämiseksi. Tulomuuttopalvelun toimintakokonaisuus keskittyy koordinoimaan seutukunnallisen tulomuuttopalvelumallin suunnittelua ja toteutusta sekä markkinoimaan seutukuntaa potentiaalisille paluumuuttajille.
Tulomuuttopalvelu muodostuu seutukunnallisista yhteistyöverkostoista, joidenka toimintaan aktivoidaan kunnat, kylät sekä aluekehityksestä ja oman asuinalueensa kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Tulomuuttopalvelupiste pilotoidaan erillishankkeessa Kaustisen seutukuntaan ja toimintamalli siirretään Kokkolan seutukuntaan.
Projektin aikana luodaan tulomuuttopalvelupiste Kokkolan ja Kaustisen seutukuntaan. 
Toteutusaika: 01.01.2008 - 31.12.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolanseudun Kehitys Oy
Minerva Rannila, rekrytointiasiantuntija
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
044 780 9240
minran@kase.fi

Vetelin kuntakeskuksen kehittämissuunnitelma
Hankkeen tarkoituksena on Vetelin keskustan alueen kehittäminen siten, että alueen nykyiset resurssit otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ja tulevaa rakentamista suunnitellaan kulttuurimaisema huomioiden sekä alueella sijaitsevat liikunta- ja vapaa-aikapalvelut sekä alueen infra mahdollisimman hyvin hyödyntäen. Suunnittelualueella on kunnallistekniikka, kaukolämpölinjat ja ATM-verkko pääosin valmiina. Toimiva, eheä kuntakeskus mahdollistaa palvelujen saatavuuden myös vanhusväestön ja vammaisten kannalta. Suunnittelualueella sijaitsevat vanhusten
palvelukeskus sekä runsaasti vanhuksille rakennettuja rivitaloasuntoja.

Myös Jokilaakson kehitysvammaisten palvelu- ja asumisyksikkö ovat suunnittelualueella.

Hankkeella luodaan perusteet tuleville kaavoitus- ja rakentamishankkeille siten että keskustaajamaa voidaan kehittää entistä enemmän kokonai-suutena kaikkia väestöryhmiä palvelevaksi. Oleellisia kysymyksiä ovat keskustan rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaaliminen, rakentamisen tehokkuus ja taloudellisuus, elinkeinoelämän toi-mintaedellytysten kehittäminen, palvelujen saatavuus, kevytliikenneym-päristön kehittäminen ja näiden yhdessä muodostama toiminnallinen ko-konaisuus. Edistämällä kaikkien väestöryhmien omatoimista, aktiivista asioimista ja harrastustoimintaa on mahdollisuus parantaa keskustan elävyyttä ja toimivuutta, väestön elämänlaatua sekä kunnallisten palvelujen saatavuutta kilpailukykyiseen hintaan.

Projekti vastaa toimintalinjan 3 tavoitteisiin hyvin. Hankkeella turvataan laadukkaan, monimuotoisen ja puhtaan luonnonympäristön säilyminen sekä saavutetaan kestävän kehityksen mukaiset ja energiatehokkaat rakenteet ja toimintatavat. 
Toteutusaika: - 31.12.2009
Rahoittaja: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Hallinnoija: Vetelin kunta
Vetelin kunta
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
050 5790 100


Vetoa! Osaavan työvoiman...
Vetoa! Osaavan työvoiman rekrytointinnin ja aleuemarkkinoiniin yhteisprojekti

Projektilla halutaan:
- varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta alueella ja
- siten turvata yritysten pysyminen ja kasvumahdollisuudet seuduilla sekä
- mahdollistaa uusien yritysten sijoittuminen seuduille.

Osaavan työvoiman turvaamisella edistetään myös palvelujen säilymistä alueella ja samalla seutujen elinkykyä

Tavoitteet:
- Parantaa alueen vetovoimaa, tunnettuutta ja asukasviihtyvyyttä yritysten kanssa yhteisesti tehtävällä aluemarkkinointityöllä
- Edistää yritysten rekrytointiosaamista ja kehittää uusia rekrytointimalleja sekä -palveluja seudulliset erityistarpeet huomioiden
- Juurruttaa osaajapankki-toiminta alueelle ja pilotoida CV-netin toimintaa kansallisesti
- Ratkaista toimialakohtaisia erityistarpeita

Toimenpidekokonaisuudet:
1) Elinkeinoelämän aluemarkkinoinnin kehittäminen sekä yrityksien verkostoitumisen lisääminen
- Yritysten ja kuntien kanssa yhteisesti tehtävistä markkinointitoimenpiteistä
--teemamessut, yhteisesiintymiset, yhteisesitteet, tapahtumat jne.
- Messut ja tapahtumat:
--yritysten markkinointiosaamisen tukeminen messumarkkinoinnin muodossa - yhteisosastot
- Messumarkkinointikoulutuksen koordinointi yrityksille
- Lehdistövierailut sekä tiedotteet

Hyödynnetään nykykäytäntöjen kokemuksia ja malleja sekä kehitetään uusia toimintatapoja yhteistyössä yritysten kanssa

2) Sijoittumispalveluiden mallintaminen ja toteuttaminen
- keskittyy työvoiman rekrytoinnin erilaisiin toimenpiteisiin alueella toimivien yritysten tarpeiden näkökulmasta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.
- Alueen yritysten rekrytointineuvonta ja –palvelu sekä työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen osaajapankkia hyödyntäen
- Neuvonta ja tuki irtisanomisissa sekä lomautuksissa (työvoiman liikkuvuus)
- Yrityksien etablointiin liittyvät työvoimakysymykset
- CV –Netti pilotointi yhteistyössä TE-toimistojen kanssa
- Yhteisrekrytointimallien kartoitus (sipa/pooli)
- Nuoriin ja opiskelijoihin liittyvä markkinointityö
- Työllisyysseminaarit
- Selvitykset, mm. poismuutto

Toteutusaika: 01.01.2011 - 31.12.2012
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kaustisen seutukunta
Minerva Rannila
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
050 598 0619
minerva.rannila@kase.fi

2 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013
2.1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen
Innokas
Pohjois-Suomen suuralueosio

Kaustisen seutukunta ja Vetelin kunta ovat sopineet, että Vetelin äkilliseen rakennemuutokseen liittyvän yritystoiminnan kehittämisprojektin hakee ja hallinnoi Kaustisen seutukunta. Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa.Vetelin kunnassa toimineen Outokumpu Stainless Tubular Productsin (OSTP) tuotannon lopettaminen 2010 tarkoitti merkittävää työpaikkamenetystä kunnalle ja alueelle. Vaikutus oli suuri erityisesti Vetelin kunnan mutta myös koko seutukunnan alueen metallialan työpaikkoihin. Haettavan InnoKas -projektin keskeisenä tavoitteena on lievittää Vetelissä sijainneen OSTP:n toiminnan loppumisen synnyttämää rakennemuutosta. Projektilla täydennetään niitä toimenpiteitä joita irtisanottujen työntekijöiden työllistämiseksi ja alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi on jo toteutettu ja vielä toteutetaan kansallisella muutosturvarahoituksella sekä muilla hankkeilla.Projektin keskeisenä tehtävänä on löytää ja luoda uusia työpaikkoja sekä uusia työpaikkoja synnyttävää uutta liiketoimintaa Vetelin kunnan alueelle (esim. uudet etabloituvat yritykset, uudet perustettavat yritykset) sekä kunnassa jo toimiville mikro- ja pk-yrityksille. ESR- rahoitus projektille yritysten työntekijöiden koulutukseen ja työllisyyden edistämiseen (rakennemuutos) on myönnetty 18.2.2010.

Toteutusaika: 01.09.2011 - 31.12.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Tomas Luoma
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
040 749 4303
tomas.luoma@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/innokas/innokas.php3
PROTEK
Valtakunnallinen osio
PROTEK Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.Projektin toteutusalue ja kohderyhmä:

Projektin toteutusaika on 1.9.2008-30.6.2011 ja toteutusalueena on Pohjanmaan TE -keskuksen alue, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.Hankkeen kohderyhminä ovat: Manner-Suomen valtakunnallisessa ohjelmaosiossa määritellyt tahot työvoimaa kysyvillä kasvualoilla kuten metalli- ja energiateollisuus, rakennusteollisuus ja vene- ja muoviteollisuus. Myös muut toimialat voivat olla kohderyhminä, mikäli yritykset tarvitsevat kasvun ja muutoksen tukemiseen toimenpiteitäKohderyhmät:

• pk-yritysten johto ja yrittäjät sekä henkilöstö

• julkisen sektorin johto ja henkilöstö palvelurakenteen muutosta tukevissa toimenpiteissä.Kohderyhmistä erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyviin, epätyypillisissä työsuhteissa oleviin, maahanmuuttajiin, alhaisen koulutuksen ja vanhentuneen ammattitaidon omaaviin pk-yritysten työntekijöihin.Pk-yritysten osalta erityistä huomiota kiinnitetään yritysverkostojen aktivointiin ja mukaan saamiseen monipuoliseen kehittämiseen.Välillisinä kohderyhminä ovat:

• yhteisverkostossa olevat toimijat, koulutusorganisaatiot, sidosryhmät ja rahoittajat sekä niiden henkilöstö toimintamallien kehittämisen yhteydessä

• koulutusorganisaatioiden opetushenkilöstö koulutusten toteuttamisen osaltaProjektin tavoitteet ja toimenpiteet:

PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelman tavoitteena on yritysten henkilöstön ja johdon osaamisen kehittäminen siten, että yritysten kilpailukyky paranee.Ohjelman tarkoituksena on tuottaa kasvaville ja kehittyville yrityksille muuttuvassa toimintaympäristössä ja muutoksen hallinnassa työkaluja toiminnan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on lisäksi kannustaa ja aktivoida alueen yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa sekä teknologisten ratkaisujen että henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen avulla.Julkistoimijoiden ja asiakkaiden näkökulmasta projekti luo toimintamallin, joka tuottaa Pohjanmaan TE- keskuksen alueen laajuisen toimijaverkoston asiantuntijuuden pohjalta palvelua tukemaan ja avustamaan muutosvaiheessa olevia yrityksiä niiden kasvussa ja kehittymisessä. Tuloksena on malli, jonka avulla voidaan ohjata, tukea ja innostaa kasvavia ja kehittyviä yrityksiä toimintaympäristön ja työyhteisöjen sisältä kohdistuvissa muutospaineissa.Yritysten ja työyhteisöjen osalta tuloksia ovat:

• Yritysten ja työyhteisöjen osaamisen vahvuuksien löytyminen ja niiden kehittyminen

• Muutoksenhallinnassa tarvittavien työyhteisökohtaisten ratkaisujen löytyminen ja työkalujen syntyminen

• Kasvu- ja innovaatioedellytysten syntyminen

• Liiketoiminnan kehittyminen ja kannattavuuden parantuminen

• Uusien tuote-, tuotanto- ja johtamisteknologioiden käyttöönottaminen

• Yrityksen kasvu-uran löytyminen

• Teknologian kehittämiseen liittyvien kehittämishankkeiden käynnistyminen esimerkiksi TEKES -rahoituksella.

• Uusien työpaikkojen syntyminenYritysverkostojen osalta tuloksia ovat:

• Yritysverkostojen sisäisen yhteistyön ja toiminnan paraneminen

• Verkoston ja tai verkostoyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittyminen

• Verkoston kasvu-uran löytyminen

• Verkoston työvoiman saatavuuden paraneminenProjektiin osallistuu 220 pk-yritystä ja 600 henkilöä. Hankkeessa toteutetaan 24 000 henkilötyöpäivää.Projektin keskeisenä lähtökohtana on yritys- ja työyhteisökohtainen palvelu- ja kehittämisprosessi, joka sisältää yritys- ja työyhteisökohtaisen sekä yksilöllisen kehittämis- ja koulutussuunnitelun sekä em. tarpeiden mukaisesti räätälöityä yrityskohtaista ja yksilöllistä koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Palveluprosessien, toimintamallien ja yhteistyötahojen kuvaukset alueen erityispiirteineen löytyvät liitteistä.Keskeiset toimenpiteet palveluprosessissa ovat lyhyesti seuraavat:

1. Yritysten aktivointi kehittämiseen mm. tiedottamisella, suorin kontaktein ja yhteistyöverkostojen avulla.

2. Yrityksen ja työyhteisön tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus, sisältäen mm.

- Yritys- ja/tai työyhteisöanalyysi / työhyvinvointi –analyysi

- Yrityksessä tarvittavan osaamisen, henkilöstötarpeen sekä henkilöstön sijoittumiseen ja pysymiseen liittyvä kartoitus liiketoimintalähtöisesti

- Kehittämis- ja/tai koulutusohjelmien laatiminen

3. Yritysten / työyhteisöjen sekä yksilöiden tarpeiden mukainen koulutus työelämäläheisin menetelmin.

4. Ohjaus ja neuvonta

5. Toimijoiden kehittämistyö palvelumallin luomiseksi ja kokoamiseksi

6. Projektin hallinnolliset toimenpiteetYrityksen / työyhteisön kokonaisvaltainen tilanteen analysointi ja siihen perustuva suunnittelu on keskeinen lähtökohta kehittämistoimille. Siten näihin toimenpiteisiin varataan erillinen asiantuntijatyön resurssi.http://www.kpakk.fi projektit
Toteutusaika: 01.10.2008 - 01.03.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Toni Uunila
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 892
toni.uunila@kpakk.fi

Start Up Yritysvalmennusohjelma
Pohjois-Suomen suuralueosio
Projektin toteutusaika, toteutusalue ja kohderyhmä:

Projekti toteusaika on 1.3.2008–31.12.2010 ja toteutusalueena on Pohjanmaan TE-keskuksen alue.Hankkeen kohderyhminä ovat:

• Yrittäjiksi aikovat ja ammatinharjoittajat, mikro- ja pk-yrittäjät, potentiaaliset yrittäjät.

• Omistajanvaihdostilanteissa olevat uudet yrittäjät.

• Yrittäjyyttä edistävä opetushenkilöstöVälillisinä kohderyhminä ovat:

• Kuntien palvelurakenneuudistusta edistävä uusyrittäjyystoiminta sekä kunnallinen yritysneuvonta.

• Kunnallinen yritysneuvonta on hankkeessa mukana YritysSuomi -palvelukonseptin mallintamisessa koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden näkökulmasta.Projektin tavoitteet ja toimenpiteet:

Keskeisinä tuloksina on uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvu ja sitä myöten uusien työpaikkojen syntyminen.Projekti tuottaa Pohjanmaan TE-keskuksen alueen laajuisen toimijaverkoston asiantuntijuuden pohjalta palvelun tukemaan ja avustamaan uusia yrityksiä niiden perustamisvaiheessa sekä ohjaamaan ja saattamaan kasvu-uralle toimivia mikro- ja pk-yrityksiä. Tuloksena on myös laajaan toimijaverkostoon perustuva yrittäjä / yrityskohtainen kehittämis- ja toimintamalli. Tuloksena on myös uusia, kokeilujen kautta syntyviä toimintamalleja, kuten esimerkiksi aloittaville yrittäjille perustettava yritysklubi; (säännöllisesti kokoontuva vertaistukiverkosto).Aloittavien yrittäjien osalta tulokset ovat:

• Yrittäjien osaamisen lisääntyminen

• Uusien yritysten syntyminen

• Uusien työpaikkojen syntyminen

• Työttömien työnhakijoiden työllistyminenToimivien yritysten osalta tulokset ovat:

• Yritysten osaamisperustan vahvistuminen

• Kasvu- ja innovaatioedellytysten syntyminen

• Liiketoiminnan kehittyminen

• Yritysten saattaminen kasvu-uralle

• Uusien työpaikkojen syntyminenProjektiin osallistuu 205 pk-yritystä ja 360 henkilöä. Hankkeessa toteutetaan 27 060 henkilötyöpäivää.Projektin keskeisenä lähtökohtana on yrittäjä- ja yrityskohtainen palveluprosessi, joka sisältää yksilöllisen ja/tai yrityskohtaisen kehittämis- ja koulutussuunnittelun sekä em. mukaista koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Palveluprosessien ja toimintamallien kuvaukset sekä Start Up että Grow How –kohderyhmien osalta löytyvät projektihakemuksen liitteestä, jossa on kuvattu alueellinen toimintamalli.Keskeiset toimenpiteet palvelumallissa ovat lyhyesti seuraavat:

1. Sekä uusien aloittavien että jo toimivien yritysten aktivointi palveluun muun muassa tiedottamisella, suorin kontaktein ja yhteistyöverkostojen avulla.

2. Yrittäjän / yrityksen tilanteen kartoitus (LTS:n arviointi, yrittäjän / henkilöstön osaamisen kartoitus,kehittämistoimien suunnittelu)

3. Yrittäjien / yritysten tarpeiden mukainen koulutus (aloittavat yrittäjät, toimivat yritykset) työelämäläheisin, monimuotoisin menetelmin.

4. Ohjaus (yrityksen kehittäminen, palveluverkosto, muut rahoituslähteet)

5. Toimijoiden kehittämistyö palvelumallin luomiseksi ja kokoamiseksi

6. Starttirahaohjaus ja resurssointi

7. Projektin koordinointi ja hallinnolliset toimenpiteet
Toteutusaika: 01.03.2008 - 31.12.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Kari Ruuska ja Marko Lehtonen
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 871 ja 044 7250 859
kari.ruuska@kpakk.fi

Vaihtovalmennusohjelma
Pohjois-Suomen suuralueosio
Pk-yritysten määrä on Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla erityisen suuri. Suuressa osassa näitä yrityksiä on potentiaalia toimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen. PK-yritykset ovat myös viime vuosina aktivoituneet yhä enemmän kehittämistoimintaan. Yritysten oma kyky ja osaaminen hallittuun toiminnan kehittämiseen esimerkiksi kasvutilanteessa on kuitenkin pääsääntöisesti rajallinen. Tarve ulkopuolisille, pk-kentän erityistarpeet osaaville välittäjä- ja kehittäjäorganisaatioille on suuri. Asiantuntijan tarve koskettaa sekä yrityksen kehittämisen analysointia ja suunnittelua että osaamisen kehittämistä.Ohjelman tarkoituksena on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittää työyhteisöjen henkilöstörakenteita, työn organisointia ja henkilöstön osaamista ja työvoiman riittävyyttä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa kasvaville ja kehittyville yrityksille muuttuvassa toimintaympäristössä ja muutoksen hallinnassa työkaluja toiminnan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa ja aktivoida alueen yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa sekä henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen avulla että uuden työvoiman saatavuuden turvin.Rekrytointiohjelman kanssa yhteistyössä rakennettavan henkilöstö- ja rekrytointipalvelun tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja yritysten rekrytointitarpeiden ja -ongelmien helpottamiseksi.Vaihtovalmennusohjelmaa toteutetaan Keski-Pohjanmaan alueella (Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat) 1.9.2008 - 31.12.2011 aikana.Vaihtovalmennusohjelman tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittää työyhteisöjen henkilöstörakenteita, työn organisointia ja henkilöstön osaamista ja työvoiman riittävyyttä. Tähän tavoitteeseen pyritään MUKAVA- vaihtovalmennusmallin avulla, jossa työssä olevia kehitetään/koulutetaan vaativampiin/uusiin/laajeneviin työtehtäviin, jolloin työhakijoille avautuu uusia työpaikkoja. Keskeisenä kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan alueen pk-yritykset, sen henkilöstö sekä työnhakijat (työttömät, ammatinvaihtajat, tilapäisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, lomautetut ja muut työttömyysuhan alaiset). Myös julkinen sektori ja sen henkilöstö on kohderyhmänä.Projektin keskeisenä lähtökohtana on yritys- ja työyhteisökohtainen palvelu- ja kehittämisprosessi, joka sisältää yritys- ja työyhteisökohtaisen sekä yksilöllisen kehittämis- ja koulutussuunnittelun sekä em. tarpeiden mukaisesti räätälöityä yrityskohtaista ja yksilöllistä koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.

Yrityksissä toteutettavia toimenpiteitä ovat mm:

- yrityskartoitus ja henkilöstösuunnitelmaan perehtyminen

- yrityksen vaihtovalmennussuunnitelma

- osaamisen arvioinnit

- henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat

- yrityksen kasvua ja kehittymistä tukevat sekä henkilöstön osaamista parantavat täsmäkoulutukset

- yrityksen johdon sekä avainhenkilöiden (esim. työpaikkaohjaajat) valmennus ja ohjaaminen rekrytointiprosessin sekä kasvun haasteisiinVaihtovalmennuspalvelu kuuluu yhtenä palveluna Keski-Pohjanmaan aikuisopiston henkilöstö- ja rekrytointipalvelukokonaisuuteen. Palvelu rakennetaan vaihtovalmennus- ja rekrytointiohjelman yhteisenä tuloksena. Henkilöstö- ja rekrytointipalvelua toteuttavaan tiimiin kuuluu sekä yksilö- että yrityslähtöisen palvelun asiantuntijoita sekä paikallisen työvoimatoimiston rekryneuvoja. Tavoitteena on mahdollisimman joustava, kokonaisvaltainen ja nopea palvelu siten, että alueen yritysten kehittyminen voidaan turvata osaavan työvoiman saannin avulla. Olennainen osa toimintaa on sellaisen syöttöliikenteen saaminen normaaliksi toimintaa, että yritykset saavat tarvitsemansa osaavan työvoiman. Työvoimatoimiston rekryneuvon/-jien rooli/-t ja työkuva muodostuu siten, että aikuisopisto ja työvoimatoimisto yhdessä pääsevät tähän tavoitteeseen ja toimintaa saadaan osaksi normaalia toimintaa molemmissa organisaatioissa.http://www.kpakk.fi projektit
Toteutusaika: 01.09.2008 - 31.10.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Tuija Nissilä
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 854
tuija.nissila@kpakk.fi

2.2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
BALANSSI
Valtakunnallinen osio
TASA-ARVO-OHJELMA 2008-1010 / BALANSSI - BALANSHakija ja hankkeen toteuttajat:

Vaasan aikuiskoulutuskeskus on hankkeen hakijaorganisaatio. Hankkeen osatoteuttajia ovat Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja Korsnäs Kurscenter, jotka toteuttavat hanketta hakemuksen liitteenä olevan erillisen suunnitelman mukaisesti.Projektin toteutusaika, toteutusalue ja kohderyhmä:

Projektin toteutusaika on 1.1.2008–31.12.2010 ja toteutusalue on Vaasan, Kyrönmaan, Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat sekä Sydösterbottens kustregion ja Jakobstadsregionen. Hankkeen kohderyhmänä ovat epätyypillisissä työsuhteissa olevat miehet ja naiset (mm. määräaikaiset), iäkkäät työntekijät, maahanmuuttajat, vaikeasti työllistyvät työnhakijat sekä hankkeessa mukana olevat kasvualan organisaatiot.Keski-Pohjanmaan aikuisopiston osaprojektissa on kohderyhmänä sukupuolensa tai jonkin muun ominaisuutensa (ikä, terveys, pitkäaikaistyöttömyys) takia huonossa työmarkkina-asemassa olevat ja epätyypillisissä työsuhteissa olevat työnhakijat.Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys:

Hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppanien työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet. Tarvitaan ohjaus- ja koulutus-palveluita tukemaan työvoiman ammatillista liikkuvuutta työvoimaa tarvitseville kasvualoille, sekä naisten hakeutumista perinteisesti miesvaltaisille aloille ja miesten hakeutumista naisvaltaisille aloille. Tavoitteena on turvata työvoiman saanti kasvualoille.Keski-Pohjanmaan aikuisopiston osaprojektissa kehitetään ja toteutetaan ohjaus- ja koulutuspalveluita, joiden avulla tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden ammatillista liikkuvuutta työvoimaa tarvitseville kasvualoille (vene, metalli, puhdistuspalvelu, sote). Tällaisia ohjaus- ja koulutuspalveluita tarvitaan, koska alueella on edelleen tiettyjen alojen työvoimapulasta huolimatta suuri työttömien työnhakijoiden työvoimareservi, joka tulisi saada työmarkkinoiden käyttöön.Projektin tavoitteet ja toimenpiteet:

Projektin tavoitteena on

• parantaa kasvualojen työvoiman saatavuutta kehittämällä ja päivittämällä kohdeorganisaatioiden tasa-arvo suunnitelmaa

• parantaa naisten ja miesten työllistyvyyttä aloille, joilla toinen sukupuoli on vallitseva

• luoda koulutuksen keinoin osa-aikatyötä tekeville mahdollisuus työllistyä uraohjelman, yksilöllisesti räätälöityjen koulutusten ja vaihtovalmennuksen avulla

• edistää sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla miehiä ja naisia epätyypillisille toimialoille (yrityksen perustaminen ja sukupuolille epätyypillisille toimialoille hakeutuminen).Keski-Pohjanmaan aikuisopiston osaprojektin tavoitteena on edistää eri sukupuolten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien tasa-arvoa tukemalla naisten ja miesten sekä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ammatillista liikkuvuutta ja työllistymistä työvoimaa tarvitseville aloille.Toimenpiteet:

Keskeiset toimenpiteet kohdistuvat palveluprosessina organisaation työntekijöille sekä jo edellä mainitun hankkeen kohderyhmän työttömille. Tämä tarkoittaa, että työttömille työnhakijoille haetaan työssäoppimispaikat, jonka jälkeen heillä olisi mahdollisuus työllistyä yritykseen. Palveluprosessi sisältää yksilöllisen ja/tai yrityskohtaisen kehittämis- ja koulutussuunnittelun ja ohjauksen sekä edellä mainitun mukaista koulutusta ja neuvontaa. Palveluprosessien ja toimintamallien kuvaukset löytyvät projektihakemusten liitteistä.Keski-Pohjanmaan aikuisopiston osaprojektin aikana kehitetään ja toteutetaan ohjaus- ja koulutuspalveluita, joiden avulla tuetaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien hakeutumista työllistäville aloille, sekä naisten hakeutumista miesvaltaisille ja miesten hakeutumista naisvaltaisille työllistäville aloille. Keski-Pohjanmaan aikuisopisto kehittää ja toteuttaa seuraavia koulutuspalveluita:

a) työllistävien alojen infopäivät (5 pvää), jotka antavat työttömille mahdollisuuden tutustua työvoimaa tarvitseviin yrityk-siin ja ammatillisiin koulutuksiin (60 pvää) (esim. vene, metalli, puhdistuspalvelu)

b) työllistäville aloille suuntaavat ammatilliset koulutukset, joihin sisältyy n. 1 kk:n teoriajakso ja 2 kk:n työssäoppiminen. Koulutusten avulla tuetaan erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä ja rekrytointia yhteishankintakoulutuksiin.http://www.kpakk.fi projektit
Toteutusaika: 01.09.2008 - 28.02.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Vaasan aikuiskoulutuskeskus
K-P:n aikuisopisto Merja Forslund
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 850
merja.forslund@kpakk.fi

Bothnia Integration MAMU ohjauskeskusohjelma
Valtakunnallinen osio

Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua?

Maahanmuuttajien työttömyysaste on edelleen merkittävästi kantaväestön tilannetta pahempi ja tähän etsitään ratkaisukeinoja työnantajia sitouttavalla työllistämisellä työelämäläheisesti. Tärkein tehtävä on saada uusia työnantajia mukaan maahanmuuttajien työllistämiseen ja levittämään monikulttuurisuuden ilosanomaa työpaikoilla. Toisekseen asenteistakin johtuen maahanmuuttajien työllistäminen vaatii monipuolisia ja usein hyvinkin räätälöityjä palveluita pelkästään kielellisistä ja kulttuurisista syistä. Tässä työssä tarvitaan toimivaa toimijoiden kotouttamisjärjestelmää mikä pystyy tehokkaasti ohjaamaan työllistymistä ja tukemaan työnantajia yhteiskuntavastuuseen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen. Maahanmuuttajien työllistäminen on kaikille työnantajille mahdollisuus mutta eri työnantajilla on erilaisen tuen tarve työllistämisprosessissa.Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät?

Maahanmuuttajat ja myös työperusteisesti maahan muuttavat. Toinen kohderyhmä ovat maahanmuuttajapalveluiden tuottajat, ohjauskeskusten henkilöstö ja työnantajat, yritysten johto ja henkilöstö. Asiakasvalinnassa tulee ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvonäkökulma. Ohjauskeskuksia kehitetään työllistettävien asiakastyönä ja työllistymisprosessin suunnitteluna.Toiminta lähtee palveluverkoston rakentamisesta ja moni ammatillisesta/poikkihallinnollisesta kehittämisestä ja jo tehdyn kehittämistyön hyödyntämisestä. Elinkeinoja palvelevat tahot tulisi saada mukaan osaksi toimijoiden verkostoa. Palvelun lähtökohtana on työllistäminen mitä tukevat kotouttavat toimenpiteet. Maahanmuuttajat tulee saada viivytyksettä työelämän piiriin. Työtä ja kotoutusta tulee voida vuorotella ja limittää keskenään. Osana työllistämistä huolehditaan työyhteisön sopeuttamisesta uuteen tilanteeseen. Työhön valmentaminen ja työpaikalla tapahtuva ohjaus ovat keskeisiä toimintatapoja. Hankkeessa testataan yleensä työpaikalla tarvittavaa tukea ja sen eri muotoja ja mahdollisuuksia vastata haasteisiin. Ohjatut työkokeilut voivat olla hyvä lähtökohta työllistämiskotoutukselle.Maahanmuuttajien työllistämisessä voidaan kehittää myös valittavia työmarkkinoita, työvoimapoolimallia ja maahanmuuttajien yrittämisen tukemista. Työvoimatoimistot ovat keskeinen toimija START UP yrityshautomohankkeessa (toimintalinja 1) ja voivat jouhevasti ohjata maahanmuuttajia palveluiden piiriin. Maahanmuuttajia voidaan verkostoyhteistyössä ohjata myös työvalmennuskeskusten (Työvalmennusohjelma) ja Rekrytointiohjelman asiakkaiksi.Hankkeessa selvitetään myös ohjauskeskusten määrällistä ja alueellista tarvetta ja toimijoiden osaamisen tukemista vaativat toimet ja niiden toteutus.

Toteutusaika: 01.04.2008 - 30.06.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto
Katarina Fogde
Wolffintie 35 B, 65100 Vaasa
029 505 6048
katarina.fogde@te-toimisto.fi

Feenix koulutus
Pohjois-Suomen suuralueosio
Projektin tavoitteena on hallita sitä rakennemuutosta mitä Incap Furniture yhtiön palo on aiheuttanut Lestijärvellä ja sen lähi työssäkäyntialueella. Hankkeella täydennetään muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisen toiminnan keinoin. Koulutus kohdennetaan pääosin puualalle työllistävästi. Toisaalta koulutetaan jo työllistyneitä uuden työpaikan vaatimusten mukaisesti. Syntyneiden uusien yritysten johdolle ja henkilöstölle järjestetään yrittäjyyttä ja liiketoimintaa tukevaa koulutusta.
Tavoitteena on käynnistää alueella uutta työllistävää yritystoimintaa ja työllistää paitsi irtisanotut myös yritystoiminnan käynnistämistä tukevat mahdollisesti muutkin työnhakijat tai etsiä irtisanotuille jokin muu työllistymistä edistävä ratkaisu.
Toiseksi projekti voi aktivoida alueella toimivia yrityksiä rekrytoimaan työvoimaa. Varsinainen koulutus hankitaan kansallisin varoin.
Kolmanneksi projekti voi edistää henkilöstökoulutuksella alueella toimivien yritysten henkilöstön osaamista, toiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä ja kasvun kautta työvoiman kysyntää.

Manner-Suomen ohjelman mukaan tavoite on erityisesti henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen. Toisekseen tuetaan uuden yritystoiminnan synnyttämistä. Pohjois-Suomen alueosiossa korostetaan PK- yritysten henkilöstön ja johdon osaamista ja alkavien yritysten tukemista.
Toteutusaika: 01.09.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Kaustisen TE-toimisto
Johanna Leponiemi-Sandvik
PL 14, Kappelintie 13, 69601 Kaustinen
050 3963 670
johanna.leponiemi-sandvik@mol.fi

STEP UP
Pohjois-Suomen suuralueosio
STEP UP yritysten rekrytoiniin ja työvoiman syöttöliikenteen tukeminenKeski-Pohjanmaan alueella on vetovoimaisia ja kasvuhakuisia toimialoja, kuten vene-, metalli-, rakennus- ja palvelutuotanto. Nämä toimialat tarvitsevat lähivuosina lisää työvoimaa. Keski-Pohjanmaan työllisyystilanne on kehittynyt hyvin viime vuosien aikana. Edelleen työttömien työnhakijoiden joukossa on kuitenkin runsaasti potentiaalista työvoimaa, jota tulisi ohjata ja kouluttaa mm. näille työllistäville aloille. Työnhakijoiden joukkoon kuuluu toistuvaistyöttömiä, ammatinvaihtajia, syystä tai toisesta työmarkkinoille palaavia hakijoita (hoitovapaat, sairauslomat jne.) sekä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia hakijoita (vajaakuntoiset, ikääntyneet, ammattitaidottomat nuoret jne.) Ammatinvaihtajat ja työnhakijat tarvitsevat ohjaus- ja koulutuspalveluja työllistyäkseen työllistäville aloille / löytääkseen oman työuran esimerkiksi yhteishankintakoulutuksen/ ammatillisen koulutuksen kautta. Projektilla haetaan ratkaisua työnhakijoiden lähtötason nostamiseen, motivointiin ja oikean suuntaisten urapolkujen varmistamiseen ennen henkilön ohjautumista esim. yhteishankintakoulutukseen. Ammatillisesti valmentavalla koulutuksella mitataan soveltuvuutta alalle ja edistetään yhteishankintakoulu-tuksen onnistumista. Projektissa haetaan yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa ratkaisua tehokkaan työllistymistä ja koulutusta tukevan syöttöliikenteen kehittämiseksi, joka toimiessaan auttaa sekä työnhakijoita/ ammatinvaihtajia sekä yrityksiä ja turvaa alueen osaavan työvoiman saatavuuden.

Projektin kohderyhmään kuuluvat mm. ammatinvaihtajat, pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat.Projektin tuloksena kehitetään yhteistyössä työvoimatoimistojen ja vaihtovalmennusprojektin kanssa toimintamalli, jossa kiinnitetään huomiota varhaiseen puuttumiseen, kantaaottavuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Projektissa kehitettävät työkalut integroidaan jo olemassa oleviin työvoimapoliittisiin palveluihin kuten (yhteishankintakoulutukset, harat, työkokeilut, palkkatukityö, työvoimapoliittinen koulutus). Projektissa kiinnitetään erityistä huomiota syvennettyyn ohjaustyöhön, jota toteutetaan projektin työvoimapoliittisten toimenpiteiden aikana. Ohjaustyön keskiössä on pedagoginen työote, erityisopetuksen tukipalvelut sekä työvoimatoimiston tärkeä rooli syöttöliikenteen koordinoijana. Projektin tuloksena on toimivan syöttöliikenteen mallintaminen ja käyttöönotto. Toimiva syöttöliikenne palvelee erilaisia työnhakija-asiakkaita ja yrityksiä, eli koko alueen kehittymistä ja työllisyyttä.Toimenpiteet:

Yksilöllinen palvelutarvearviointi,

- urasuunnittelu, koulutus- ja työvaihtoehdot

- soveltuvuuden arviointi

- osaamisen arviointi

- työn vaativuuden ja osaamisen vertailu & arviointi

- oppimisvalmennus

- työkyvynarviointi

Palvelutarvearvioinnin jälkeen asiakas voi edetä

- suoraan töihin

- yhteishankintakoulutukseen

- ammatilliseen koulutukseen

Tai rekrytointia tukevien projektin koulutuskokonaisuuksiin

- yksilöllisesti räätälöityyn koulutukseen

- eri ammattialoille valmentaviin koulutuksiin

- koulutuskokeiluihin

- työllistävien alojen infoihin

- vaihtovalmennukseen

- palkkatukityöhön

- työnhakuvalmennukseen

- kuntouttavaan vaihtoehtoon, työkykyisyyden ollessa matalaTavoite on suora työllistyminen tai erilaiset koulutusväylät, siten että vaje osaamisessa päivitetään tarkoituksenmukaisella koulutusinterventiolla. Ohjaus kulkee koko prosessin ajan palvelutarvearvioinnista työllistymiseen, hakijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.http://www.kpakk.fi projektit
Toteutusaika: 01.10.2008 - 31.12.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Sirpa Salo
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 884
sirpa.salo@kpakk.fi

TRAPPAN
Valtakunnallinen osio
TRAPPAN - Portaittain töihin välityömarkkinoiden kautta.

Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua?
Tyllisyystilanteen parannuttua oleellisesti viime vuosina, vaikuttavuutta tulisi parantaa ja menetelmiä ja rakenteita päivittää kohderyhmän tarpeita vastaaviksi. Toimintamallien on entistä tehokkaammin ja tavoitteellisemmin tuettava heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja vajaakuntoisten siirtymistä välityömarkkinoille(VTM) ja edelleen avoimille työmarkkinoille. Työelämävalmiuksia kehittämällä tarjotaan kohderyhmälle nykyistä yksilöllisempää ja monimuotoisempaa ammatillista osaamista sekä työnteko- ja hakuvalmiuksia parantavia palveluja.
VTM koostuvat hallituksen pol.ohjelman mukaisesti valittavista(VT) ja siirtymätyömarkkinoista(ST). Onkin ilmennyt tarvetta kartoittaa ja/tai selkiyttää:
- ST ja VT toimenpiteet sellaisinaan ja niiden välinen vuorovaikutus alueellisesti ja valtakunnallisesti
- VTM toimijat ja roolinsa yhteistyöverkostossa
- Yksilöllisempien palvelujen kehittäminen moniammatillisessa verkostossa, työttömien työnhakijoiden ammatillisen osaamisen parantamiseksi ja työelämvalm. kohentamiseksi, esim. ohjaavan koulutuksen kehittäminen yksilöllisempään pienryhmämuotoiseen malliin (Harlekiini/Kokkolan seutukunnan kok. pohjalta) tai muiden työllistymistä tukevien koul.mallien hyödyntämisen muodossa (esim. osatutkintojen suorittaminen joka antaa pätevyyden räätälöityjen työtehtävien suorittamiseen; palkkatuetun työsuhteen aikaisen koulutuksen yhteensovittamismallit; työpoolimallien hyödyntäminen VTM)
Työvoimatoimistolta saadun palautteen pohjalta asiakastyössä on ilmennyt tarve moniammatillisen verkostoyhteistyön kehittämiseen.

Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät?
Ensisijainen kohderyhmä: Perusturvan ja työvoimahallinnon asiakkaat, joille tehdään aktivointi tai muu henkilökohtainen suunnitelma ja joilla on edellytykset siirtyä suoraan tai portaittain välityömarkkinoiden, VTM (siirtymätyömarkkinoiden, ST) kautta avoimille työmarkkinoille (ATM).

Henkilöasiakkaita voivat olla esim. työttömät työnhakijat, vajaatyökykyiset, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät ja maahanmuuttajat, joilla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia rajoitteita tai vaikeuksia työelämään siirtymisessä (kts. Hall.ohjelma Vanhanen II,10.10), ikääntyvät työhakijat joilla alhainen koulutustaso ja jotka tarvitsevat räätälöityjä työllistymisen malleja; syrjäytymisvaarassa olevat nuoret; välittäviltä työmarkkinoilta seuraaville portaille siirtyvät henkilöt, joilla edellytyksiä työllistyä VTM tai VTM kautta avoimille työmarkkinoille; sosiaalisin perustein työllistyneet tai muissa toimenpiteissä (työkyvyn arvioinnit, työkokeilu, työharjoittelut/TEVAt, koulutusjaksot jne) olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tukea siirtyäkseen VTM kohti avoimia työmarkkinoita.
Ammatillisen koulutuksen tai siihen valmistavan toiminnan, koulutukseen ohjaamisen tms. tarpeessa olevat henkilöt: henkilöt, joilla mahdollisuus siirtyö tehtävästä toiseen samalla työnantajalla, yritysryppäässä tai toiselle työnantajalle (pooli), esim. usean työnantajan yhdessä palkkaamat henkilöt (mikäli yhdellä yrityksellä ei edellytyksiä kokoaikaisen henkilön palkkaamiseen); henkilöt, jotka tarvitsevat räätälöityä määräaikaista tukea oppisopimus-, palkkatuki yms. asioissa.

Toissijainen: Yhteistyökumppanit.

Projektissa kehitetään Pohjanmaan TE-keskuksen alueella TRAPPAN-portaittaisen etenemisen malli, jonka avulla vuosittain n. 70 työtöntä asiakasta siirtyy räätälöidysti oman suunnitelman mukaisesti kohti avoimia työmarkkinoita useimmiten välityömarkkinoiden kautta. Työnteko- ja työnhakuvalmiuksien sekä ammatillisen osaamisen kartoituksen pohjalta laadittava henkilökohtainen suunnitelma mahdollistaa oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen ohjautumisen.

Hankkeen kohderyhmänä on työvoimahallinnon ja perusturvan/sosiaalitoimen asiakkaat, joille tehdään aktivointi- tai muu henkilökohtainen suunnitelma ja joilla on edellytykset siirtyä suoraan tai portaittain välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille, esim, työttömät työnhakijat, vajaatyökykyiset ja maahanmuuttajat, joilla fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai kognitiivisia rajoitteita.

Asiakkaan työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista lisätään ja työkokemusta kartutetaan erilaisilla toimenpidekokonaisuuksilla, jonka osia ovat mm. työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, työhönvalmennus, palkkatuettu työ (sisältäen yksilö- ja työvalmennuksen). Sen lisäksi käytetään hyväksi erilaisia työllistymistä tukevia ohjaavia ja ammatilliseen koulutukseen valmentavia ryhmiä. Nk. TOPPIS-mallin integroimista TRAPPAN-malliin selvitetään ja kokeillaan. Työnetsinnän, rekrytointituen, koulutus-, yritys- ja työvalmennuksen erilaisten yhdistelmien sekä erilaisten yksilövalmennuksen menetelmin henkilö työllistetään pysyväisluonteisesti avoimille työmarkkinoille, joko suoraan tai välityömarkkinoiden kautta.

Projekti osallistuu omalta osaltaan välityömarkkinoiden osioiden (valittavien- ja siirtymätyömarkkinoiden) määrittelyyn, rakenteiden selkeyttämiseen, sisällön ja tuotteiden kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen. Tässä käytetään hyväksi toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden pitkää kokemusta ja asiantuntemusta siitä, miten on realistista käytännössä toimia ko. kohderyhmän kanssa.

Hankkeen avulla tiivistetään alueellisia verkostoja kolmannen sektorin toimijoiden ja yhteiskuntavastuullista työllistämistä tuottavien yritysten välillä, siten että kolmannen sektorin toimijat tarjoavat työmahdollisuuksia työllistettäville (työnetsijöiden avulla) sekä työnantajille ja työntekijöille työhön sijoittumiseen tarvittavaa tukea. Työvalmentajien tukea tarjotaan myös työpaikoille - tuetun työllistämisen ja tuetun oppisopimusmallin soveltamista.

Hanke edistää henkilöiden arjenhallintaa, parantaa yksilölliset tarpeet huomioiden osaamista, työmarkkina- ja taloudellista asemaa sekä elämän laatua osallisuutta lisäämällä sekä syrjäytymistä ehkäisemällä. Osallistujien elämänhallinnan kokonaisvaltainen paranemista arvioidaan VAT / MELBA / ARVI- menetelmillä ja/tai mittareilla.
Toteutusaika: 01.08.2008 - 31.05.2011
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Kokkotyö-säätiö
Johanna Torppa
Yrittäjäntie 2, 67100 Kokkola
050 431 4498
johanna.torppa@kokkotyo.fi

2.3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
Ennakointiohjelma
Pohjois-Suomen suuralueosio

Hankkeella turvataan työvoiman saatavuutta ja riittävyyttä työvoiman tarjonnan niukentuessa ja poistuman kasvaessa nopeasti. Ohjelmaa toteutetaan työmarkkinatiedon hankinnan tehostamiseksi, työvoimapalveluiden osuvuuden parantamiseksi, työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja työvoimakapeikkojen ennakoimiseksi sekä tietopuolisen ja tilastollisen perustan luomiseksi työhallinnon palveluiden kehittämiseksi. Ennakoinnin tulee entistä paremmin palvella työhallinnon päivittäistä päätöksentekoa ja strategian suunnittelua. Ennakoinnin tulisi antaa vastauksia tarpeeseen työvoimapoliittisten toimenpiteiden suuntaamiseksi segmenteittäin, esimerkiksi toimialoittain, klustereittain, ammattialoittain, muuttuvien toimenkuvien mukaan, erikoistumisaloittain jne. Ennakoinnin tulee palvella nimenomaan työvoimakoulutuksen suuntaamista ja motivoituneiden koulutettavien etsimistä ja rekrytointia näihin koulutuksiin.Ohjelman painopisteitä on kaksi:

a) perustiedon mahdollisimman kattava hankinta työnantajilta nykytilanteesta ja tulevista työvoima-, henkilöstökoulutus- ja muista tarpeista TKTT ja KOTTI mallia sekä muuta ja muiden ennakointia tukevaa tietoa (työvoiman kysynnän ja tarjonnan muutokset, toimialojen ja ammattiryhmien ikärakenteet jne.) yhteen sovittaen ja

b) kerätyn tiedon hyödyntäminen osaavana henkilöstöpalveluna työnantajille ja strategisena työvoimaviranomaisen toiminnan suuntaamisena. Ennakoinnissa on eritoten kysymys aikuiskoulutuksen suuntaamisesta keskeisille tarvealueille. Suodatetulla tiedolla on oma muiden muassa asenteisiin vaikuttava arvonsa levitettäessä työmarkkinatietoa työnantajille, työnhakijoille, muille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.

Perustietoa kerätään tilastollisen pohjan laajentamiseksi ja työmarkkinatuntemuksen syventämiseksi sekä työnantajakontaktien kattavuuden lisäämiseksi. Tarkoitus on löytää ne työnantajat, joilla on tarve syvennettyyn palveluun ja palveluohjaukseen. Tiedon keruu yhteen sovitetaan täydentämään työvoimatoimistojen tekemää työnantajahaastattelutyötä. Haastattelujen ja työnantajakäyntien sisältöä painotetaan entistä enemmän tiedon keruusta työpaikalla toteutettavien jatkotoimenpiteiden sopimisen suuntaan eli henkilöstöpalveluiden suunnitteluun.Työnantajapalvelun eli työnantajakäyntien sisällön kehittämisessä keskeisiä toimenpiteitä ovat:

a) verkostokoulutus. Koulutuksen tavoite on koota hajallaan eri organisaatioissa olevaa työnantajien työvoimapoliittisia tarpeita koskevaa tietoa. Verkoston muodostavat työvoimatoimistot, elinkeinoyhtiöt ja muut yrityksille palveluita tuottavat neuvontaorganisaatiot, TE- keskuk-sen yrityspalvelu ja aikuiskouluttajat. Verkostokoulutus toteutetaan CASE- työnä työssä oppimisen periaatteella ja soveltuvin osin ASKO järjestelmää hyödyntäen. Alueellinen yhteistyö voi tarkoittaa myös alueellisten koulutuksen hankinta- ja ennakointitoimikuntien perustamista.

b) asiantuntijakoulutus: Tavoitteena on kouluttaa työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden edustajia toimimaan asiantuntijoina toimiala- tai klusterikohtaisissa raadeissa ja arvioimaan alan palvelutarpeita ja niiden suuntaamista. Asiantuntijaraadit noudattavat toimijaverkostojen aluejakoja ja niitä on enintään kaksi aluetta kohti. Raadit voivat olla aloittaisia, klusterikohtaisia tai muutoin toimialaan sitomattomia.

c) työnantajakoulutus. Työnantajia avustetaan omatoimiseen työvoimavarojen ja tuottavuuden ennakointiin ja palveluiden käyttöön.

Toteutusaika: 01.06.2008 - 31.12.2013
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Pohjanmaan ELY-keskus
Olli Peltola
PL 131 (Hovioikeudenpuistikko 19 A), 65101 Vaasa
050 312 8727
olli.peltola@ely-keskus.fi

KEMMA
Pohjois-Suomen suuralueosio
KEMMA - Kemian maisteriopinnot Kokkolassa

Hallinnoija: Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kemian maisteriopinnoilla edistetään alueen osaamisjärjestelmien kehittämistä ja ne tukevat alan yrityksien innovaatiojärjestelmien kehittymistä. Kemian maisteriopinnot Kokkolassa ovat osa Kokkolan yliopistokeskuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhdessä rakentamaa kemian ja kemian tekniikan korkea-asteen koulutusväylää.

Projektin kohderyhmänä ovat Kokkolan seudulla kemian alalla työskentelevät henkilöt, joilla on ennen koulutukseen hakeutumistaan suoritettuna aiempi kemian alan ammatillinen tutkinto. Projektilla haetaan rahoitusta Kokkolassa toteutettaviin opintoihin, joilla on emoyliopiston (Oulun yliopisto) opintosuunnitelmasta poikkeava koulutussisältö.

Projektin tuloksena valmistuu kemian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä alueen kemian teollisuuden ja yrityksien palvelukseen. Ko. henkilöt suorittavat kemian maisteritutkinnon, jossa he syventyvät soveltavan kemian ja kemian tekniikan opintoihin. Projektin kautta yritykset saavat alueella työskentelemään sitoutunutta, koulutettua henkilökuntaa, ja pystyvät siten vastaamaan työelämän muuttuneisiin tarpeisiin.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2008-31.12.2011 ja kokonaiskustannukset 399.039 euroa.

Toteutusaika: 01.09.2008 - 31.12.2011
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tina Asplund
PL 567, 67101 Kokkola
0400 179 604
Tina.Asplund@chydenius.fi

Opin Ovi Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Suomen suuralueosio

Opin Ovi K-P:lla hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää yhteistyössä alueen aikuiskoulutuksen palveluntuottajien ja TE-toimistojen kanssa aikuiskoulutukseen hakeutumista tukevaa verkostomaista TNO- palvelua ja sen saatavuutta. Laaditaan TNO- palvelun markkinointisuunnitelma (10-14) sekä aikuiskoulutuksen TNO-strategia.

Toimenpiteet:

a) Verkostotyökalujen kehittäminen eri toimijoiden välille asiakashallinnan ja palveluprosessin kehittämiseksi ja toteuttamiseksi (pilotointi),

b) Aikuiskoulutuksen TNO-palvelumallin kehittäminen K-P:lle ja sen pilotointi,

c) Organisaatiokohtaisen (eri oppilaitokset ja TE-toimistot jne.) yhdyshenkilö-, neuvoja- että ohjaustoiminnan (sisäinen tiedottaminen ja asiakkaiden jatko-ohjaus) sekä TNO-toimijoiden verkostoyhteistyömallien kehittäminen ja pilotointi,

d) Yhteisen TNO- markkinointisuunnitelman laatiminen 2010-2014, toteuttamisen ja TNO-toiminnan juurruttamisen käynnistäminen (vuosittainen toteutuksen seuranta ja arviointi, suunnitelman päivitys em.pohjalta sekä ennakointi.

e) Eri organisaatioiden ja TE-toimistojen TNO- toimijoiden perehdyttäminen toistensa koulutus- ja palvelutarjontaan ja niiden erityisvaatimuksiin. Neuvonta-/ohjausmalleista kootaan yhteenveto, jossa nostetaan esille hyvät käytännöt hankkeessa edelleen kehitettäväksi,

f) Osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden organisaatioissa tiedottaminen ja henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen verkostomaiseen toimintamalliin ja kehitettyihin yhteisiin verkko- työkaluihin.

g) Kehitettävään aikuiskoulutuksen TNO -palvelumalliin integroidaan myös kehitettävän työelämäläheisen ohjauksen koulutus neuvojapalvelu sekä henkilökohtaistamisen työkalun testaaminen ja käyttöönotto (=Opin Ovi SME -projekti).

h) Alueen aikuiskoulutuksen yhteisen TNO- strategian laatiminen.

Tulokset:

a) alueellinen aikuiskoulutuksen palveluntuottajien yhteistyöverkosto, jonka asiantuntijuus/tietous eri organisaatioiden aikuiskoulutustoiminnasta ja yhteinen verkostotyöskentely on kehittynyt ja mallintunut projektin myötä,

b) aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelumalli K-P:lle ja sen pilotointi,

c) yhteiset verkkotyökalut; asiakas- ja asiantuntijarekisteri, tietopankki TNO- työn lomakkeista,linkit, tiedotuskanava ajankohtaisista asioista, FAQ, sekä seuranta- ja palautetyökalut, mittarit

d) palveluprosessiin ohjauksen yhtenäinen toimintamalli,

e) oppilaitos/organisaatiokohtainen yhdyshenkilötoiminnan malli ja sen pilotointi ohjaustyössä,

f) yhteinen TNO markkinointisuunnitelma ja sen toteuttamisen/TNO-toiminnan juurruttamisen käynnistäminen ,

g) aikuiskoulutuksen TNO- strategia alueelle,

h) yhteenveto (selvitys) alueen koulutus- sekä neuvonta-ja ohjauspalveluista ja niiden edelleen kehittämisen tarpeestaToteuttajat:

Keski-Pohjanmaan aikuisopisto (koord), Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteuttamisaika:

07/2009-06/2013

Toteuttamisalue:

Keski-Pohjanmaa


Toteutusaika: 01.07.2009 - 31.10.2013
Rahoittaja: Pohjanmaan ely-keskus
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä aikuisopisto
Iiris Niemonen
,

iiris.niemonen@kpedu.fi

Opin Ovi SME
Pohjois-Suomen suuralueosio
Opin Ovi - SME (Small and Medium Enterprises)

Aikuiskoulutuksen työelämälähtöinen neuvonta- ja ohjauspalvelu Keski-PohjanmaallaHallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Projekti on alueen aikuiskoulutuspalveluntuottajien (ammatillinen aikuiskoulutus) yhteishanke.Taustalla on Länsi-Suomen lääninhallituksen AITO-ohjelman toteuttamissuunnitelma ja sitä varten perustettu alueellinen aikuiskouluttajien yhteistyöfoorumi em. ohjelman alueellista toteutumista tukemaan. Hanke toteuttaa alueella ns. OPIN OVI- kokonaisuutta.Projektin aikana kehitetään alueellinen työelämäläheinen tieto-, neuvonta- ja ohjausmalli/-palvelu, jonka avulla tuetaan työssäolevien koulutukseen (lisä-, täydennys-, muuntokoulutus jne.) hakeutumista ja koulutuspalveluiden räätälöintiä henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tieto-, neuvonta- ja ohjausmalli sisältää uuden työelämäläheisen työopopalvelun ja sen pilotoinnin, sekä henkilökohtaistamissuunnitelmatyökalun kehittämisen ja käyttöönoton osana tätä palveluaToimenpiteet:

a)kartoitus työyhteisöjen näkemyksistä, tarvearviointi ja aktivointi osallistumisesta pilotointiin

b) työelämäläheisen aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjausmallin kehittäminen ja pilotointi;

c) työopo-palvelun kehittäminen ja pilotointi sekä

d) henkilökohtaistamissuunnitelman työkalun (räätälöidyt ja tutkintotav. koulutukset) kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto osaksi kehitettävää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua

e) valmennus mallien ja työkalujen käyttöönottoon

f) lnkittäminen osaksi suunniteltavaa aikuiskoulutuksen palvelu-/infopistettä (koordinointihanke)Projekti tukee em. toimintoja kehittämällä myös työn alla olevan aikuiskoulutuspalveluntuottajien ns. yhteistä "aikuiskoulutuk-sen infopistettä" (rahoitusta haetaan em. Etelä-Suomen lääninhallitukselta, haku avautunut 07.04.2008.).Hankeen toteuttajat:

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavat alueen koulutusorganisaatiot:

1. Keski-Pohjanmaan aikuisopisto (koord),

2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/ muut opistot

3. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

4. Yliopistokeskus Chydenius

5. Kaustisen evankelinen kansanopisto Projektin toteutusaika on 1.8.2009-31.12.2011 ja kustannusarvio 556.000 euroa.
Toteutusaika: 01.08.2009 - 31.12.2012
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Marjatta Kuutsa
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 7250 879
marjatta kuutsa@kpakk.fi

The Wonder of Fur
Länsi-Suomen suuralueosio
The Wonder of Fur- hankkeen tavoitteena on jatkaa aikaisempien hankkeiden kautta aloitettua turkisalan kehittämistyötä laajentaen sitä kansainväliseen toimintaan. The Wonder of Fur- hankkeessa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun turkisalan toimipisteestä kehitetään kansainvälisesti tunnettu turkisalan tuotekehityksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä. Keskittymän tavoitteena on turvata turkisalan osaaminen ja sen kehittyminen Suomessa myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana keskittymässä tuotetaan eri tasoisia turkisosaamisen koulutusmoduuleja, joilla pystytään vastaamaan turkisalalla olevaan koulutustarpeeseen. Tämän lisäksi keskittymä tarjoaa alalIa jo toimiville yrityksille erilaisia palveluja yrityksille ajankohtaisista teemoista, kuten esimerkiksi tuotekehitys, markkinointi tai liiketoimintaosaaminen.

Kansainvälisen osaamiskeskittymän tavoitteena on myös mahdollistaa suomalaisille turkisalan mikroyrityksille kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen luominen. Kansainvälistymiskehitystä edistämään tarvitaan yhä tiiviimpää elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Pienillä yrityksillä ei yleensä ole mahdollisuutta, aikaa ja rahaa kansainvälistyä. Hanke mahdollistaa alan toimijoiden verkostoitumista ja sitä kautta asiantuntijuuden levittämistä mikroyrityksiin. Kansainvälisiä yhteyksiä ja uusia innovaatioita luodaan muun muassa kansainvälisten luennoitsijoiden vetämien moduulien ja työpajojen puitteissa.

Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisesti tunnettu turkisalan osaamiskeskittymä, joka tarjoaa alalle sekä uudenlaisia koulutuspalveluja että toteuttaa erilaisia tuotekehityshankkeita. Osaamiskeskittymä mahdollistaa alan yrityksille myös osallistumisen kansainvälisiin verkostoihin ja sitä myötä kansainvälistää heidän toimintaansa.

Koulutusten lisäksi osaamiskeskittymä järjestää alueella turkisalan seminaareja, jotka koskettavat koko toimialaa. Seminaarien tavoitteena on lisätä turkisalan tietämystä alkutuotannosta jatkojalostukseen. Seminaarien tavoitteena on myös markkinoida suomalaisia turkiksia ja niihin soveltuvia tekniikoita. 

Projektia toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella.
Toteutusaika: 12.05.2008 - 30.04.2011
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: K-P:n amk CENTRIA Tutkimus ja Kehitys
Piia Blomström
Isokatu 7 B, 68600 Pietarsaari
050 3368 746
pia.blomstrom@cou.fi

Tutkimalla oppii, TUKEMIA
Pohjois-Suomen suuralueosio
TUKEMIA-projektin tavoitteena on lisätä kaililla tasoilla (varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle saakka) opetustyötä tukevien työelämäosaamista ja tuottaa uutta opetusmateriaalia kehittämällä alueen teollisuudesta nousevia ja eri koulutustasoihin soveltuviea sekä Uusituva metsäteollisuus- ja nanoteknologian -klusteriohjelmien tarpeista lähteviä kemian kurssisisältöjä.

Opettajat tutustutetaan ja perehdytetään POPBL-menetelmään, jossa avainsanoina ovat projektipainotteisuus ja ongelmakeskeisyys sekä tutkivan oppismisen periaate. Lisäksi hankkeen puitteissa toteutetaan luonnontieteiden, erityisesti kemianalan, opettajein lykyitä työelämäjaksoja ja tehdään mahdolliseksi yksittäisten oppilaiden mukaan tulo tutkijan työn seuraamiseen ja omien pienimuotoisten tutkimusprojektien tukeminen.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat opettajat ja välillisinä kohderyhmänä oppilaat.

hankkeessa kartoitetaan työelämälähtöisten lyhytkurssien sisältötarpeet, suunnitellaan työelämälähtöisten lyhytkurssien sisältöjä, pilotoidaan lyhytkursseja oppilasryhmille yhteistyössä opettajein kanssa ja toteutetaan työelämään tutustumisen jaksoja niin opettajille kuin myös oppilaille, sekä raportoidaan saaduista tuloksista.

Tietoa kerätään ennen lyhytkurssien toteutusta ja niiden yhteydessä oppilastymien opettajilta heidän täydennyskoulutustarpeistaan, käyttämistään opetusmenetelmistä ja koulujen varustelutasosta sekä opetussisältöjen jatkokehittämistarpeista.

Hankkeen tuloksena syntyy eritasoisia työelämälähtöisiä POPBL-projektiaihioita ja oppisisältöjä, jotka antavat tietoa tulevaisuuden osaamisen tarkpeista uusiutuvassa metsäteollisuudessa, nanoteknologiassa ja kemianteollisuudessa. Lyhytkurssien pilotoinnilla tuotetaan tietoa sisältöjen toimivuudesta ja jatkokehittämistarpeista sekä opettajien täydennyskoulutustarpeista.

Hankkeen päätoteuttaja olisi Keski-Pohjanmaan amk (mukana yliopistokeskus Chydenius) ja osatoteuttajana Teknologiakeskus KETEK Oy.
Toteutusaika: 01.01.2010 - 31.03.2013
Rahoittaja: Länsi-Suomen lääninhallitus sivistysosasto
Hallinnoija: K-P:n ammattikorkeakoulu
Maija Rukajärvi-Saarela
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
044 7250 329
maija.rukajarvi-saarela@cou.fi

2.4 Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa
Bothnia Work Maahanmuuttajien rekrytointiohjelma
Valtakunnallinen osio

Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua?

Työmarkkinoiden muutoksessa on enenevästi ilmennyt vaikeuksia työvoiman saatavuudessa ja suoranaista työvoimapulaa. Tähän ongelmaan haetaan vastausta työvoiman vapaasta liikkuvuudesta EU:n alueella eli työperäisestä maahanmuutosta. Projekti ei ole ratkaisu työllistämisongelmiin mutta sillä voidaan mallintaa palvelumallia ja arvioida ainakin työviranomaisen tarvetta olla aktiivisena mukana työvoiman hankinnassa EU:n alueelta lähinnä sen uusista jäsenmaista. Mielenkiinto kohdistuu etenkin pienten työpaikkojen tukemiseen, työpaikkojen jotka eivät välttämättä pysty kilpailemaan suurempien työnantajien kanssa omilla kotoisilla työmarkkinoilla saatikka sitten ulkomaisesta työvoimasta kilpailtaessa. Oletettavaa myös on että pienten yritysten tuki-intensiteetti on keskimäärää suurempi. Kaikessa on kuitenkin lähdettävä siitä että työnantaja ja sen koko työyhteisö on sitoutunut prosessiin ja haluaa oppia itse auttamaan itseään työvoiman rekrytoinnissa. Työperäistä maahanmuuttoa aktivoitaessa tulee kuitenkin muistaa että se ei saa olla yksiselitteinen vaihtoehto rekrytoinnille vaan että vaihtoehtona on aina rekrytointitilanteessa pidettävä ensisijaisesti kotimaisen työvoiman työllistämistä monin työelämälähtöisin tukitoimin.Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät?

Työperäistä maahanmuuttoa edistävät kumppanuudet ja lähtömaiden työntekijät Rekrytointikoulutukseen osallistuvat ovat työsuhteessa ja heille on laadittu henkilökohtainen kehittämisohjelma.Ohjelman valtakunnallisesta osiosta aktivoidaan työnantajia omaehtoiseen ja tarvelähtöiseen työvoiman hankintaan ja tuetaan rekrytointia räätälöidyllä työvoimakoulutuksella ja työpaikalla tapahtuvalla työnohjauksella sekä kotouttavilla toimenpiteillä. Koulutuspalvelu voi toteutua myös vaihtovalmennuksen periaatteella. Työssä olevina maahanmuuttajia voidaan ohjata myös omaehtoiseen koulutukseen.Työperäisen maahanmuuton tukipalvelu. Työperäisen maahanmuuton tulee olla onnistuakseen kysyntälähtöistä eli työnantajien ja projektin aktiivista toimintaa lähtömaassa sen viranomaisen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vain näin voidaan olla takaamassa työvoiman rekrytoinnin uskottavuutta ja työllistymisen pitkäjänteisyyttä suomalaisten työmarkkinapelisääntöjen puitteissa. Työvoiman rekrytointi on investointi osaamiseen. Sen onnistumiseksi tulee luoda työnantajia tukevia palveluprosesseja lähtömaan valintatilanteesta työvoiman ja mahdollisesti muuttajan koko perheen kotouttamiseen ja ammatilliseen tukeen asti työpaikalla. Palveluprosessi voi sisältää lähtömaassa vähimmillään osaamis- ja ammattitaitokartoituksen, motiivikartoituksen sekä sosioekonomisen arvioinnin tekemisen yhdessä potentiaalisen työnantajan kanssa ja laajimmillaan koulutustarpeen arvioinnin henkilökohtaisen kehittämisohjelman suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi ammatillisena sekä muuna koulutuksena työvaltaisin, työelämäläheisin koulutusmenetelmin. Koulutus on yhteishankintaa. Koulutus voi olla myös koko rekrytoivaa työyhteisöä koskevaa vaihtovalmennusta/ sisääntulovalmennusta. Vaihtovalmennukseen voi kulua myös koulutusta työhön opastamisesta ja työpaikkaohjaajien valmennusta ottamaan vastaan monikulttuurisuuden mukanaan tuomat haasteet työpaikalla.Toiminnassa hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia ja osaamista. Ohjelmassa tulisi toteuttaa niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan työvoiman osaamisen nostaminen sille tasolle, mitä työyhteisön kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää. Työperäinen maahanmuutto on jo tosiasia ja volyymi kasvaa jatkuvasti. Ensi huuman jälkeen on ilmeistä että työnantajalähtöinen palvelutarve kasvaa työvoiman ja heidän perheittensä integroimiseksi pohjalaisille työmarkkinoille ja yhteisöihin. Työperäisen maahanmuuton edistäminen on mittava yhteistyöhaaste useille eri viranomaisille ja niiden yhteistyölle.

Toteutusaika: 01.04.2008 - 30.06.2014
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus työvoimaosasto
Hallinnoija: Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto
Riitta Lehtisalo
Wolffintie 35 B, 65100 Vaasa
029 505 6103
riitta.lehtisalo@te-toimisto.fi

GATEWAY
Valtakunnallinen osio
GATEWAY - Työperusteisen maahanmuuton edistäminen.

Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys
Hankkeella haetaan ratkaisua valtakunnallisen osaamisverkoston rakentamisella työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi työperusteisen maahanmuuton avulla. Erityisesti työvoimavaltaisella hoiva-alalla työvoiman saatavuusongelmat ovat merkittävät koko valtakunnassa. Tietyt toimialat tai maakunnalliset alueet eivät ole riittävän houkuttelevia, jonka lisäksi pienentyvät ikäluokat ja suurten ikäluokkien eläköityminen kiihdyttävät ammattiosaajien pulaa. Kilpailu osaavista ja sitoutuneista työntekijöistä kiihtyy.
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto on toteuttanut Kiina Gateway -hanketta vuonna 2008, jonka avulla alueen metalli- ja siivousalan yritykset palkkasivat itselleen ammattiosaajia Kiinasta. Tässä hankkeessa hyödynnetään aikaisempia kokemuksia ja mallinnetaan palvelua valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet
Hankkeen kautta kehitetään toimintatapa, jolla edistetään työperusteista maahanmuuttoa sekä yritysten, yhteisöjen ja työntekijöiden sopeutumista monikulttuurisuuteen. Tavoitteena on, että työvoimapulasta kärsivät yritykset saavat osaavia työntekijöitä, joiden koulutus ja kotouttaminen hoidetaan pitkäjänteisesti.

Hankkeen toimenpiteet:
- yritysten ja työyhteisöjen osaamisvajeen arviointi
- hankkeen evaluointi ja auditointi ja muiden EU-maiden partnereiden parhaiden käytäntöjen vertailu
- työperusteisesti Suomeen tulevan henkilön koulutus- ja kotoutumisprosessin mallintaminen
- työperusteisten maahanmuuttajien rekrytointi Bulgariassa ja Romaniassa (tarvittaessa Unkarissa ja Sloveniassa)
- maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen
- suomen kielen, kulttuurin ja työelämävalmiuksien kouluttaminen maahanmuuttajille lähtömaassa ja Suomessa
- maahanmuuttajien suomessa tapahtuvan ammatillisen jatkokoulutuksen suunnittelu (koulutus projektin ulkopuolisella rahoituksella)
- riittävien tukitoimien varmistaminen kohderyhmille
- yritysten johdon ja työntekijöiden valmentaminen työperusteisten maahanmuuttajien kohtaamiseen
- mentorointijärjestelmän rakentaminen maahanmuuttajia vastaanottaville työpaikoille 

Hankkeen toteutusalue ja kohderyhmä 
Hankkeen toiminnan maantieteellinen kohdealue
Valtakunnallinen projekti, jota toteutetaan Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla (Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat)

Kohderyhmänä ovat 1) Suomessa hankkeen toteuttajien toiminta-alueen yritykset ja yhteisöt, jotka käyttävät ja tarvitsevat metalli-, auto- ja kuljetus- tai hoiva-alan työntekijöitä, tai muuttuneen työmarkkinatilanteen mukaiset osaamiskapeikkoalojen yritykset ja yhteisöt sekä 2) Työntekijät: romanialaiset ja bulgarialaiset (tarvittaessa unkarilaiset ja slovenialaiset) ammattiosaajat, jotka haluavat työskennellä omassa ammatissaan Suomessa metalli-, auto- ja kuljetus- tai hoiva-alalla tai muuttuneen työmarkkinatilanteen mukaisella osaamiskapeikkoalalla (muutokset ohjausryhmän esityksestä). Henkilöillä tulee olla osaamista ko. alalta. Koska hankkeen osaamisverkosto (toteuttajaorganisaatiot) tarjoaa työllistymisen jälkeen pitkäkestoista omaehtoista koulutusta esim. oppisopimuksella, kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka jäävät pysyvästi tai vähintään kolmeksi (3) vuodeksi Suomeen töihin ja asumaan. Mahdollisuuksien mukaan valitaan myös pariskuntai, joissa esim. toinen työskentelee hoiva-alalla ja toinen auto- ja kuljetus- tai metallialalla. Tällä pyritän lisäämään tulijoiden suomeen juurtumisen mahdollisuutta.

Välilliset kohderyhmät ja muut tahot, joihin projektin toiminta kohdistuu: 1) koulutusorganisaatiot, joiden opettajat ja opiskelijat saavat osaamista, työkaluja ja välineitä monikulttuurisen työyhteisön kehittämiseen, lisäksi ennakoiva toiminta ja vuoropuhelu työelämän edustajien kanssa lisääntyy ja aktivoituu, 2) kunnat ja kaupungit: kokemukset ja hyvät käytännöt ovat siirrettävissä kuntien kotouttamistoimenpiteisiin, 3) muut viranomaistahot, joiden kanssa poikkihallinnollinen yhteistyö ja toiminta monien sidosryhmien kanssa tehostuu. Samalla määrittyy työnjako eri toimijoiden välillä ja mahdollinen lisäpalveluiden tarve (esim. asuminen, liikkuminen, luvat, terveydenhoito). Tällä toiminnalla pyritään välttämään päällekkäisyyksiä ja hyödyntämään eri toimijoiden osaaminen, 4) muista maista saapuvat ammattiosaajat, joiden käytettävissä hankkeen aikana kehitettävä järjestelmä ja verkoston koulutusorganisaatioiden palvelut ovat hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen sekä 5) jo maassa olevat maahanmuuttajat, joiden työllistämiseen liittyvien valmiuksien lisääntyminen yrityksissä syntyy hankkeen aikana saaduista positiivisista kokemuksista. 

Hankeen toteuttaja:
Hanke toteutetaan neljän (4) aikuiskoulutusorganisaation muodostaman verkoston toimesta. Projektin kokonaiskoordinaattori on Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä/Innofocus ja osatoteuttajina Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulu-tussäätiö/Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Adulta Oy ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan aikuisopisto.

Hankkeen toteuttajana Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Pohjanmaan aikuisopisto. Aikuisopisto tekee yhteistyötä tiiviisti alueen muiden toimijoiden kanssa ml. kaikki alueen koulutus- ja kehittäjäorganisaatiot, keskeiset järjestöt ja niiden paikallisjärjestöt ja maakunnalliset kehittämisorganisaatiot sekä valtion hallinnon yksiköt ja organisaatiot. 

http://www.kpakk.fi   projektit
Toteutusaika: 01.10.2008 - 31.03.2011
Rahoittaja: Uudenmaan TE-keskus
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Kaisa-Leena Ahlroth
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
044 725 0885
kaisa-leena.ahlroth@kpakk.fi

3 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
3.1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen
InnoNauta koulutus
MTT Ruukki on yhdessä hankekumppaneidensa kanssa suunnitellut ja hakenut rahoitusta InnoNauta hankkeille.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maidontuotanto- ja kasvinviljelytilat. Toisena kohderyhmänä ovat lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät neuvojat ja rakennussuunnittelijat eri organisaatioissa

Hankkeen tavoitteina ovat:
Tuotantokustannusten alentaminen 20 % naudanlihantuotannossa
Suomalaisen naudanlihantuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen kansainvälisillä markkinoilla
Tuotannon kannattavuuden parantaminen

Edellytykset tuotannon kasvulle ja tuottajien motivaation säilymiselle
Laadukkaan kotimaisen liharaaka-aineen saatavuuden turvaaminen jalostavalle teollisuudelle 

InnoNauta Tiedotus 1.3.2008-31.12.2010

Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Hankkeen sisältö:
Luodaan naudanlihantuotannosta tietopankki
Tehdään 8 kirjallisuusselvitystä
Järjestetään alueellisia tiedotusseminaareja uusista tutkimus- ja kehittämistuloksista.
InnoNauta Tiedotus - hankesuunnitelma


InnoNauta Koulutus 1.9.2008-30.8.2011

Hankealueena ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan TE-keskusten alueet
Hankkeen sisältö:
Järjestetään koulutusta tuottajille
Tarjolla on useita erilaisia koulutuspaketteja, painottuen naudanlihantuotantoon ja emolehmätuotantoon
Järjestetään 3 opintomatkaa ulkomaille
Järjestetään koulutusta kouluttajille ja neuvojille
InnoNauta Koulutus - hankesuunnitelma


InnoNauta Kehitys 1.6.2009-31.5.2012

Hankealueena 4-6 maakuntaa (käsittely kesken)
Hankkeen sisältö:
Hankkeessa on 9 eri kehittämisaluetta naudanlihantuotannosta.
Toteuttamiseen sisältyy koetoimintaa, tilakohtaisen tiedon keräämistä ja selvityksiä pilottitilojen avulla.
Tuloksena saadaan uusia ohjeistuksia ja toimintamalleja. 

http://www.mtt.fi/ruukki

Toteutusaika: 01.09.2008 - 31.08.2011
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Hallinnoija: MTT Siikajoki
Maarit Kärki
Tutkimusasemantie 14, 92400 Ruukki
0400 740 703
maarit.karki@mtt.fi

Kehittyvä ja Kestävä metsäenergia
Hanke on Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa tehdään kehittämistä, tiedotusta ja tutkimusta, joiden tavoitteena on edistää laaja-alaisesti bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Hankkeessa selvitetään myös metsäenergian varat, tuotanto ja käyttö sekä tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia.Käytännön toiminnaksi on suunniteltu tiedotusta mm. työnäytösten, yritysvierailuiden ja messujen muodossa.Kehittyvä metsäenergia ajalla 1.11.2008-31.12.2010 ja Kestävä metsäenergia ajalla 1.1.2011-31.12.2014.
Toteutusaika: 01.11.2008 - 31.12.2014
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskus maaseutuosasto
Hallinnoija: Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus
Tatu Viitasaari, bioenergianeuvoja
Korpintie 8, 67100 Kokkola
050 3140 472
tatu.viitasaari@metsakeskus.fi
http://www.puulakeus.net/133.html
Metsänomistajien SPV-hanke
Taustaa:
- Metsänomistajien keski-ikä on 57 vuotta
- Suurin metsänomistajaryhmä ovat eläkeläiset
- Kuolinpesiä viidennes koko metsänomistajakunnasta
- Ikääntyminen passivoi metsätalouden toimia
- Kuolinpesien päätöksenteko monesti hankalaa ja haittaa merkittävästi metsätalouden harjoittamista
- Yrittäjämäinen ote puuttuu

Hankkeella vaikutetaan seuraaviin asioihin:
- Autetaan metsänomistajia metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa, niihin liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa
- Avustetaan kuolinpesiä yhteisomistuksen järjestelyssä siten, että päätöksenteko helpottuu ja metsätalous aktivoituu
- Parannetaan metsätalousyrittämisen toimintaedellytyksiä
- Selvitetään yhteismetsään liittymis-/perustamismahdollisuuksia
- Lisätään hakkuumääriä ja aktivoidaan metsänhoitotöitä
- Parannetaan alueen työllisyyttä
- Vahvistetaan maaseudun elinkelpoisuutta

Hankkeen keinot:
- Erityisasiantuntemuksen hankinta neuvontaan ja koulutukseen
- Olemassaolevan tiedon välittäminen ja jakaminen
- Metsänomistajien neuvonta- ja konsultointi tiedonsiirtona
o olemassa olevan tiedon välitystä
o toimintamallien esittelyä
o henkilökohtainen neuvonta, netti, puhelin
o ryhmäneuvonta, myös pienryhmät
o koulutustilaisuudet
o kampanjat (kirje, netti, lehti ym)
- Tiedottaminen, metsänomistajatilaisuudet ja tapaamiset
- Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa

http://www.mhy.fi/keskipohja/SPV
Toteutusaika: 01.07.2008 - 31.12.2012
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus maaseutuosasto
Hallinnoija: Mhy Keskipohja ry
Timo Heikkilä
Lampintie 2, 69300 Toholampi
0400 167 825
timo.heikkila@keskipohja.mhy.fi

Rehuvilja Koulutus -hanke
Ylivieskan seutukuntayhdistys on hallinnoinut Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahoitteista hanketta, REHUK (rehuviljan kehittäminen), jonka tavoitteena on suunnitella suurempia hankekokonaisuus maaseuturahastoon (EMR). Vaikka viljan hinta on ollut nousussa, silti viljanviljelyn kannattavuuden tuottajakohtaista parantamista tarvitaan jatkuvasti. Kannattavuutta voidaan parantaa muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia vähentämällä. Muuttuvien kustannusten vähentämisessä etusijalla on harjoitetun viljelytekniikan parantaminen. Kiinteiden kustannusten vähentäminen edellyttää enemmän tuotannon strategista suunnittelua ja uusien toimintamallien omaksumista. Viljanviljelyn kehittämisen suurin haaste on tuotantomotivaation säilyttäminen tilanteessa, jossa pitkällä aikavälillä viljan myyntituotot ovat tuotantotukea pienempi tuloerä. Jotta motivaatio heräisi, tulee viljanviljelyn profiloida nykyistä selvemmin omaksi tuotantosuunnaksi, jossa osaaminen tulee palkituksi.

Rehyviljanviljelyn kehittämishankkeen keskeinen sisältö tulee olemaan viljantuottajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Varsinaisen kehittämishankkeen hallinnoija ja toteuttaja MTT/Ruukki toimii yhdessä ProAgrian kanssa. Kehitettävät osaamisalat ovat käytännön viljanviljelyn osaamisen ohella erityisesti yrityksen liikkeenjohto ja uudet toimintamallit. Kehittämishankkeen tavoitteena on, että rehuviljantuotanto olisi tuottajilleen taloudellisesti aiempaa kannattavampaa ja alueen rehuviljasato olisi maakunnan omista lähtökohdista parhaalla mahdollisella tavoin jalostettavissa. Rehuviljan viljelyn kehittämistarve on ilmeinen, koska tuottajakunta on osaamistasoltaan tuottajakunnasta todennäköisesti heterogeenisin. Myös Ylivieskassa käyttöön otettava uusi Rehuraision tehdasyksikkö puoltaa rehuviljelyn kehittämistä. Tämä hanke lähtee siitä, että mikään ostaja ei ole etulyöntiasemassa, vaan rehuviljelyn kannattavuutta ja tuottavuutta kehitetään viljan ostajasta riippumatta.

http://www.mtt.fi/ruukki
Toteutusaika: 01.08.2008 - 31.07.2012
Rahoittaja: P-P:n TE-keskus maaseutuosasto
Hallinnoija: MTT Siikajoki
Essi Saarinen
Tutkimusasemantie 15, 92400 Ruukki
050 406 1722
essi.saarinen@mtt.fi

Tietoseppä
Tietoseppä - ajankohtaistietoa maatalousyrittäjille Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousalan menestymisedellytyksiä lisäämällä yrittäjien osaamista, tiukentuvien vaatimusten hallintaa maatilalla ja omaehtoista ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä. Tavoitteena on, että hankealueen maatilat saavat tietoa ja tukea muutoksen hallintaan, tietoa ajankohtaisista asioista ja kehittämismahdollisuuksista.

Hankkeen keskeisenä kohderyhmä ovat Kaustisen, Kokkolan ja Ylivieskan seutukuntien sekä Reisjärven kunnan maatalousyrittäjät.

Hanke järjestää teemapäiviä ja tiedotustilaisuuksia hankkeen sisältöön kuuluvista aihepiireistä (mm. maatilojen rakennekehitys ja perusparannukset, tilusjärjestelyjen mahdollisuudet, sukupolvenvaihdoksiin ja tilan hallintaan liittyvät asiat, riskien hallinta, työnantajana toimiminen, urakoinnin ja erilaisten työpalvelujen hyödyntämiseen liittyvät asiat; ympäristön hoitoon ja kestävään kehityksen edistämiseen liittyvät asiat, tiukentuvien tukiehtojen hallinta). Hanke tiedottaa ajankohtaisista asioista eri medioiden välityksellä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, kokouksissa ja messuilla. http://projektit.kpedu.fi
Toteutusaika: 05.03.2008 - 28.02.2013
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus maaseutuosasto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Tiina Paavola
PL 12, Ollikkalankatu 3, 69101 Kannus
040 808 5041, (06) 8748 243
tiina.paavola@kpedu.fi

VENE Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

1. Lypsykarjan eläinaineksen kehittäminen

Tavoitteet:

- tehostaa maidontuotantoa lisäävien tilojen eläinaineksen lisäämistä

- parantaa jalostusarvoja ja eläinten soveltuvuutta kunkin tilan tuotanto-olosuhteisiin

- kehittää hiehologistiikkaa ja hiehonkasvatusta yritysmuotona

- edistää alkionsiirtoa

- edistää sukupuolilajiteltujen alkioiden käyttöä

- edistää sukupuolilajitellun sperman käyttöä

- edistää yhteistyötä yrittäjien ja sidosryhmien välilläToimenpiteet:

- rekrytointipäivät

- teemapäivät

- yhteistyöverkostojen kokoaminen

o hiehonkasvatuksen ulkoistajien ja hiehonkasvattajien muodostamat verkostot

- tuotantosopimuksien laadinta

- uusien toimintamallien kehittäminen hiehonkasvatukseen erikoistuville yrityksille

- pienryhmien kokoontumisia, koulutusta ja neuvontaa erityistarpeiden mukaan

- yrityskohtaisten toimenpiteiden suunnittelu (esim. eläinmäärän lisäys)

o alkionsiirtoverkostot

- pitkän tähtäyksen erityisjalostustavoitteet

- pienryhmien kokoontumisia, koulutusta ja neuvontaa erityistarpeiden mukaan

- alkiohuuhtelut

- tuoreiden ja pakastettujen alkioiden siirrot

- alkioiden logistiikan ja markkinoinnin tehostaminen

o neuvojat, eläinlääkärit ja seminologit

- kokoontumisia ja koulutustilaisuuksia erityistarpeiden mukaan

- sukupuolilajiteltujen alkioiden käyttö

- sukupuolilajiteltujen siemenannoksien käyttö2. Rakennuttamisverkostot

Tavoitteet:

- valmentaa rakennushanketta harkitsevia viljelijöitä rakennushankkeeseen

- vertailla erilaisia toteutusvaihtoehtoja ennen varsinaisen suunnitteluprosessin käynnistämistä

- seuloa pois hankkeet, joihin ei ole riittäviä resursseja

- parantaa suunnitteluvaiheen onnistumista

- edistää rakentamisprojektien hallintaa

- parantaa käyttöön otettavan tuotantorakennuksen teknistä ja toiminnallista laatua

- kehittää yhteistyötä rakentajien välillä

- tukea yhteistyöverkostoa tuotantorakennuksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden kesken

- edistää yhteistyötä rakentajien ja asiantuntijoiden keskenToimenpiteet:

- teemapäivät

- rakentajakoulutus

- yhteistyöverkostojen kokoaminen

o rakentajaverkostot3. Karkearehun tuotannon ja käytön edistäminen

Tavoitteet:

- parantaa kotoisen karkearehun laatua

- tehostaa karkearehun tuotantoa

- tehostaa karkearehun käyttöä

- kannustaa yhteistoiminnallisuuteenToimenpiteet:

- karkearehun laatu- ja tuotantokustannusseuranta

- yhteistyöverkot karkearehun tuotannossa

o tilojen väliset yhteistoimintaverkostot

o karkearehu-urakoitsijoiden ja heidän asiakkaidensa väliset yhteistyöverkostot

o urakoitsijoiden väliset verkostot

- tilojen tehostettu seuranta ja tukeminen

- teemapäivät

- työnäytökset / pilotoinnit
Toteutusaika: 01.06.2009 - 30.09.2013
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Maaseutu ja energia
Hallinnoija: Oulun seudun amk Luonnonvara-alan yksikkö
K-P:n maaseutuopisto Timo Keskinen
PL 21, 69101 Kannus
044 7250 688
timo.keskinen@kpedu.fi
http://www.kpedu.fi/vene
3.2 Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
HYMY-kylienkehittämishanke
HYMY-hankkeen pääteemat ovat:
1. Kyläyhteisön kehittäminen hakemalla uusia toimintamalleja alueiden välisen yhteistyön kautta.
2. Annetaan hankeneuvontaa ja tietoa rahoituksesta.
3. Panostetaan kylien sisäiseen ja ulkoiseen markkinointiin tulomuuton kasvattamiseksi ja oman elinympäristön arvostamisen nostamiseksi.
4. Tuotetaan uusia kulttuuri-ja vapaa-ajan tapahtumia maakuntaan
Toteutusaika: 01.02.2008 - 31.12.2011
Rahoittaja: Pohjanmaan TE-keskus maaseutuosasto
Hallinnoija: Pirityiset ry
Kai-Erik Känsälä
PL 40, 69601 Kaustinen
0400 340 721
kaj-erik.kansala@pirityiset.fi

Peuran Polun - Metsäpeuranmaan alueen yhteismarkkinointi
Hankkeen yleistavoitteena on rakentaa Metsäpeuranmaan alueen matkailupalvelujen yrityslähtöinen yhteismarkkinointi ja matkailualueen tunnettavuuden lisääminen eri keinoin sekä alueen matkailun toimintaympäristön kehittäminen. Kaikki myöhemmin eriteltävät toimenpiteet tähtäävät tähän yleistavoitteeseen. Hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on luoda pohja matkailutuotteiden saattamiseen myös kansainvälisille markkinoille. 

Hankkeen toimialuetta ovat seuraavat seutukunnat: Nivala-Haapajarvi, Ylivieska, Kaustinen ja Saarijärvi-Viitasaari.

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet osakokonaisuuksittain eriteltynä ovat:
a) Yhteismarkkinointisuunnitelman laatiminen hankeajalle ja vuosille 2011 ja 2012
b) Metsäpeuranmaan matkailualueen linkittäminen muiden läheisten matkailualueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön
c) Yhteismarkkinointi-ilmeen mukaisen markkinointimateriaalituotannon käynnistäminen alueella
d) Majoitusyritysten tai yksityisten mökkien omistajien aktivoiminen sähköisen markkinoinnin ja varaustoimintojen piiriin
e) Matkanjärjestäjien, tärkeiden sidosryhmien ja tiedotusvälineiden vierailukäynnit alueelle (fam-trip)
f) Ryhmämatkatuotteiden tuotteistaminen
g) Alueen matkailuun kiinteästi liittyvien matkailutapahtumien linkittäminen matkailuyritysten yhteistyöhön
h) Messutapahtumiin osallistumineni) Yrityskohtaisten / yritysryhmäkohtaisten kehittämishankkeiden valmistelussa avustaminen
j) Matkailupoolin toiminnan käynnistämistyö ja toimintaedellytysten vahvistaminen

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen matkailu- ja matkailupalveluita tukevat yritykset, kunnat, yksityiset mökin omistajat, aluetta ympäröivät matkailukeskittymät, matkanjärjestäjät ja muut sidosryhmät sekä itse matkailijat.
Toteutusaika: 01.06.2008 - 31.05.2011
Rahoittaja: P-P:n TE-keskus maaseutuosasto
Hallinnoija: K-P:n amk CENTRIA Tutkimus ja Kehitys
Kristiina Malinen
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska
044 4492 716 tai (08) 4492 716
kristiina.malinen@centria.fi

3.3 Leader
Tulomuuttopalvelut
Tulomuuttopalvelun –projektin avulla Kaustisen seutukunta lähtee kilpailemaan sekä uusista asukkaista että työvoimasta uudella, innovatiivisella tavalla.
Tulomuuttopalvelu –projektin tarkoituksena on yhtenäistää Kaustisen seutukunnan tulomuuttoon tarkoitettuja toimintoja, huomioiden jokaisen kunnan erityistarpeet.
Tulomuuttopalvelu tulee olemaan kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, jossa uusi kuntalainen nähdään kunnan uutena asiakkaana. Tämä uusi asiakas on saatava sitoutumaan kuntaan ja viihtymään sen asukkaana. Tulomuuttopalvelusta tehdään jatkumo, joka toimii palvelukokonaisuutena myös asiakkaan muuton jälkeen. Tulomuuttopalvelu hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa palveluista, mutta myös luo uusia innovatiivisia ratkaisuja tulomuuttopalvelun toteutukseen.
Tulomuuttopalvelu jaetaan kahteen osaan sähköiseen ja henkilökohtaiseen tulomuuttopalveluun. Sähköinen tulomuuttopalvelu perustuu internetin hyödyntämiseen. Henkilökohtaiseen tulomuuttopalveluun tarvitaan aina tekijä. Päävastuun tulomuuttopalvelun toiminnasta ja tietojen päivittämisestä on tulomuuttopalvelu -hankkeeseen palkattavalla henkilöllä, joka tehtävä on keskittyä tulomuuttopalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen täysipäiväisesti.
Tulomuuttopalvelun päätavoite on tulomuuttopalvelun suunnittelu ja kehittäminen sekä markkinointi potentiaaliselle kohderyhmälle.
Tuloksena on Kaustisen seutukunnan muuttoliikkeen positiivinen kehitys sekä laadukkaan tulomuuttopalvelumallin rakentaminen.

Tulomuuttopalvelu -projektin projektipäällikölle on varattu palkkauskulut 6 kk:lle ja nettisivujen tekoon 3 kk:lle.

Toteutusaika: 01.02.2009 - 30.06.2011
Rahoittaja: Pirityiset ry.
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Minna Kauppinen
Lampintie 5, 69300 Toholampi
06-8887250, 040 580 1701
minna.kauppinen@kase.fi

4 Muu rahoitus
4.1 Kansallinen - Alueellinen maaseutuosio
AMO - Kaustisen seutukunnan maaseutuosio
Seutukunta hakee ohjelmasta resurssia elinkeinopoliittisten toimintojen koordinointiin. AMO –ohjelma sovitetaan kehittämistyön kenttään siten että ohjelman toteuttamisella on merkittävä rooli kehittämistyön koordinoinnissa. Kehittämistyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä yritysten kehittämiseen liittyviä toimia ja palveluita, joita eri koulutus- ja kehittäjäorganisaatiot tarjoavat. AMO –ohjelma asettuu em. kehittämistyötä koordinoivaan rooliin seutukunnan alueella.
Seudullinen yrityspalvelupiste tekee Kaustisen seutukunnan alueella elinkeinojen kehittämisen perustyön. Se toimii käytännön läheisesti yritysten pariin jalkautuen. Yrityspalvelupisteen toiminnan yhteyteen tarvitaan koordinaattoria, joka kytkee yhteen yritysneuvojien tiedot yritysten kehittämistarpeista sekä kehittämisen asiantuntijaorganisaatioiden toiminnan suunnittelun ja toteutuksen. Työkenttä on seutukunnan alueella toteuttavien projektien sisältöjen valmistelu ja rahoitusten haku, hankkeiden kuntarahoituspäätösten valmistelu ja projektien käynnistyttyä niiden ohjaukseen liittyvät tehtävät. Koordinaatiotehtävä kohdistuu kehittäjäorganisaatioihin mutta koordinaattori työskentelee keskeisesti myös suoraan yritysten kehityshankkeiden parissa yritysten tarpeiden mukaan. Työtehtäviin voi kuulua myös jonkin verran yritysten perusneuvontaa.

Toiminnan tavoitteet vuonna 2008

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on suuria maakunnallisia toimijoita kuten esimerkiksi Yliopistokeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän aikuisopisto, Ammattikorkeakoulu ja Ketek, joka keskittyy teknologisiin innovaatioihin. Näiden kaikkien toiminnassa korostuu maakuntakeskeisyys ja jalkautumisessa koko maakunnan alueelle on vielä parannettavaa. Koordinaattorin työn yksi keskeinen haaste on olla sitouttamassa näitä kehittämisen asiantuntijaorganisaatioita toimimaan myös Kaustisen seutukunnan alueella entistä tehokkaammin.

Maakunnalliset toimijat ovat yhdessä sopimassa vuoden 2008 aikana kehittämistyön pelisäännöistä ja erityisesti kunkin roolista. Tarkoitus on päästä pois liiallisesta kilpailusta eri rahoituskanavien osalta, Tämä sopimus on askel eteenpäin mutta se ei takaa vielä kehittämistoimien toteuttamista tehokkaasti myös syvällä maaseudulla. AMO -koordinaattori on seutukunnan puolelta kehittämistyöhön osallistuva taho - neuvotteleva rajapinta - jota ilman kehittäjäorganisaatiot eivät toimi tehokkaasti koko maakunnan alueella. Eri toimijoiden yhteistyölle on luotava vuoden 2008 aikana konkreettinen toimintamalli ja jatkossa tähän on kytkettävä myös ylimaakunnalliset verkostot.

Yksi tavoite vuodelle 2008 on seutukunnan osallistumisen organisointi maakuntaohjelmatyöhön. Keski-Pohjanmaalla on maakuntaliitossa rakennettu käytännönläheinen tapa toteuttaa maakuntaohjelmaa. Ohjelman toteuttamissuunnitelma kootaan vuosittain ja toimintalinjoittain viiden työryhmän voimin ja tähän työhön on seutukunnan on tulevaisuudessa osallistuttava järjestelmällisemmin ja aiempaa vaikuttavammin. Seutukunta käyttää AMO –ohjelman resurssia myös tähän organisoitumistehtävään.

Tiivistelmä vuoden 2008 toiminnoista AMO –ohjelma-alueella Kaustisen seutukunta

1) Yrityspalvelupisteen toiminnallinen vahvistaminen
2) Elinkeinojen kehittämisen toimintojen koordinaatiotehtävä
3) Maakunnallisten toimijoiden sitouttaminen maaseudun kehittämiseen
4) TOTSU prosessin organisointi Kaustisen seutukunnan alueella
5) Maakunnallisen elinkeinojen kehittämisorganisaatiopilotin valmistelutyö
6) Maakunnallisten ja seutukunnallisten hankkeiden valmistelu.
Toteutusaika: 01.02.2008 - 15.03.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Petri Jylhä
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
06-8887 200, 050 551 3030
petri.jylhä@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/amo/amo.php3
AMO - Kluttuuriklusteri
Kansanmusiikkisäätiö ja Pro Kuhmo Oy ovat jättäneet yhteisen ohjelmaehdotuksen Kaustinen - Kuhmo kulttuuriklusteri.

Kaustinen - Kuhmo kulttuuriklusteri -nimellä oleva ohjelmaehdotus alueelliseen maaseutuosioon ilmentää kolmea seikkaa: (1) Kaustisen ja Kuhmon asemaa kulttuurisen osaamisen keskittyminä ja tunnettuina musiikkimaailman tavaramerkkeinä; (2) todistetta siitä, että maaseutu voi olla tuloksekas luovan talouden ja kulttuurituotannon ympäristö ja (3) mahdollisuutta kansalaistoiminnassa ja julkisen hallinnon toimesta kertyneen osaamispääoman luovalla yhdistämisellä käydä taisteluun elävän, monipuolista työtä ja toimeliaisuutta tarjoavan maaseudun puolesta.

Maantieteellisesti etäällä toisistaan ja kasautumisetuja tarjoavista osaamiskeskittymistä olevien toi-mijoiden ylimaakunnallinen ohjelmaehdotus viittaa voimakkaisiin kognitiivisiin läheisyystekijöihin osapuolten välillä. Sitä lähtökohtaisesti pidetään kriittisimpänä innovatiivisen toiminnan ehtona, mikä monissa maakunnan sisäisissä kehityshankkeissa jää täyttymättä. Tahto- ja tunnetasoisten läheisyystekijöiden vaikutuksesta pystytään kokemusten, osaamisen ja tietoresurssien, toimintatapojen ja –kulttuurien uudenlaiseen yhdistämiseen asettamaan paikkakuntien merkityssisällön elementtejä uuteen järjestykseen ja havaitsemaan merkityssisällöstä uusia mahdollisuuksia.

Ohjelmaehdotuksen avainsana onkin vuorovaikutteisuus. Toimenpiteet lisäävät vuorovaikutusta aina toimintakulttuurin muutokseen saakka toimijoiden kesken varsinkin Kuhmossa, vuorovaikutteinen toimintatapa kasvaa maakuntien sisällä ja ylimaakunnallisesti ja vielä maaseudun ja kaupunkien välille. Kulttuuriklusterin luonteeseen lisäksi kuuluu, että se molemmista päistään vahvistuu ja laajentuu kansainväliseksi kulttuurin voimaväyläksi: ilman ennakkoluulotonta avointa verkosto-politiikkaa toimintatapana sekään ei onnistu.

Toimenpiteillä kartutetaan kohdealueiden osaamispääomaa keskeiseksi kehitystekijäksi ja viritetään innovaatiojärjestelmiä tulevaisuustahtoiseen, proaktiiviseen toimintaan. Oppilaitosten kyvyllä toimintamuutokseen on ratkaiseva merkitys, ja sitä ohjelmaehdotuksen valmisteluun osallistuneet koulumaailman edustajat ovat osoittaneet. Myös kylien asukkaat ja kyläyhdistykset ovat valmistelun yhteydessä aktiivisuudellaan osoittaneet, että maaseudun asia on yhteinen, ei pelkästään julkisen vallan asia. Osaamistason kohottaminen kehitystekijäksi oppilaitosten avulla painottuu erityisesti Kuhmon ohjelmaosiossa.

Ehdotuksella haetaan pontta ja ryhdikkyyttä elinkeinojen ja työn tuiki tarpeelliseen uudistamiseen väestötappioiden, työttömyyden ja ikääntymisen riivaamilla alueilla. Alueosion tälle painoalalle etenkin Kaustisen kulttuuripolkuun kuuluvat toimenpiteet sijoittuvat. Tavoitetta edistetään myös Kuhmon ehdotuksella musiikin verkkolaboratoriosta maakunnalliseksi opetuspalvelukeskukseksi. Tälle painoalalla kuuluu lisäksi ne toimenpiteet, joilla brandeihin perustuen lanseerataan uusia tuotteita, mobilisoidaan yrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen sekä markkinoidaan tapahtumia ja omaa aluetta matkailu- ja asumispaikkana. Brandijohtoisessa yritysryppäässä on tavoitteen mukaan vuonna 2010 20 yritystä edustaen 120 työpaikkaa.

Kaustinen - Kuhmo kulttuuriklusterin luonteesta johtuen pääosa sen sisältämistä hankeaihioista tulee rahoitettavaksi erillishankkeina, suurin osa maaseudun kehittämisstrategiaa 2007 - 2013 toteuttavina maaseuturahaston ja alueellisten TE -keskusten rahoituksella. Myös EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, kulttuuriohjelmiin ja naapuruus- ja Interreg -ohjelmiin kuuluvia hankeaihioita ehdotus sisältää. Siemenrahoituksella haetaan rahoitettavaksi yhteistyön ja verkostojen johtamisen, tavoitellun toimintamallin ylläpitämisen ja uudistamisen vaatimat kulut.

Kulttuuriklusterin hallinnointi siirty Kaustisen kunnalle ajalle 1.1.40.4.2009 ja 1.5.2009 se yhdistettiin Kaustisen seutukunnan AMO:on.
Toteutusaika: 01.11.2007 - 15.03.2010
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kansanmusiikkisäätiö
Antti Huntus
PL 11, 69601 Kaustinen
040 773 9402
antti.huntus@kaustinen.fi

4.2 Kansallinen - KOKO-ohjelma
Kaustisen seudun KOKO-ohjelma
Kaustisen seutukunnan KOKO -ohjelman toiminta-ajatus on ”yritteliäs ja tuplasti luova”. Vahvuus-alueita – yritystoiminta, luovat alat ja luonnonvara-ala – leikkaavat kolme toimintalinjaa, jotka jä-sentävät samalla kehittämisen tavoitteita:
1. Aluekehitys
• Vetovoiman parantaminen esim. alueen markkinoinnilla sisäänmuuton lisäämiseksi ja uusi-en yritysten saamiseksi
• Seudun asumisviihtyvyyden lisääminen poismuuton vähentämiseksi
• Palvelujen saatavuuden parantaminen esim. tietoverkon avulla asukkaiden tasa-arvoisuuden turvaamiseksi
2. Elinkeinot
• Alueen kehittämisen välineillä alueen yritysten menestyvän toiminnan turvaaminen
• Uusien työpaikkoja luominen esim. naistyöpaikkoja seudun työllisyyden turvaamiseksi
• Nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja edesauttaa uusien yritysten perus-tamista monipuolisen yrityskentän turvaamiseksi
3. Osaaminen
• Ammattitaitoisen työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen varmistaminen
• Koulutusmahdollisuuksien turvaaminen ja lisääminen esim. työssä oppimisella seudulla ja sen lähiympäristössä
• Verkostomaisen toimintatavan vakiinnuttaminen alueen kehittämiseksi
• Seudullisen ennakointityön toteuttaminen siten, että työelämän osaamistarpeiden enna-koinnista tulee pysyvä kehittämisen työtapa

Lisäksi toimintalinjoittain toimenpidekokonaisuudet pitävät sisällään seuraavia toiminnallisia pai-nopisteitä:
Aluekehityksen toimintalinja
• Huolehditaan aluelähtöisyyden toteutumisesta
• Hyödynnetään tehokkaasti käytössä olevia rahoitusinstrumentteja (EU, kv. ja kansalliset)
• Verkostoidutaan seudun sisällä ja yli aluerajojen
• Seurataan ja ohjataan hanketoiminnan toteutumista ja osuvuutta
• Tehostetaan seudun sisäistä viestintää ja huolehditaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuk-sista alueen kehittämiseen
• Vaikutetaan alueen yritystoiminnan kannalta keskeisen infrastruktuurin (liikenneyhteydet, tietoverkot) kehittymiseen
Elinkeinojen toimintalinja
• Kehitetään uusia toimintamalleja
• Edistetään yritysten verkostoitumista
• Hankitaan tarvittavaa rahoitusta
• Koordinoidaan elinkeinopoliittisia toimintoja
• Valmistellaan päätöksentekoa
Osaamisen toimintalinja
• Tehostetaan pk-yritysten liiketoimintaa
• Ennakoidaan alueellisia koulutustarpeita
• Huolehditaan asiantuntijapalveluiden saatavuudesta
• Osallistutaan koulutuksen suunnitteluun
Kaustisen seutukunnan KOKO –ohjelma on keskeinen osa seutukunnan kehittämistä, aktivointia ja koordinointia. Käytännön toimenpiteiden tueksi kootaan kehittämisryhmät, joissa vahvuusaluei-den keskeiset toimijat osallistuvat hanketoiminnan suunnittelu- ja toteuttamistyöhön. Tällä toimen-piteellä halutaan erityisesti turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja aluelähtöisyys.
Toteutusaika: 01.03.2010 - 31.12.2012
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Petri Jylhä
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
050 551 3030
petri.jylha@kase.fi

Luonnonvara-alan KOKO
Luonnonvara-alan KOKO -hanke toteuttaa Kaustisen seudun ja Kokkolan seudun KOKO-ohjelmien luonnonvara-alan osioita. Hankkeen kautta luonnonvara-ala on mukana laajassa yhteistyössä K-P:n eri kehittämisorganisaatioiden kanssa. Näin saadaan lisää osaamista luonnonvara-alan ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Toimialojen keskinäinen yhteistyö lisääntyy KOKO-ohjelmien poikkileikkaavien teemojen myötä, ja yhteistyössä voidaan viedä eteenpäin sellaisia laajoja aihekokonaisuuksia, joiden edistämiseen tarvitaan useamman toimialan yhteistyötä, esim. uudenlaiset bioenergian tuotantomuodot.

Luonnonvara-alan KOKOn rooIi on toimia verkostoitumisen edistäjänä sekä koordinoivana, kokoon juoksevana strategisena kehittäjänä. Hanke toimii myös starttimoottorina laajemmille kehittämiskokonaisuuksille.

Keskeisiä painopisteitä hankkeen alkuvaiheessa ovat verkostoyhteistyön edistäminen maakunnan sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti, bioenergia-ala sekä liiketoimintaosaamisen kehittämisen edistäminen.

Luonnonvara-alan KOKO toimii kiinteässä yhteistyössä muiden Kaustisen seudun ja Kokkolan seudun KOKO-toimijoiden kanssa sekä osallistuu KOKO-ohjelman toimintalinja- ja teemayhteistyöhön.

Kaustisen seudulle sekä Kokkolan seudulle perustetaan omat alueelliset luonnonvara-alan kehittämisryhmät, jossa ovat myös mukana kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset. Seutukunnittaiset luonnonvara-alan kehittämisryhmät ja alakohtaiset teemaryhmät (mm. bioenergia, maatalous, metsä, turkis) tunnistavat alan kehittämistarpeita, määrittelevät jatkotoimia ja hankkeistamista sekä hakevat konkreettisia toimialarajat ylittäviä yhteistyön mahdollisuuksia KOKOn yhteisten teemojen ja toimintalinjojen kanssa.

Toteutusaika: 01.01.2010 - 31.12.2012
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: K-P:n koulutusyhtymä K-P:n maaseutuopisto
Ritva Jaakkola
Ollikkalankatu 3, 69600 Kannus
(06) 4748 227, 044 7250 625
ritva.jaakkola@kpedu.fi

4.3 Kansallinen - Opetus- ja kulttuuriministeriö
Etsivä Nuorisotyö

Toiminta on tarkoitettu 15-28 vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai vaarassa syrjäytyä. Toiminta on pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.Työtä tehdään yksilöllisesti kunkin nuoren tilanteen mukaan ja ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin. Työ on keskustelua, ohjausta, tukemista ja käytännön asioiden hoitamista yhdessä nuoren kanssa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.Yhteyttä voi ottaa nuori itse, huoltajat sekä yhteistyötahot mm. koulut, oppilaitokset, sosiaalitoimi, TE-toimisto, siviilipalveluskeskus ja puolustusvoimat.Yhteystiedot:

Vastaava etsivä nuorisotyöntekijä (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi ja Veteli)

Susanna Lindholm 040-6527602Etsivä nuorisotyöntekijä (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi ja Veteli)

Jenni Ollqvist 040-6527488sähköpostit ositteella: etunimi.sukunimi@kaustinen.fi

Toteutusaika: 01.09.2012 - 31.08.2014
Rahoittaja:
Hallinnoija: Kaustisen kunta
Susanna Lindholm
, 69601 Kaustinen
040 652 7602
susanna.lindholm@kaustinen.fi

4.4 Kansallinen - Osaamiskeskus-ohjelma
Kokkolan seudun Osaamiskeskus
Kokkolan seudun osaamiskeskuksen toiminnan ydin on kemian teolliset sovellukset erityisesti kemiallisten prosessien ja analytiikan kehitys sekä kemian alaan liittyvien innovaatioiden ja spinn-offien kaupallistamisen tukeminen. Uudella ohjelmakaudella osaamiskeskusohjelmassa alueiden kehittäminen tapahtuu osana kansallisia osaamisklustereita. Kokkolan seudun osaamiskeskus on mukana kahdessa kansallisessa osaamisklusterissa (klustereiden nimet tarkentuneet vuoden 2007 aikana):

- Nanoteknologian osaamisklusteri

- Uusiutuva metsäteollisuus (Forest Industry Future) -osaamisklusteriNanoteknologian osaamisklusterissa Kokkolan osaamiskeskuksen vastuulla on nanoteknologian soveltaminen kemianteollisuudessa. Alueella nanoteknologian sovelluksia ja eritysosaamista kehitetään erityisesti katalytiikkaan, metallikemikaaleihin ja polymeeri ja komposiittimateriaalien kehitykseen liittyen.Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterissa Kokkola vastaa klusterin painopistealasta puukemia ja uudet tuotteet. Painopistealan tavoitteena on monipuolistaa puuraaka-aineen käyttöä; kehittää puubiomassasta uusia (hieno)kemikaaleja ja tuotteita sekä hyödyntää metsäbiomassaa energian tuotannossa.metsä/kehityspäällikkö Leena Favén

nano/kehityspäällikkö Hanna-Kaisa Koponen,

projektisihteeri Mia Kronqvist http://www.ketek.fi
Toteutusaika: - 31.03.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy

Korpintie 8, 67100 Kokkola
(06) 8253 255

http://www.ketek.fi
OSKE BIOREFINERY - BIOJALOSTAMO

Oske Biojalostamo -hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena, jossa päätoteuttaja on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja osatoteuttaja Teknologiakeskus KETE Oy.

Projektin tavoitteena on valmistella 2-3 Biojalostamo- aiheeseen liittyvää uutta tutkimushanketta, esim. EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmaan.Hankevalmistelutyön lyhyt kuvaus ja keskeiset toimenpiteet:

(1) Hankevalmistelu liittyy pääosin metsäbiomassan jatkojalostukseen ja arvoketjuihin. Lisäksi omana osakokonaisuutena hankevalmisteluun liittyy korkealämpötilan rakennemateriaaleihin liittyvä selvitystyö.

(2) Hankevalmistelun alkuvaiheessa päätetään metsäbiomassan konversioteknologia (aiempien tulosten perusteella), hyödynnetään ns. value-added periaatetta ja toisaalta suositaan vähähiilisiä prosesseja

(3) Laaditaan aiehakemukset/suunnitelmat ja käynnistetään partnerihaku tämän perusteella (mikäli vastaavaa konsortiota ei ole rakentumassa)

(4) Selvitetään sopiva hakukohde ja rakennetaan partneriverkosto valittujen tutkimusteemojen ympärille

(5) Kirjoitetaan hankehakemusluonnos/luonnokset ja muokataan se hakuun soveltuvaksiHankkeen arvioitu toteuttamisaika on 1.5.2013-28.2.2014

Toteutusaika: 01.05.2013 - 28.02.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tero Tuuttila
PL 567, 67701 Kokkola
0400 306 197
tero.tuuttila@chydenius.fi

Oske Luonnontuote
Teknologiakeskus KETEK Oy hallinnoi hanketta Arvoaineiden talteenottomenetelmät kasviraaka-aineesta = LuonnontuoteTaustaa Luonnon kasvit sisältävät runsaasti bioaktiivisia ainesosia, kuten fenolisia yhdisteitä, joita ei varsinaisesti luokitella ravintoaineiksi. Luonnon raaka-aineiden jalostuksessa voidaan eristää jokin aine tai aineryhmä kasvimateriaalista ja jatkojalostuksella sekä erilaisten sivuvirtojen hyödyntämisellä voidaan kasvattaa arvoketjua ja nostaa raaka-aineen arvoa. Hankkeen tulosten potentiaalisia hyödyntäjiä ovat mm. elintarvikeyritykset, kosmetiikkayritykset, raaka-aineiden toimittajat. Hankkeen avulla voidaan myös edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle.Hankkeen tavoitteena on:

- kartoittaa potentiaaliset raaka-aineet arvoaineiden lähteiksi (luonnonraaka-aineet ja esim. elintarvikevalmistuksen sivuvirrat)

- kartoittaa soveltuvat uutto- ja erotusmenetelmät luonnontuotteiden sisäItämien arvoaineiden taIteenottoon

- koota sopiva tutkimuskonsortio yrityksineen jatkohanketta varten

- valmistella jatkohanke liittyen arvoaineiden talteenottoon luonnonraaka-aineista (mahdolliset rahoittajat TEKES ja EU)Hankkeelle esitetty toteuttamisaika: 25.3.2013 -30.4.2014
Toteutusaika: 01.04.2013 - 31.05.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
yhteyshenkilö Leena Favèn
Korpintie 8, 67100 Kokkola
044 7250 273
leena.faven@ketek.fi

Oske MATUTE
Teknologiakeskus KETEK Oy hallinnoi hanketta Arvoaineiden talteenottomenetelmät kasviraaka-aineestaTaustaa Luonnon kasvit sisältävät runsaasti bioaktiivisia ainesosia, kuten fenolisia yhdisteitä, joita ei varsinaisesti luokitella ravintoaineiksi. Luonnon raaka-aineiden jalostuksessa voidaan eristää jokin aine tai aineryhmä kasvimateriaalista ja jatkojalostuksella sekä erilaisten sivuvirtojen hyödyntämisellä voidaan kasvattaa arvoketjua ja nostaa raaka-aineen arvoa. Hankkeen tulosten potentiaalisia hyödyntäjiä ovat mm. elintarvikeyritykset, kosmetiikkayritykset, raaka-aineiden toimittajat. Hankkeen avulla voidaan myös edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle.Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

- kartoittaa potentiaaliset raaka-aineet arvoaineiden lähteiksi (luonnonraaka-aineet ja esim. elintarvikevalmistuksen sivuvirrat)

- kartoittaa soveltuvat uutto- ja erotusmenetelmät luonnontuotteiden sisäItämien arvoaineiden taIteenottoon

- koota sopiva tutkimuskonsortio yrityksineen jatkohanketta varten

- valmistella jatkohanke liittyen arvoaineiden talteenottoon luonnonraaka-aineista (mahdolliset rahoittajat TEKES ja EU)Hankkeelle esitetty toteuttamisaika: 25.3.2013 -30.4.2014
Toteutusaika: 01.04.2013 - 31.05.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
yhteyshenkilö Leena Favèn
Korpintie 8, 67100 Kokkola
044 7250 273
leena.faven@ketek.fi

Oske RITU2015

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan aikuisopisto hallinnoi hanketta RITU2015-selvitystyö, Risuista, roskista Ideaa Tuotteiksi Uusiksi.Kyseessä on selvitystyö, jossa:

1. kartoitetaan:

- puun jatkojalostustuotannon keskeiset yritykset, kiinnostus ja näkemykset kehittämisestä, haasteista ja edellytyksistä,

- puun jatkojalostustuotannossa syntyvä ja mahdolliseen hyötykäyttöön soveltuva puuraaka-aine sekä mahdolliset muut jätteenä pidetyt raaka-aineet, joita voisi edelleen hyötykäyttää,

- osaamisvaje/koulutustarpeet.2. selvityksen pohjalta:

- tehdään linjaukset, painotukset ja valitaan kehittämissektorit,

- kootaan verkostoja em. asian edistämiseksi,

- luodaan perusta varsinaiselle puujätteen ja muun bioenergian kehittämis- ja hankekokonaisuudelle.Selvitystyön aikana valmisteltavan hankekokonaisuuden tavoitteena on:- tukea alueen kehittämistä vihreänä alueena ja erityisesti puujätteen, bioenergian hyötykäyttöä alueen elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän ja työllisyyden uutena mahdollisuutena yhteistyössä alueen muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten kanssa.- Luoda protopaja-tyyppinen pilottiympäristö koulutus- ja testaustoimintaan tukemaan alueellisia yrityksiä heidän ponnisteluissaan tuottaa omista potentiaalisista energiajätteistä uusioraaka-aineisiin tai bio-energiaan perustuvaa tuotantoa joko yritysten omiin tarpeisiin tai alueelliseen yhteiseen energiantuotantoon liittyen.- Toimia verkostomaisesti ja asiakaslähtöisesti ja linkittää erityisesti tutkimus-, kehtiys- ja innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä testauksellisen ja koulutuksellisen koeympäristön kautta tukemaan yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Koe- ja testaustoiminta sovittaisiin tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa yhteistyössä.Selvitystyön suunniteltu toteuttamisaika on 1.8.2013-31.12.2013 ja toteutusalue Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat.

Toteutusaika: 01.08.2013 - 28.02.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Sanna Tuukkanen
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
040 808 5014
sanna.tuukkanen@kpedu.fi

OSKE WITERA
Witera esiselvityshanke: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden valmistautumisesta Vihreämmän teollisuuden ratkaisut ja edelläkävijäratkaisut kehittämistoimenpiteisiin sekä ekobat-verkoston rakentamiseen.Tavoitteena on toteuttaa 2-3 kpl yrityspilotteja, joille valmistellaan alustavat hankesuunnitelmat ja/tai road map ekotehokkuustoimenpiteiden toteuttamista varten.Hankkeen toimepiteet:

- TP1: Alueellisen ja kansallisen EKOBAT-verkoston rakentaminen ja yritysten aktivointi

- TP2: Pilot-yritysten valinta ja alustava arviointi

- TP3: JatkotoimenpiteetEsiselvityshankkeen toteutusaika on 15.3.-31.12.2014
Toteutusaika: 15.03.2014 - 31.03.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy

,4.5 Kansallinen - TEM
Viexpon vientineuvoja -projekti
Osuuskunta Viexpo hakee projekti –nimikkeellä määrärahaa Keski-Pohjanmaan maakuntaan sijoitettavalle Viexpon vientineuvojalle. Projektin kestoksi on kaavailtu kolme vuotta. Projektin toiminta-aika tulee siis olemaan: 10.3. 2008-9.3.2011.

Osuuskunta Viexpon toiminta-alue käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Viexpolla on ollut konttori Kokkolassa miltei koko toimintansa aikana, ja konttorissa on toiminut yksi vientineuvoja.

Alueelta tulleen palautteen perusteella Viexpon tunnettuus ja näkyvyys alueella koetaan jossain määrin puutteellisena. Tämä koskee erityisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan sisäosia. Viexpon asiakkaista viime vuosina n. 10 % on tullut Keski-Pohjanmaan maakunnasta (v. 2006 yhteensä 25 asiakasta). Tämä luku on alueen yrityskantaan suhteutettuna alempi kuin Pohjanmaan alueella. Alueen yrityksillä on enenevässä määrin tarvetta kansainvälistymispalveluille. Alueen pk-yrityksistä suuri osa toimii mekaanisen puunjalostuksen, vene- sekä metalliteollisuuden toimialoilla, ja näillä toimialoilla kansainvälistyminen on usein edellytys kilpailukyvylle.

Haluamme vahvistaa toimintaamme Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijoittamalla Kokkolan konttoriin toisen vientineuvojan. Toisen vientineuvojan tehtävänä on alueen, erityisesti maakunnan sisäosien, pk-yritysten kansainvälistymispalveluiden tuominen lähemmäksi yrityksiä, Viexpon tunnettuuden lisääminen alueella esim. alueellisten tapahtumien kautta, ja tätä kautta alueen yritysten aktivointi kansainvälistymisessä. Viexpon yhteydessä toimiva Viexpon ja Finpron yhteinen konsultti takaa myös yrityksille pääsyn Finpron palveluihin tarpeen mukaan. 

http:www.viexpo.fi
Toteutusaika: 10.03.2008 - 09.03.2011
Rahoittaja: Työvoima- ja elinkeinoministeriö
Hallinnoija: Osuuskunta Viexpo
Elina Ruohonen-Braun
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
050 385 4373
elina.ruohonen-braun@viexpo.fi

4.6 Kansallinen - Työ- ja elinkeinoministeriö
Uusituvan energian kuntakatselmus
Hankkeella tehdään Motivan mallin mukainen uusiutuvan energian kuntakatselmus Kaustisen seutukunnan kuntiin (Halsua, Kaustinen, Lestijärven, Perho, Toholampi ja Veteli). Katselmuksissa selvitetaan kuntien alueiden uusituvan energian potentiaalit sekä taloudelliset mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen. hankkeessa tehdään yhteenveto seutukunnan uusiutuvan energian käytön nykytilasta ja käytön lisäämismahdollisuuksista.

Hanke toteutuetaan vuosen 2010 aikana
Toteutusaika: 07.04.2010 - 21.12.2010
Rahoittaja: Pohjanmaan ely-keskus
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Kirsi Sivonen, Elomatic Oy
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
14-3388 496
kirsi.sivonen@elomatic.com

4.7 Maakunnan kehittämisraha
KASE INNO
Maaseudulla systemaattinen, kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen innovaatioiden edistäminen tekee vielä tuloaan. Kaustisen seutukunta on maaseutumainen alue, jonka elinvoiman ja innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä uudistumisen käynnistäminen on seudun tulevaisuuden merkittävin haaste ja tärkein kehittämisteema. Seutu tarvitsee työkalun, jolla se ennakoi muutoksia sekä kykenee toteuttamaan niihin vastaavia toimenpiteitä. Samalla seutu käynnistää uudistumisen ja innovaatiotoiminnan joka tasolla huolehtiakseen maaseudun elinvoimasta tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Kaustisen seudun elinvoiman parantuminen,

2. Maaseutualuelähtöisen innovaatiotoiminnan lisääntyminen ja

3. Alueen kehittämis- ja ennakointikyvyn parantuminen.Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

1. Yhteisen kehitysvision löytäminen seudun elinvoiman ja uudistumisen kehittämiseen

2. Kaustisen seudun elinvoimaa kehittävien palvelu- ja kehittämismallien arviointi, uudistaminen, edistäminen, tukeminen ja seudullinen koordinointi

3. Maaseutulähtöisen innovaatio- ja kehittämistoiminnan edistäminen Kaustisen seutukunnassa

4. Verkostoituminen alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa

5. Hankeaktivointi, -valmistelu ja yhteistyö

6. Muutostarpeiden ennakointi ja muutoksiin vastaaminen

7. Uuteen ohjelmakauteen 2014+ valmistautuminen

8. Seuranta ja arviointi

9. Tiedottaminen ja viestintä

10. HankehallintoHankkeella saavutettavat tulokset:

1. Alueen kehitysvision ja kehitystoimenpiteiden laatiminen

2. Maaseudun aluekehitysmallin uudistaminen

3. Innovaatiotoiminnan edistämisen toimintamalli

4. Muutosten ennakointimallin käyttöön ottaminen

5. Hankkeiden ja verkostojen syntyminen
Toteutusaika: 01.03.2012 - 31.12.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Petri Jylhä
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
050 551 3030
petri.jylha@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/paatos.htm
Keski-Pohjanmaan hyvinvoinnin valtatie
Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen saada aikaan pysyvä alueellinen hyvinvoinnin kehittämisrakenne maakuntaan. Pysyvä kehittämisrakenne on tarpeen sekä hyvinvointistrategian toteuttamiseksi että maakunnallisen hyvinvoinnin kehittämiseksi muutoinkin.

Hankkeen päätavoite on pysyvän maakunnallisen hyvinvoinnin kehittämisrakenteen alkuun saattaminen. Pyrkimällä yhdessä yhteisesti asetettujen hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteiden suuntaan saavutetaan enemmän kuin jokainen erikseen toimien. Pysyvän maakunnallisen hyvinvoinnin kehittämisrakenteen luomiseen liittyy kiinteästi Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian toimeenpanon koordinointi, tukeminen ja edesauttaminen eri tavoin strategiajakson alkuvaiheessa. Hyvinvointistrategiatyössä tärkeänä pidetyt laaja-alainen hyvinvointikäsitys, laaja-alainen yhteistyö, kansalaistoiminnan näkökulma, osallisuudet ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen ovat oleellisia asioita hankkeen toteuttamisessa.

Hankkeen tavoitteet, jotka tukevat toinen toisiaan, ovat seuraavat:
- Alueen toimijoiden, kuten kuntien, kuntayhtymien, yhdistysten ja muiden kansalaislähtöisten toimijoiden, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä hyvinvointialan yritysten piirissä tullaan laajasti tietoisiksi hyvinvointistrategiassa asetetuista hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteista
- Toimijat sitoutuvat hyvinvointistrategian toteuttamiseen ja pitkäjänteiseen alueelliseen hyvinvoinnin kehittämistyöhön
- Toimijat tekevät koordinoitua yhteistyötä hyvinvoinnin kehittämisessä
- Hyvinvointistrategian toimeenpano alkaa ja etenee
- Toimijoilla on käytössään ajantasaista ja oleellista hyvinvointitietoa, ja he osaavat myös käyttää tietoa
- Alueellista hyvinvointitutkimuksen osaamista hyödynnetään
- Yhteistyö, avoimuus ja tiedonkulku hyvinvoinnin kehittämisen toimijoiden kesken lisääntyvät, myös perinteisten sektorirajojen ylitse
- Keski-Pohjanmaalle syntyy pysyvä hyvinvoinnin kehittämisrakenne

Edellä mainittujen tavoitteiden kautta tähdätään viime kädessä keskipohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin vahvistumiseen.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2010-31.12.2011
Toteutusaika: 01.06.2010 - 31.12.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan liitto
Kauppi Virkkala
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
06-8605 705, 0400 165 045
kauppi.virkkala@keski-pohjanmaa.fi

Kespuu Puutuotealan kehittämishanke
Hankkeen toiminta-ajatuksena jatkaa Rakpuu-klusterin kehittämishankkeen kehittämistyötä siten, että koko maakuntaa kattava puutuotelan kehittämisohjelma saadaan käynnistettyä. Samalla hanke on valmisteluhanke monivuotiselle maakunnalliselle kehittämisohjelmalle.Tämä hanke on kehittämishanke, jonka tavoitteet ovat seuraavat:

• Valmistella puutuotealan maakunnallinen kehittämisohjelma 1.1.2008 – 31.12.2010.

• Jatkaa mm. Rakpuu-hankkeessa aloitettua yrityslähtöistä kehitystyötä, kunnes monivuotinen maakunnallinen kehittämisohjelma saadaan käynnistettyä.

• Laajentaa Rakpuu-hankkeen toimintatapa koko puutuoteteollisuuteen eli mm. huonekaluteollisuuteen, veneteollisuutta palvelevaan puutuoteteollisuuteen ja muuhun vastaavaan erikoistuotantoon.

• Varmistaa Rakpuu-hankkeen aikana alkanut kehitys, jonka tuloksena maakuntaan on syntynyt ja syntymässä yli 100 uutta työpaikkaa.

• Valmistella puutuotealan hallittua kansainvälistymistä mm. Itämeren ympäristöalueiden markkinoille.

• Luoda edellytyksiä alan nykyisten työpaikkojen säilymiselle maakunnassa.

• Kehittää ja luoda edellytykset alueella toimivien puutuotealan yritysten kasvulle sekä uusien yritysten syntymiselle.

• Synnyttää kehitystyö, jonka tuloksena puutuoteteollisuus nousee koko Keski-Pohjanmaan työpaikka- ja yrityskehityksen (yhdeksi) tärkeimmäksi veturiksi.

• Kytkeä maakunnan yrityksiä mukaan toimialan ylimaakunnallisiin kehittämisohjelmiin.

• Kehittää yhdessä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa yrityksiä palvelevia konsepteja osaamisen ja koulutetun työvoiman saamiseksi alueen yrityksiin.

• Kehittää Ketek:n ja Centrian, erityisesti Centrian Ylivieskan puutuotealan tutkimus- ja kehittämisyksikön palvelukonsepti palvelemaan maakunnan puutuotealan yritysten kehittämistarpeita.

• Luoda alan koulutusorganisaatioiden kanssa alan osaamistason nostamiseen pureutuvia koulutus- ja valmennusinstrumentteja sekä pysyvät osaamishuoltoverkostot.Tehtävät

1. Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuuden toimialan kehittämisohjelmatyön koordinointi eri toimijoiden kanssa.

2. Yrityskohtaisen kehittämisohjelmien laatiminen yhdessä yritysten vastuuhenkilöiden kanssa. Kehittämisohjelmien tukeminen ja sparraus.

3. Maakunnallisen kehittämisohjelman laatiminen ja rahoitusneuvottelut sekä hallinnointikysymysten selvittäinen

4. Yritysten keskeisten tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden toteutus yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa

5. Yritysten tarpeista lähtevien osaamisen kehittämistarpeiden toteuttaminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa.Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2007-31.3.2008

Hallinnoija: Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta

Rahoitus: Maakunnan kehittämisraha, Keski-Pohjanmaan liitto 

 
Toteutusaika: 01.09.2007 - 31.03.2008
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: 
Kari Sivula
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
0400 444 970
kari.sivula@profes.fi
http://mastah.kase.fi/kase/kespuu/kespuu.php3
Kestävä energiantuotanto Kaustisen seutukunnassa
Esiselvityksen tavoitteena on edistää Kaustisen seutukunnan kuntien kestävää energiantuotantoa (Keski-Pohjanmaan Bioenergiaohjelma 2007-2013, tpk.1). Uusiutuvien energioiden käytön kasvattaminen merkitsee bioenergian käytön lisäämistä kuntien lämpö- ja voimalaitoksissa. Kunnissa on tarve selvittää tarkemmin edellytykset ja mahdollisuudet bioenergian laajemmalle hyödyntämiselle. Esiselvityksessä tutkitaan myös Bioenergiaohjelman toimenpidekokonaisuus 5:ssä esitettyjen hankeaihioiden toteuttamismahdollisuuksia kuntien energiantuotannon näkökulmasta.

Esiselvityksen toimenpiteitä ovat:
1. kuntakohtainen kartoitus ja yhteenveto bioenergian hyödyntämismahdollisuuksista ja -tarpeista, ml. bioenergiapotentiaalin kartoittaminen (metsäenergia ja biokaasu) ja lisäksi varaenergiapotentiaalin kartoittaminen (turve)
2. hyödyntämismahdollisuuksiin liittyvät tarkemmat selvitykset ja analyysit
3. jatkosuunnitelmien laatiminen ja kohdistettu hankevalmistelu em. tulosten perusteella
Toteutusaika: 01.09.2008 - 31.12.2008
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Juhani Asiainen
Lampintie 5, 69440 Toholampi
050 5547 126
juhani.asiainen@toholampi.fi
http://mastah.kase.fi/kase/kesener/kesener.php3
Liikunta tuottavaksi (LIITU)
Liikunta tuottavaksi -hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallinen työhyvinvoinnin ja aikuisliikunnan liiketoimintamalli ja palvelukonsepti, joka mahdollistaisi liiketoiminnan kehittämisen. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan yrityksille ja julkisille työyhteisöille tarjottavia liikunta- ja hyvinvointipalveluja ja lisäksi kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon, yhteistyöyritysten ja liikuntapalvelujen tuottajien kanssa toimintamalli työikäisten saamiseksi aktiivisiksi liikkujiksi.

Hanke auttaa hyvinvointipalveluja tuottavia yrityksiä vastaamaan työpaikoilta tulevaan kasvavaan liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kysyntään.

Projekti lisää liikuntapalveluiden tuottajien määrää ja sitä kautta liikunta- ja työhyvinvointipalveluiden tarjontaa. Liikuntapalveluita tuottavat yritykset hyötyvät valmiiden mallien tarjoamasta kustannustehokkaasta toiminnasta. Lisäksi valmiit tuotteet vähentävät tarvittavaa markkinointia tuotteiden tunnettavuuden kautta.

Projektin tuotteita voivat käyttää kaikki yritykset, jotka haluavat tarjota liikunta- ja hyvinvointipalveluita omassa palvelutarjonnassaan.

HANKKEEN TOTEUTUS KASE-ALUEELLA:
Hankkeen toteutusaikana hanke tarjoaa Kaustisen seutukunnan kunnille yhden pilottiryhmän kuntaa kohti. Toiminta pilottiryhmässä voi olla kunnan ja hankkeen yhteistyössä suunnittelema palvelu, esimerkiksi TYKY-päivä tai pitempi liikuntakurssi, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten liikunta/hyvinvointipalveluiden tuottajien kanssa. Hanke tarjoaa ohjauksen, ei muita mahdollisia kuluja, kuten ruokailuja, tiloja, kyytejä jne., joten toivomme kuntien luovuttavan hallinnassaan olevat tarvittavat tilat (kuntosali, liikuntapaikat tms.) pilottiryhmien käyttöön veloituksetta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2010-30.6.2011. Hanketta toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien alueella.
Toteutusaika: 01.01.2010 - 31.12.2011
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan liikunta ry.
Janne Vähäkangas
Mannerheiminaukio 7, 2.krs, 67100 Kokkola
(06) 8321 326, 044 0916 076
janne.vahakangas@kepli.fi

Luonnonvara-alan verkostot KOKOon
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Kannuksen toimipiste

Keski-Pohjanmaalla alkutuotannon elinkeinot ovat huomattavia työllistäjiä ja hyvinvoinnin muodostajia. Uusia haasteita maaseudun kehittämiselle K-P:lla tuovat lähiaikoina mm. aluekehittämisen ohjelmarakenteen ja aluehallinnon muutokset sekä maaseudun elinkeinoihin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ja kehitystarpeet. K-P:lla toimivien luonnonvara-alan organisaatioiden tavoitteena on kehittää keskipohjalaista maaseutua verkostoyhteistyönä.

Tavoitellut tulokset: alueellisten KOKO-ohjelmien valmistelu luonnonvara-alan osalta, toimintastrategian luonti KOKO-ohjelman ajaksi K-P:n luonnonvara-alan organisaatioiden kehittämisverkoston LUOVA-konseptille, verkostoituminen, yhteydenpito ja yhteistyön kehittäminen maakunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten luonnonvaralla toimivien kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisaika on 29.8.2008-31.12.2009 ja kustannukset 30.000 euroa. 

http://projektit.kpedu.fi
Toteutusaika: 29.08.2008 - 31.12.2009
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: K-P:n maaseutuopisto
Ritva Jaakkola
PL 21, 69101 Kannus
044 7250 625
ritva.jaakkola@kpedu.fi

LUOVA 2020
LUOVA 2020 -hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Pohjanmaan elinvoimaa kehittämällä erityisesti luonnonvara-alaa, koordinoida osaltaan luonnonvara-alan hanketoimintaa, lisätä maaseutulähtöistä innovaatiotoimintaa, edistää alueellista, ylimaakunnallista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista myös yli toimialarajojen, ennakoida maaseudun osaamis- ja työvoimakapeikkoja, tehostaa tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen yhteistyötä, tutkimustiedon hyödyntämistä maaseudun kehittämisessä sekä vahvistaa alan innovaatioympäristöjä. Hanke on mukana myös uuden Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian valmistelussa.
Toteutusaika: 15.05.2012 - 30.09.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: K-P:n koulutusyhtymä K-P:n maaseutuopisto
Ritva Jaakkola
Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus
044 7250 625
ritva.jaakkola@kpedu.fi

Maakunnalinen liikunta- ja urheilukartoitus 2012
Keski-Pohjanmaan Liikunta (Kepli) tekee maakunnallisen liikunta- ja urheilukartoituksen, jossa selvitetään kuntien liikuntatoimen nykytilaa ja taloutta. Lisäksi tehdään selvitys liikunnan ja urheilun järjestö- ja seuratoiminnasta ja liikunnan ja urheilun harrastamisen edellytyksistä. Kartoituksessa selvitettään kuntien erilaisia tapoja tuottaa liikuntapalveluja sekä liikunnan ja urheilun yhteiskunnallista merkitystä mm. työllistävyyttä. Kartoituksella halutaan saada esille kuntien ja urheiluseurojen keskeiset toiminnan kehittämisen haasteet lähivuosina. Kartoitus on samalla seurantatutkimus vuonna 2002 tehdylle vastaavantyyppiselle tutkimukselle. Kartoitus antaa hyvät lähtökohdat ja pohjatiedot maakunnallisen ja paikallisen liikunnan ja urheilun nykytilasta Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n ensi vuonna käynnistyvään strategiatyöhön.Hankkeella saadaan seuraavat selvitykset/tutkimustulokset:

- Kuntien liikuntatoimen nykytila, henkilöstö ja talous

- Kuntien liikunta- ja urheilupaikat, seurojen avustukset, liikuntapaikkamaksut /taksapolitiikka

- Urheiluseuratoiminta ja lajitoiminta Keski-Pohjanmaalla nykytila ja muutokset 2002 jälkeen

- Liikunnan ja urheilun työllistävyys, nykytila ja muutokset 2003 jälkeen

- Maakunnan valtalajien kilpa- ja huippu-urheilun olosuhteet

- Merkittävimmät kuntien ja liikuntaseurojen kehittämishankkeet lähivuosinaHankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2012 ja sitä toteutetaan Kaustisen, Kokkolan, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärjven seutukuntien alueella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 12.000 euroa.
Toteutusaika: 01.04.2012 - 31.12.2012
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan Liikunta ry - Kepli
Petri Harsunen
Mannerheiminaukio 7, 67100 Kokkola
0400 365 607
petri.harsunen@kepli.fi

Nuoresta vaikuttajaksi
Nuorisokeskus Villa Elba kutsuu Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat mukaan maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän toimintaan.

Keski-Pohjanmaalla toimii toista vuotta peräkkäin nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä. Ryhmään on koottu keskipohjalaisten nuorisovaltuustojen ja oppilaskuntien edustajia vaikuttamisen merkeissä. Kerran kuussa kokoonnutaan eri kunnissa koko lukuvuoden ajan. Tavoitteena on lisätä nuorten maakunnallista vaikuttamista ja tietoutta vaikuttamisen väylistä sekä lisätä nuorten kanssakäymistä ja yhteistyötä yli kuntarajojen. Ryhmää vetää osa-aikaisena sosionomi Sarianne Niemi. Keski-Pohjanmaalla on tietojemme mukaan maamme ainoa alueellinen vaikuttajaryhmä.

Sekä nuorten että alueen nuorisotyöntekijöiden antaman palautteen mukaan toiminnalle toivotaan jatkoa. Nuoret ovat oppineet aktiivista kansalaisuutta ja vieneet oppimaansa mukanaan myös omiin paikallisiin vaikuttajaryhmiinsä. Kiinnostus muuta maakuntaa kohtaan on kasvanut. Toivomme maakunnallisen vaikuttajaryhmätoiminnan osaltaan sitovan nuoria Keski-Pohjanmaahan.

Jatkossa ryhmä osallistuu maakuntaliiton toimintaan mm. antamalla nuorten mielipiteen suunnitteilla olevista strategioista ja niiden toteuttamisesta. Toivottavasti he voivat myös seutukunnallisesti toimia nuorten äänenä ja edustajina.

Hankkeen pilottijaksoa 2009-2011 rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, hallinnoijana toimii Nuorisokeskus Villa Elba. Jatkorahoituksesta on keskusteltu maakuntaliiton kanssa. Siellä suhtaudutaan myönteisesti ensi lukuvuoden (elokuu 2011 - kesäkuu 2012) rahoitushakemukseen, mutta haussa on vielä ulkopuolisen rahoituksen osuus, noin 670 e/kunta.

Nuoresta vaikuttajaksi, Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä Keski-Pohjanmaalla 2011-2012 -hanke: Toteutusaika 1.8.2011-30.6.2012 ja kokonaiskustannukset 26.950 euroa.
Toteutusaika: 01.08.2011 - 30.06.2012
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Nuorisokeskus Villa Elba
Kati Hyvönen
Sannanrannantie 60, 67100 Kokkola
044 075 0062, 06-831 3448
kati.hyvonen@kokkola.fi

Peruan Polun alueen yritysten yhteismarkk esiselvitys
Taustaa
Peuran Polun eräretkeilyalue, joka ulottuu Perhon, Lestijärven, Reisijärven sekä Kinnulan ja Kivijärven alueille, on Suomen eteläisimpiä eräalueita ja suuri tulevaisuuden potentiaali matkailullisesti hyödynnettäväksi. Alueella on suuret tulevaisuuden mahdollisuudet harrastaa retkeilyä, kalastusta, metsästystä, marjastusta, pyöräilyä sekä kanoottiretkiä. Hyvät retkeilymaastot ja hyvin merkityt reitistöt ja autiotuvat mahdollistavat pidemmänkin viipymisen eräretkialueella. Peuran Polku ympäristöineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet alueen matkailuelinkeinojen kehittämiselle. Alueella toimivat matkailuyritykset ovat pieniä ja palvelujen tuottaminen on verkostomaisesti kehittymätöntä.

Esiselvityshankkeen hankekuvaus
Hanke kartoittaa ja sitouttaa alueen matkailuyrittäjät yhteistyöhön matkailupalveluiden tuottamisessa, tuotteistamisessa ja myynnissä. Hankkeessa selvitetään yhteismarkkinointiin sitoutuvat yritykset. Esiselvityshankkeessa matkailutoimialan yritysten kanssa käydään läpi seuraavien kehittämisasioiden merkitys yrityksen kannalta:
1 tuotteistaminen ja yhteiset tuotepaketit,
2 yhtenäisen myyntiorganisaation merkitys,
3 tarve varausjärjestelmän kehittämiseksi,
4 palveluja esittävä nettisivusto markkinoinnin työkaluna sekä
5 matkanjärjestäjiin päin liittyvä aktiivinen yhteistyö.

Tuloksia:
Yritysten mahdollisuudet, verkostomaiseen palvelujen tuottamiseen ja kiinnostus yhteisen myyntityön kehittämiseen, kirjoitetaan esiselvitysvaiheen raportiksi.

Esiselvityshankkeessa yritykset sitoutetaan toimialalle tarpeellisen teemapohjaisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeeseen.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on selvittää ja sitouttaa Peuran Polun alueen matkailuyrittäjien kiinnostus yhteistyöstä koskien matkailupalvelujen tuottamista, tuotteistamista ja myyntiä. Esiselvityshankkeen tavoitteena on saada aikaan teemapohjainen tuotekehitys- ja markkinointihanke.

Hankkeen toteutus
Hanketta hallinnoi Kaustisen seutukunta joka palkkaa projektipäälliköksi matkailuyrittäjä Kimmo Hakalan esiselvityksen ajaksi.

Hankkeeseen osallistuvat Halsua, Lestijärvi, Perho ja Toholampi. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat Kinnulan, Kivijärven, Reisjärven ja Sievin kunnat.

Rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto, maakunnan kehittämisraha
Toteutusaika: 01.12.2007 - 30.10.2008
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Mikko Hänninen
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
(06) 888 7552, 044 5612 152
mikko.hanninen@kase.fi
http://mastah.kase.fi/kase/peura/peura.php3
Seudulliset logistiset palvelut
Seudulliset logistiset palvelut – esiselvitys ja valmistelu

Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-pohjanmaan aikuisopisto

Selvityshankkeen taustalla on visio Seudullisten logististen palveluiden tulevaisuusohjelmasta 2030. Tämä varsinainen tulevaisuusohjelma pyrittäisiin laatimaan nimenomaan harvaan asutun seudun näkökulmasta, ja niin että se voisi olla yhteinen Pohjois-Suomen ja Lapin alueiden kanssa. Hanke on luonteelta selvitys- ja valmisteluhanke. Se jatkaa nykyisestä tilanteesta ja käynnistää prosessin tulevaisuusohjelman laatimiseksi.

Hanke toteutetaan sekä hallinnoivan tahon toimesta että asiantuntijatyönä. Toteutus sisältää kartoitus ja selvitystyötä, joka tehdään sekä tietoa keräämällä ja koostamalla, suorilla yhteydenotoilla ja tutustumis-/benchmarking -käynneillä alueilla sekä koti että ulkomailla, joissa kokeiluja ja malleja on jo olemassa.

Hankkeen tavoitteena on:
- selvittää mahdollisuudet rakentaa yhteistä Pohjois-Suomen tulevaisuusohjelmaa,
- kerätä tietoa, kokemuksia, malleja ja tehdä sen pohjalta ehdotuksia alueellisille kokeiluille
- selvittää mahdollisuudet yhteisten tulevaisuusohjelmaa tukevien projektien käynnistämiseen sekä kansallisesti että kv-verkostoissa
- koota selvityksen tulokset hyödynnettäväksi tulevaisuusohjelman tekemisessä

Hankkeelle esitetty kokonaistoteutusaika: 15.9.2008 – 31.5.2009 ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26.500 euroa.
Toteutusaika: 15.09.2008 - 31.05.2009
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Miia Marjanen
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
040 808 5011
miia.marjanen@kpakk.fi

Suurhankkeiden yritysverkostojen koordinointihanke
Taustaa

Suomessa on käynnistymässä useita kaivosteollisuuteen, energiateollisuuteen, logistiikkaan sekä jalostustoimintaan liittyviä suurhankkeita joiden rakentamiseen myös Keski-Pohjanmaalla toimivien yritysten tulisi päästä mukaan. Suurhankkeiden toteuttamisessa tärkeään rooliin nousevat yritysverkostot, jotka voivat riittävän volyymin ja osaamisen kautta olla mukana tarjouskilpailuissa. Yritysverkostojen rakentaminen on kuitenkin haastavaa. Suurhankkeiden yritysverkostojen koordinointihanke, SYK tunnistaa käynnistyvät suurhankkeet sekä hahmottaa niissä vaadittavaa osaamista ja rakentaa kutakin suurhanketta varten tarvittavia yritysverkostoja niin rakentamisen, palvelujen logistiikan sekä muiden hankkeen kannalta tarpeellisten yritysten välille ja näin edesauttaa alueemme yritysten pääsemistä mukaan tarjouskilpailuihin.Tavoitteet

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on

- varmistaa maakunnan yritysten valmiudet osallistua suurhankkeiden piirissä tapahtuviin tarjouskilpailuihin

- kehittää yritysten osaamista niin laadun kuin sopimusoikeuden saralla

- verkottua kansallisesti siten, että voidaan hyötyä myös muissa maakunnissa tehdyistä kehitystöistä suurhankkeiden osaltaHankkeen tuloksena saadaan:

- yritysten verkostoituminen, siten että voivat osallistua suurhankkeiden puitteissa järjestettäviin tarjouskilpailuihin

- yritysten osaamisen kasvaminen ja tietoisuuden lisääntyminen siitä mitä tarjouskilpailuihin osallistuminen tulee yrityksiltä vaatimaan niin laadullisesti, sopimusoikeudellisesti sekä kielellisesti

- luodaan maakuntaan toimenpidesuunnitelmaHankkeen toimenpiteet

Hanke koostuu kahdesta osasta

- verkostojen rakentaminen

- Ad hoc palvelut, eli kilpailutetut asiantuntijapalvelut yritysten tarpeiden mukaisesti
Toteutusaika: 01.09.2012 - 31.07.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kokkolanseudun Kehitys Oy
Sabina Storbacka
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
044 780 9096
sabina.strobacka@kosek.fi

4.8 Maakunnan kehittämisraha - Maakunnan kehittämisraha
Maaseutuyritys 2020 esiselvitys
Keski-Pohjanmaan maaseutu on vahvaa maatilatalouden aluetta. Maatilataloudella on keskeinen merkitys alueen elinkeinoelämässä ja elinvoimassa. Lähitulevaisuuden kehityskulku ja kehittämistarpeet näyttävät kuitenkin yhä haasteellisemmalta ns. perinteisen perheyrityksen näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi kustannus- ja investointipaineet, ympäristön suojelu, energia, teknologian kehittyminen, johtaminen ja hyvinvointi sekä jatkajien löytyminen. Alueella tulisi löytää uusia maaseutuyritysten toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotta luonnonvara-alan tulevaisuus voitaisiin turvata.Kaustisen seutukunnan, TOKE:n ja KaseKa:n yhteistyönä on valmisteltu esiselvityshanke kohdistuen maatilayrityksiin.Esiselvityksen tavoitteina ovat:

- Tuottaa selkeä kokonaisnäkemys alueen maatilojen nykytilasta, kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista

- Selvittää mahdollisuuksia ja edellytyksiä maatilojen liiketoimintamallien kehittämiseen

- Tuottaa uudentyyppisiä avauksia ja innovatiivisuutta maatilojen kehittämiseen, jalostusasteen ja omavaraisuuden nostamiseen sekä ympäristön suojeluun - Valmistella tuloksia ja johtopäätöksiä eteenpäin vievää hanketoimintaa

- Välillisenä tavoitteena on turvata alueen maatilatalouden työpaikkoja sekä koko seudun elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä.Hankkeen toteutusaika on 18.8.2014-30.4.2015.
Toteutusaika: 19.08.2014 - 31.08.2015
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Kaustisen seutukunta
Minna Kauppinen
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
050 5002 102
minna.kauppinen@kase.fi

RIS3 - älykkään erikoistumisen teknologia
Hankkeen tavoitteena on älykkään erikoistumisen strategialinjauksia seuraten luoda Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen teknologiaohjelma, jossa haetaan ratkaisut seuraaviin kysymyksiin: Mitä megatrendejä ja signaaleja on havaittavissa/tulossa/tarpeen huomioida? Mitkä ovat alueen strategiset kasvupotentiaalia omaavat yritykset? Mihin teknologia- ja osaamisalueisiin seutukunnissa panostetaan tulevaisuudessa? Miten teknologiaohjelma jalkautetaan?Tavoitteena on luoda maakunnallinen älykkään erikoistumisen teknologiaohjelma, jolla vahvistetaan ja uudistetaan teollisuusyrityksiä, etsitään uusia kasvualuieta: Tavoitteena on saavuttaa pitkässä juoksussa uutta liiketoimintaa maerkittävät säästöt teollisuuteen lisäämällä mm. ekotehokkuutta ja uusia Cleantech-alan vientiyrityksiä, tuotteita ja palveluja. Ohjelmalla muodostetaan käsitys lähitulevaisuuden (2014-2020) kehittämis- ja koulutustarpeista.
Toteutusaika: 18.11.2013 - 01.06.2014
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Teknologiakeskus KETEK Oy
Pekka Oinas
Korpintie 8, 67100 Kokkola4.9 Maakunnan kehittämisraha - Maakunnan kehittämisraha esiselvitys
Teollisuuden palvelut, esiselvitys

Projektin tavoitteena on selvittää seuraavia asioita:

- Minkälaisia tutkimus- ja kehittämistarpeita Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan teollisuutta palvelevilla pk-yrityksillä on palveluliiketoiminnan ja liiketaloustieteen aihealueella ja kuinka alueen korkeakoulukentästä löytyy tähän apua?

- Minkälaisia osaamistarpeita kohderyhmään kuuluvilla yrityksillä on hankkeen aihepiiriin liittyen ja kuinka alueen korkeakoulukenttä voi koulutus- ja kehittämispalvelutoiminnallaan vastata näihin tarpeisiin?

- Kartoittaa minkälaisia verkostoja tai toimintatapoja korkeakoulutoimijoiden ja yritysmaailman välille toivottaisiin liiketaloustieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi alueella, jotta tiedon välitys yrityksien tutkimus- ja kehittämistarpeista ja vastaavasti korkeakoulukentän tähän tarjoama kehittämisvastine toimisi jouhevasti ja tukisi mahdollisimman hyvin alueen tarpeita.Projekti tuottaa tulokseksi vastaavasti seuraavia asioita:

- Tietoa Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien teollisuutta palvelevien pk-yrityksien tutkimus- ja kehittämistarpeista palveluliiketoiminnan ja liiketaloustieteen aihealueelta ja siitä minkälaista tutkimus- ja kehittämisvastinetta alueen korkeakoulukenttä ja yliopistoverkostot voivat näihin tarpeisiin tarjota

- Ajantasaista tietoa kohderyhmään kuuluvien yrityksien ja niiden henkilöstön täydennyskoulutustarpeista hankkeen aihepiiriin liittyen ja miten korkeakoulukenttä voi omalla tarjonnallaan vastata näihin tarpeisiin

- Näkemystä siitä kuinka tai millainen verkosto toimisi vuorovaikutteisesti liiketaloustieteen

aihealueen tutkimus- ja kehittämistarpeiden välittäjänä ja vastavuoroisesti tarpeiden vastaanottajana ja kehittäjänä sekä linkkinä tutkimustiedonvälittämiseenTuloksien vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää:

- Tuloksia hyödyntää kohderyhmään kuuluvat yritykset (alueiden teollisuutta palvelevat pk-yritykset, mutta myös teollisuus itsessään, jolle yritykset tuottavat palveluitaan eli asiakkaat). Yrityksien tutkimus, - kehittämis- ja osaamistarpeiden selvittäminen mahdollistaa yrityksien toiminnan kehittämisen ja kehittymisen yhteistyössä alueen korkeakoulukentän osaamista apuna käyttäen. Tulokset johtavat alueen yrityksien tarpeet huomioivalle kehittämis- ja hankesuunnitelmatyölle.

- Tuloksia hyödyntää myös alueen korkeakoulutoimijat sekä Kokkolan yliopistokeskukseen sijoittuva liiketaloustieteen professori, jotka saavat ajantasaista ja tarvelähtöistä tietoa alueiden yrityksien palveluliiketoiminnallisista ja liiketaloustieteellisistä tutkimus-, kehittämis- ja osaamistarpeista, joka antaa hyvän pohjan uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen yritysten kehittämiseksi.

Toteutusaika: 01.09.2012 - 31.12.2013
Rahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto
Hallinnoija: Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus chydenius
Mari Harald
PL 567, 67101 Kokkola
040 837 2368
mari.harald@chydenius.fi

4.10 - EU Artikla 6 ESR
REINO
Vuoden 2006 lopulla alkaneen REINO-projektin (Renewal and Innovation to Business Transfers of Micro Companies) tarkoituksena on kehittää tukipalveluita yrityksille onnistuneen omistajanvaihdoksen takaamiseksi ja samalla helpottaa prosessin läpivientiä. Kaksivuotisen projektin aikana partnerit Tanskassa, Kreikassa, Suomessa ja Italiassa kartoittavat ja testaavat tukipalveluita omistajanvaihdosprosessin eri vaiheissa.
Keski-Pohjanmaalla arviolta 1000-1200 yrityksellä on edessään sukupolvenvaihdos, yrityksen myynti tai lopettaminen seuraavan 10 vuoden aikana. Näistä yrityksistä valtaosa on pieniä, alle 10 henkilön mikroyrityksiä. Omistajanvaihdosten onnistunut läpivienti on sekä poliittisesti että elinkeinoelämän kannalta tärkeä tavoite yritysten jatkuvuuden turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Tärkeää on aloittaa suunnittelu jo useita vuosia ennen itse omistajanvaihdoksen toteutusta, koska prosessi voi kokonaisuudessaan kestää jopa yli 5 vuotta.

Yhteystiedot: Kansainvälinen projektikoordinaattori Ari Peltoniemi ari.peltoniemi@kosek.fi / 044 7095 980
Omistajanvaihdosasiantuntija Heikki Luukkonen heikki.luukkonen@kosek.fi / 044 7809 918 

Rahoittaja: Euroopan Unionin sosiaalirahasto, Artikla 6 Innovatiiviset toimet
Toteutusaika: 01.12.2006 - 29.11.2008
Rahoittaja: Euroopan komissio
Hallinnoija: Kokkolanseudun Kehitys Oy
Peltoniemi Ari
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
044 7095 980
ari.peltoniemi@kosek.fi
http://www.reinoproject.eu
4.11 - Interreg Pohjoinen
HighBio2

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on saanut rahoitusta Interreg Nord -ohjelmaan hankkeelle Biomassasta energiaa ja kemikaaleja - HighBio2.Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää?Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen hajautetussa energiantuotannossa lisää energiaomavaraisuutta ja tukee kestävän kehityksen periaatteita. Yhdistetyissä lämmön- ja sähköntuotanto (CHP) -Iaitoksissa voidaan energiaa tuottaa paikallisesti paikallisista raakaaineista. Lisäksi biomassan kaasutuksen ja biojalostamon liittäminen CHP-yksikön yhteyteen mahdollistaa liikennepolttoaineiden tai erilaisten kemikaalien tuottamisen biomassaperäisestä synteesikaasusta katalyyttisten prosessien avulla.Projektin tarkoituksena on tutkia metsäbiomassojen hyödyntämismahdollisuuksia energiantuotannossa sekä liikennepolttoaineiden ja erilaisten kemikaalien valmistusprosesseissa. Projektissa keskitytään erityisesti puuhakkeen kaasutusprosessin kehittämiseen ja optimointiin sekä prosessista saatavan tuotekaasun puhdistamiseen ja jatkokäsittelyyn. Tuotekaasun puhdistaminen katalyyttisissa reaktioissa käytettäväksi synteesikaasuksi on tärkein vaihe ennen varsinaista jalostusta.Projektissa tutkitaan ja kehitetään menetelmiä konvertoida synteesikaasua biopolttoaineiksi katalyyttisten reaktioiden tai käymisprosessin kautta. Näin voitaisiin valmistaa esimerkiksi butanolia hajautetussa tuotannossa bensiiniä korvaavaksi liikenteen polttonesteeksi. Lisäksi tutkitaan erilaisten teollisuudessa tarvittavien kemikaalien, kuten muovien lähtöaineiden, valmistamista. Projektissa tutkitaan myös kaasutuksessa muodostuvien sivutuotteiden, kuten hiilidioksidin ja tuhkan, talteenottoa ja hyödyntämistä. Projektin yhtenä tavoitteena on myös kv-verkostoitumisen lisääminen sekä tiedon levittäminen eri toimijoille.Hankkeen tuotteet ja palvelut paikallisille yrityksille1) Hankkeessa tuotetaan säännöllisesti info-lehtisiä tutkimustyön tuloksista ja aiheeseen liittyvistä uutuuksista. Infolehdet julkaistaan hankkeen nettisivuilla (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

2) Hankkeessa järjestetään puolivuosittain seminaari, joihin kutsutaan myös hankkeen potentiaaliset hyödynsaajat. Seminaariaineisto julkaistaan hankkeen nettisivuilla.

3) Hankkeessa järjestetään tapaamisia yritysten kanssa, joissa pyritään selvittämään heidän tarpeensa ja vastata tiedotustarpeisiin.

4) Hankkeen tutkimustuloksista tehdään hankkeen loppuvaiheessa yleistajuinen julkaisuEsimerkkinä tiedotuksesta: katso nykyisen HighBio-hankkeen internetsivustot osoitteella:

http://www.chydenius.fi/yksikot/luonnontieteet/tutkimus/higjbio-interreg-nordHighBio2-hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2011-31.12.2013.

Toteutusaika: 01.06.2011 - 30.04.2014
Rahoittaja: Lapin liitto
Hallinnoija: Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Hanna Lempiälä
PL 567, 67701 Kokkola
(06) 8294243, 2400 397 430
hanna.lempiala@chydenius.fi

THROUGH JOY 1


Hankkeessa vertaillaan liikuntaharrastustoiminnan institutionaalisia ja rahoitusrakenteita eri maissa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja levittämiseksi. Harrastuksia harjoitetaan monipuolisessa toimijakentässä, jossa ovat edustettuina niin yksityinen, julkinen kuin myös kolmas sektori. Vertailujen kautta päästään hankemaiden toimijoiden välillä kulttuurienvälisiin oppimisprosesseihin sekä liikuntaharrastusten että liikuntatutkimuksen aloilla. Kartoituksista liikkeelle lähtevä kulttuurien välinen oppiminen johtaa konkreettisiin yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin – kuten liikuntatapahtumiin, jotka kokoavat yhteen toimijoita Keski-Pohjanmaalta, Västerbottenista ja Nordlandista.THROUGH-JOY 1 -hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat:

(1) Potentiaalisten iloa tuottavien ja erottautumista tukevien urheilullisten harrastusten kartoitus projektialueilla;

(2) Kehittämisvaiheeseen (THROUGH-JOY 2) seuraavalla EU-ohjelmakaudella mukaan otettavien harrastusten valinta;

(3) Käytännön toimintaa harjoittavien partneriyhteisöjen sitouttaminen kehittämisvaiheeseen (Keski-Pohjanmaan osalta on käyty neuvotteluja Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa);

(4) Kehittämisvaihetta koskevan hankehakemuksen laatiminen.
Toteutusaika: 01.04.2013 - 30.06.2014
Rahoittaja: Lapin liitto
Hallinnoija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Olli Rosenqvist
PL 567, 67701 Kokkola
040 805 4429
olli.rosenqvist@chydenius.fi